ಶ್ರೀರಾಮನ ತುದಿಕನ

ಶ್ರೀರಾಮ|ಚಂದ್ರನ|| ತುದ್‌ಚಿ|| ಬೋ|ಡನ||
ಬಾಳ್‌|ಲ್ ಬೊಳಿ|| ಕಾಂಗ|ನ||
ಕೆಂದಾವ|ರೆಸಳ್‌ಕ್|| ಒತ್ತ| ಕಣ್ಣುಳ್ಳ||
ಸೀತಾ|ರಾಮನ|| ತುದಿಕನ|| ಶ್ರೀರಾ…ಮ||೨||

ಕೌಶಲ್ಯ|ದೇವಿರ|| ರಾಮ|ಚಂದ್ರನ||
ಲೋಕ| ಮೂಂದ್|| ತುದಿಪ|ಲ…||
ಕೋದಂಡ|ರಾಮಂಡ|| ಪಾದ| ಪೂಜನ||
ಅಂಬು|ಶೂರ ಶ್ರೀ|| ರಾಮ|ನ… ||ಶ್ರೀರಾ…ಮ||೨||

ಕೊದಿಚ| ಶಬರಿರ|| ಪಣ್ಣ್| ಕಡ್‌ಚಿತ್||
ಕೊದಿಲ್| ತಿಂದ್||| ಆ ರಾಮ|ನ..||
ದಶರಥಂಡ| ಮೋಂವನ|| ಭರತ|ಂಡಣ್ಣನ||
ಭರತ|ಕಂಡತ|| ರಾಮ|ನ… ||ಶ್ರೀರಾಮ…ಮ||೨||

ಕಡಪಾಂಜಿ| ಲಂಕೆರ|| ಪಡೆನ| ನುರ್‌ಕಿತ್||
ರಾವ|ಣನ ಕೊಂದ|| ರಾಮ|ನ..||
ವನವಾಸ| ಪದ್‌ನಾಲ್|| ಕಾಲ| ಕಯಿಚ..||
ತ್ರೇತಾ| ಯುಗ ಮೊಳಿ|| ದೇವ|ನ.. ||ಶ್ರೀರಾ…ಮ||೨||
*****

Leave a Reply