ಇನ್ನನೆ ಇಂಜತ್

ಚೆರ್ಪತ್‌ರ| ತೆಳಿಕಳಿರ|| ಅತ್ತಬಾಣೆ|  ಲೋಡಿಕಳಿರ||
ಪಾಂಗೊಳತ್|  ಪಾಟ್ ಕಳಿರ|| ಕುಸಿರ ದಿನ| ಇಂಜತ್ತ್||
ಕೂಟಾಳಿ|  ಅಣ್ಣಯ್ಯ|| ಪೂವಕ್ಕಿಯು| ಬೋಜಕ್ಕಿಯು||
ತವ್ವಲ್ ಮನೆ| ಮಾಚಕ್ಕಿಯು|| ಎನ್ನ ಕೊದಿಚ|ಂಡಿಂಜತ್||
ಜಗಳ ಬಗಳ| ಅಂದ್ ಇಲ್ಲೆ|| ಕಿಟ್ಟಿಕಾರಿ| ದೂರ ಇಲ್ಲೆ||
ಪಿಲ್ಲ್‌ಮುಂಡಕ್| ಪತ್ತಿ ಕೊಡಿಂಜ|| ಪಾರಿಬೂವ| ಇಂಜತ್|| ಚೆರ್ಪತ್‌ರ||
ಬಲ್ಯಮನೆ| ಮೀಸೆ ಚಂಗು|| ತೂರೆ ಕೋಲ್| ಎಡ್‌ಪಕಂದ್||
ಕಕ್ಕಟ್ ಪಾರಿ| ಬೆಂಬರಾಲೆ|| ಅಟ್ಟತೊಳಿಪ|ಯಿಂಜತ್||ಚೆರ್ಪತ್‌ರ||
ಚೊಂಬಕ್ಕಿ| ಕೈಪುಡ್‌ಚಿ|| ಮೊಟ್ಟ್‌ಟ್ಟ್| ಏಣಿಲ್||
ನಿಂದ್‌ಕಳಿ| ಞ್ಞುಂಡಿಕಳಿ|| ಞಾಣಕಳಿ|ಯಿಂಜತ್ತ್|| ಚೆರ್ಪತ್‌ರ||
ಮಾಂವಂಡ| ಕೊದಿಮೋವ|| ಕನ್ನಿಮೂಡಿ| ಅಂದ್ ಅವ||
ಕ್‌ರ್‍ಮೀಸೆ| ಬಾಲಂಡ|| ತೊಣೆಯಾಯಿ| ಇಂಜತ್||
ಗುಡ್‌ಗುಡಿ| ಪಕ್ಷಿ ಕಳಿ|| ಕಿಟ್ಟಿ ಕಾರಿರ| ಬಲ್‌ಚಿಕಳೀ||
ಕೈ ಎಡ್‌ತ್| ತಡ್‌ಪ ಚಂಗು|| ಮಣಿಯೂ| ಯಿಂಜತ್||
ಚಿಟ್ಟಿಗೋಲಿ| ಬೇಂದಕಳಿ|| ಅಣ್ಣಯ್ಯಂಡ| ಗುರಿರ ಕಳಿ||
ಮೊಳಕೈಲ್| ಬೇಂದ ದೂಕಿ|| ಗಾಯ ಆಪ|ಯಿಂಜತ್||ಚೆರ್ಪತ್‌ರ||
ಆ ಬರಿಲ್| ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ|| ಚಿಲ್‌ಕಿ ಕಳಿಲ್| ತುಳ್ವಕಾ||
ಜಮ್‌ಕಿ ಕಾಸರ|| ಎದ್ದ್ ಬುದ್ದ್|| ಮಿನ್ನಿ ಕಳಿಪ|ಯಿಂಜತ್||
ಅಲಂದೆ ಕೊಟ್ಟೆ| ಪಣ್ಣ್ ಅಂದ್|| ಜೋಬ್ ಬಾಯಿ| ದುಂಬಿತಂದ್||
ಕೂಟಾಳಿಯ| ರಾಗ ತಂದ್|| ಎರಂದಂಡಿಪ್ಪ|ಯಿಂಜತ್||
ಉಗಾದಿರ| ನಮ್ಮೆಲ್|| ಲೆಗೆಕಳಿ|ಬೇಲ್‌ಲ್||
ಕಿಟ್ಟಿಕಾರಿರ| ಓಟ್‌ಂಗಳಿಯೂ|| ಬೇಲ್‌ಯಿಡೀ|ಯಿಂಜತ್|| ಚೆರ್ಪತ್‌ರ||
ಚಿಣ್ಣಿ ತಾರ್‍| ಕೋಲ್ ಕಳಿ|| ಕಿಟ್ಟಿ ಕಾರಿರ| ದಬ್ಬೀಸ್ ಕಳಿ||
ಚಂಗುಮಣಿರ| ಕೆಣಿಲ್ ಚಿಣ್ಣಿ|| ದೂರ ಬೂವ|ಂಡೀಂಜತ್||
ಅಂದಿಮುಂದಿ| ಆನಪಿಞ್ಞ|| ಕಾಲ್‌ಮೂಡ್| ಕತ್ತಿಮಿಞ್ಞ||
ಬಾಯಿಪಾಟ| ಅಳ್‌ತ್ ಎಣ್ಣಿ|| ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ವ|ದಿಂಜತ್||
ಕೈಕಾಲಿಂದ್| ಬುದ್ದಿತುಂಡ್|| ಗೇನ್ ಎಡೆಲ್| ಬಂದಂಡುಂಡ್||
ಬಯತ್ ಅರ್‍ವದ್| ಮೇಂಜಂಡುಂಡ್|| ಸೊಪನ ಆಯಿ|ಕಂಡತ್||
ನಂಬಿ ಕೂಡ| ಈ ಬಾಳ್|| ನಂದಾಯಿ| ನಿಂದ ನಾಳ್||
ನಂದಾಯಿ|ತೇ ಅಂದ್|| ಚೆರ್ಪತ್‌ಲ್| ಇಂಜತ್||ಚೆರ್ಪತ್‌ರ||
*****

Leave a Reply