ದೇವಿ ಕಾವೇರಿ

ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಪುಟ್ಟ್‌ನ| ದೇವಿ ತಾಯಿ||
ಪೆದ ನೀಡ ಕೌಬೇರಿ| ಕಾವೇರಿ|..ಈ..ಈ…||
ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಪುಟ್ಟ್‌ನ| ದೇವಿ| ತಾಯಿ||

ಕಾಲ ಕಾಲ ನೀ ಬಂದ್ | ಕುಂಕುಮಾರ್ಚ|ನೆಲ್ ನಿಂದ್||
ಕ್‌ಟ್ಟ್‌ವ ಫಲ ನೀಡದಂದ್| ಕಾಟ್‌ವ ಬಾಳ್‌ಲ್ ನಂದ್||
ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಪುಟ್ಟ್‌ನ| ದೇವಿ|…ತಾಯಿ||

ಕುಂದ್ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿರ ನಳತ್| ಕವೇರಂಡ| ಮಡ್‌ಲಂದಳತ್||
ಕಳ್‌ಚಿ, ತೆಳ್‌ಚಿ ಕುಞ್ಞಿ ಈ ನೆಲತ್| ಒಕ್ಕಿಯ| ಪೊಳೆಯಾಯಿ ಜಗತ್||
ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಪುಟ್ಟ್‌ನ| ದೇವಿ| ತಾಯಿ||

ಕುಂಡಿಕೆಲ್ ತೀರ್ಥ ಆಯಿ| ಉದ್ಧಾರ| ಮಾಡ್‌ವ ತಾಯಿ||
ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥ ಭಾಗ್ಯ ತಂದ್| ಕಾಪಾಡ್| ದೇವಿ||
ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಪುಟ್ಟ್‌ನ| ದೇವಿ| ತಾಯಿ||
*****

Leave a Reply