Tag: Poem

ಪಾಟ್

ಬೀಂದ ನೆಲ್ಚಿಲ್

ಬಾಂಗ್‌ನ ಆ ಬಾನ ನೋಟ್| ಬೀಂದ್ ತೆಳೀಪ ನೆಲಚಿನ|| ಬೊಳ್‌ತಬಾವಂದ್ ಬೀಂದ್ ನೋಟ್ವ| ಭೂಮಿದೇವಿಡ ರೂಪ್‌ನಾ|| ಪಾಂಜಿತೆಳಿಪ ಬಾನತ್ತಾಬರಿ| ಪಾರಂಗ್‌ಡಾ ಮೋಡದ|| ತಂದ್‌ಪೋಪಕ ರಂಗ್‌ಡಾಕಳೀ| ಮೇಂಗಿ ಪೋಪ ಬೋಜದ ||ಬಾಂಗ್‌ನ|| ಪಾಲ್‌ರಂಗ್ ಚೆಲ್ಲಿತೂಚುವ| ಭೂಮಿದೇವಿಡ ಮೇಲ್‌ಲ್|| ತೋಡ್ ಪೊಳೆ| ಕೊಣಿ ಕೊಣಿಂಜಿ ನೆಳಿವಲ್|| ಬೊಳ್‌ತಬಾವುಡ ತಂಪುಲ್ ||ಬಾಂಗ್‌ನ|| ಪಕ್ಷಿಓದಿ..

ಪಾಟ್

ತಿಂಗ ಮಾಲ್ಯಾರ್‍

ಮಾನಿ ಬೇಲ್| ಮೂಲೆಲ್|| ಮಾಂಗೆ ಚುಳಿ| ಮೊತ್ತೆಲ್|| ಕೋಗಿಲೆ ಪಾಡ್‌ವ| ಸ್ವರತ್|| ಮಾಲ್ಯಾರ್‍ ತಿಂಗತ್| ಮಾಯರೆ| ಮಾಟಕ್|| ಪೂ ಚಿಗ್‌ರೆಲುಂಗುವ| ಬನತ್| ಓ…||ಮಾನಿ|| ಮಾಜ್‌ಚಿ ಮಂಜದಾ| ಮಾದುಳಿ| ರಂಗ್‌ಡಾ|| ಕಾಚಲ್‌ರಾ ಆ| ಬೆದ್‌ಕ್…|| ಕುಳ್‌ಲ್‌ರಾ ಪೊದೆಪುಲ್| ವರ್‌ನ| ಚಿಗ್‌ರ್‌ಕೆಲ್ಲಾ|| ಮಡಿಕಳಿರಾ ತಿಂಗ| ಮಾಲ್ಯಾ|ರ್‍…||ಮಾನಿ|| ಬಾಂಗಾಡ್| ಮರತ್‌ಲ್| ತೂಂಗ್‌ನ| ಪಾಡ್‌ರ||ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಶ್ರೀರಾಮನ ತುದಿಕನ

ಶ್ರೀರಾಮ|ಚಂದ್ರನ|| ತುದ್‌ಚಿ|| ಬೋ|ಡನ|| ಬಾಳ್‌|ಲ್ ಬೊಳಿ|| ಕಾಂಗ|ನ|| ಕೆಂದಾವ|ರೆಸಳ್‌ಕ್|| ಒತ್ತ| ಕಣ್ಣುಳ್ಳ|| ಸೀತಾ|ರಾಮನ|| ತುದಿಕನ|| ಶ್ರೀರಾ…ಮ||೨|| ಕೌಶಲ್ಯ|ದೇವಿರ|| ರಾಮ|ಚಂದ್ರನ|| ಲೋಕ| ಮೂಂದ್|| ತುದಿಪ|ಲ…|| ಕೋದಂಡ|ರಾಮಂಡ|| ಪಾದ| ಪೂಜನ|| ಅಂಬು|ಶೂರ ಶ್ರೀ|| ರಾಮ|ನ… ||ಶ್ರೀರಾ…ಮ||೨|| ಕೊದಿಚ| ಶಬರಿರ|| ಪಣ್ಣ್| ಕಡ್‌ಚಿತ್|| ಕೊದಿಲ್| ತಿಂದ್||| ಆ ರಾಮ|ನ..|| ದಶರಥಂಡ| ಮೋಂವನ|| ಭರತ|ಂಡಣ್ಣನ||ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಮಾಲ್ಯಾರ್‍ ಮಂಜಿಕ್

|ಗಜ್ಝಲ್| ಮಾಲ್ಯಾರ್‍ ಮಂಜಿಕ್|  ಮಂದ್‌ಮಾನಿ| ಮೊರ್‌ಟತ್|| ಮಾಜಿಪೋಚಲ್ಲಾ ಇಂದ್| ಬಾಂಗಾಡ್| ಸಿರಿಯೋ|| ಪಣ್ಣ್ ಪಲ ದುಂಬಿ ಬಾಂಗಿ| ಪಕ್ಷಿಯ| ಬಂದ್‌ಮೇಂಗಿ|| ಪಾರಿ ಕಳಿ ಪಾಡಿಕಳೀರ| ವನ ಸಿರಿ| ಇಲ್ಲೇಂದ್|| ಮಾಲ್ಯಾರ್‍ ಮಂಜಿಕ್|| ಭೂಮಿದೇವಿಡಾ ಮೇಲ್‌ಕ್| ಪಚ್ಚೆರಂಗ್| ಡಾ….ಗತ್ತ್|| ಉದಿಚ ಸೂರ್ಯ ನೋಟ್‌ಚಿ| ಮಲೆಕುಂದ್|ರಾ..ಸೊತ್ತ್|| ಚುಳ್ಳಂಬೆದ್‌ಲ್ ಪೂವ್‌ಕ್| ತುಂಬಿಯಡಾ| ಆಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಮಾಗಣಪತಿ

ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಗಣಪತಿ| ಬೋಡುವಿ| ನಿನ್ನ|| ಜ್ಞಾನಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ| ಪಾಡುವಿ| ನಿನ್ನ|| ರಾಣಿ ಮಾಪಾರ್ವತಿರ| ಚೋದ್ಯ| ಮಾಗಣಪತಿ|| ದಾನಿ ಶಿವನ ತಡ್‌ತ್| ಆನೆ ಮೂಡ್|ನ ಎಡ್‌ತ್ ||ಸ್ವಾಮಿ|| ಹಾನಿ ಮಾಡತೆ ನಿನ್ನ| ಆದ್ಯ| ಆರತಿ ಬೆಚ್ಚಿ|| ಲೋಕ ಕೊದ್‌ಚಿ ನಿನ್ನ| ತುದಿಪೆಂದು| ಮೆಚ್ಚಿ..|| ಕೋಟಿ ಮಂತ್ರಕ್ ಮೇಲ್| ನೀಡ ಪೆದ|ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಮುಂಗಾರ್‌ಡಾ ಮಳೆ

ಬಾನ ತಾತ್ ಮಳೆ| ಭೂಮಿ ಊತಿ ಬೊಳೆ|| ಮಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಿ ಕಳೆ| ಬುದ್ದ ಕೊಕ್ಕಲೆ|| ಇಂಗಿ ಮಣ್ಣ್‌ ಬಲ| ಬುದ್ದ ಕುರುಕ್ ಫಲ|| ಬೇರ್‍ ಪುಡ್‌ಚಿ ನೆಲ್| ಚಿಗ್‌ರ್‍ ಎದ್ದ್ ಮರ|| ಪೂ ಬೀಂದ್ ಪೂ ಬೀಂದ್| ಕಾಡೆಲಂಗ|ಡೇ…|| ಗಮ ಗಮಕ್ ತುಂಬಿಯ| ಗುಂಯ್‌ಗು|ಟ್ಟಡ್..|| ಬಾನ|| ಕುಂದ್ ಸೆರೆಂಜಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಇನ್ನನೆ ಇಂಜತ್

ಚೆರ್ಪತ್‌ರ| ತೆಳಿಕಳಿರ|| ಅತ್ತಬಾಣೆ|  ಲೋಡಿಕಳಿರ|| ಪಾಂಗೊಳತ್|  ಪಾಟ್ ಕಳಿರ|| ಕುಸಿರ ದಿನ| ಇಂಜತ್ತ್|| ಕೂಟಾಳಿ|  ಅಣ್ಣಯ್ಯ|| ಪೂವಕ್ಕಿಯು| ಬೋಜಕ್ಕಿಯು|| ತವ್ವಲ್ ಮನೆ| ಮಾಚಕ್ಕಿಯು|| ಎನ್ನ ಕೊದಿಚ|ಂಡಿಂಜತ್|| ಜಗಳ ಬಗಳ| ಅಂದ್ ಇಲ್ಲೆ|| ಕಿಟ್ಟಿಕಾರಿ| ದೂರ ಇಲ್ಲೆ|| ಪಿಲ್ಲ್‌ಮುಂಡಕ್| ಪತ್ತಿ ಕೊಡಿಂಜ|| ಪಾರಿಬೂವ| ಇಂಜತ್|| ಚೆರ್ಪತ್‌ರ|| ಬಲ್ಯಮನೆ| ಮೀಸೆ ಚಂಗು||ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ದೇವಿ ಕಾವೇರಿ

ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಪುಟ್ಟ್‌ನ| ದೇವಿ ತಾಯಿ|| ಪೆದ ನೀಡ ಕೌಬೇರಿ| ಕಾವೇರಿ|..ಈ..ಈ…|| ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಪುಟ್ಟ್‌ನ| ದೇವಿ| ತಾಯಿ|| ಕಾಲ ಕಾಲ ನೀ ಬಂದ್ | ಕುಂಕುಮಾರ್ಚ|ನೆಲ್ ನಿಂದ್|| ಕ್‌ಟ್ಟ್‌ವ ಫಲ ನೀಡದಂದ್| ಕಾಟ್‌ವ ಬಾಳ್‌ಲ್ ನಂದ್|| ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಪುಟ್ಟ್‌ನ| ದೇವಿ|…ತಾಯಿ|| ಕುಂದ್ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿರ ನಳತ್| ಕವೇರಂಡ| ಮಡ್‌ಲಂದಳತ್|| ಕಳ್‌ಚಿ, ತೆಳ್‌ಚಿಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಚಾಯಿ

ಕಕ್ಕಡ ತಿಂಗತ್‌ಲ್| ಕರಿಮೋಡ ನಳತ್‌ಲ್| ತೋಡ್ ಕೆರೆ ದುಂಬ್ಬಿತ್ತ್| ಕಳಿಪದೇ ಚಾಯಿ|| ಕೋಟಗಾಳಿಯು ಚೆಡಿಲ್| ಬೆದ್‌ಕಾಂಗತ ಮೊಳಿಲ್| ಕಾಡ್‌ಮಾಳತ್‌ಲ್ ಬೀಜಿ| ತೇಡ್ವದೇ ಚಾಯಿ|| ಕಾತ್‌ರ ಪೋಕ್‌ಲ್| ಮೋಡತ್‌ರ ಓಟ್‌ಲ್| ಉಳಿ ಉಳಿತ್ ಸೂರ್ಯನೊ| ನೋಟ್ವದೇ ಚಾಯಿ|| ಒಳಮೆಕ್ ರೈತ| ಬೇಲುಪ್ಪ ಬಂಡ್‌ಲ್| ಗುರಿಯನು, ಮೊಗರನು| ನಡ್‌ಪದೇ ಚಾಯಿ|| ಅಗೆಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಕೆಟ್ಟ್‌ಚಿ ಶ್ವಾಸ

ಕಾಪಿ ರೇಟ್‌ರ ಬರವು, ಇಂಜಿರ ಕೊರವು. ಕಾಡ್ ಮರ ನಾಸ, ಕೋಡಂಗಿಲ್ಲೆ ವಾಸ. ಮೊಟ್ಟ್ ನಾಲಳತೆಕ್, ಪಚ್ಚೆಕಾಡ್‌ರ ಸಾಲ್. ಕೆಟ್ಟ್ ಮರ, ರಂಗ್, ತರ ತರ ಅಳ್‌ಂಜತ್, ಬರ ಬರ. ಮೊಂಡ್ ಕರೆಮರೆ, ಕಟ್ಟ್‌ಚಿ ಶ್ವಾಸ, ಕೋಡಂಗಡ ನಾಶ. ಮಲೆಲ್ ಮಲೆರಪ್ಪನು, ಕೂತ್‌ಡ್‌ವ ಕಿತ್ತಳನು, ಉಪ್ಪುಳಿರ ಉಟ್ಟಿನ, ತಾಂಗುವಓದಿ..