ಮುಂಗಾರ್‌ಡಾ ಮಳೆ

ಬಾನ ತಾತ್ ಮಳೆ| ಭೂಮಿ ಊತಿ ಬೊಳೆ||
ಮಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಿ ಕಳೆ| ಬುದ್ದ ಕೊಕ್ಕಲೆ||
ಇಂಗಿ ಮಣ್ಣ್‌ ಬಲ| ಬುದ್ದ ಕುರುಕ್ ಫಲ||
ಬೇರ್‍ ಪುಡ್‌ಚಿ ನೆಲ್| ಚಿಗ್‌ರ್‍ ಎದ್ದ್ ಮರ||
ಪೂ ಬೀಂದ್ ಪೂ ಬೀಂದ್| ಕಾಡೆಲಂಗ|ಡೇ…||
ಗಮ ಗಮಕ್ ತುಂಬಿಯ| ಗುಂಯ್‌ಗು|ಟ್ಟಡ್..|| ಬಾನ||

ಕುಂದ್ ಸೆರೆಂಜ ಜಲ| ತುಳ್ಳಿ ಕಳ್‌ಚಿ ನೆಲ್||
ತೋಡ್ ಪೊಳೆಕ್ ಬಲ| ದುಂಬಿಕಳ್‌ಚಿ ಜಲ||
ಕಾಡ್‌ಪಣ್ಣ್‌ ಪಲ| ದುಂಬಿ ದುಂಬಿ ಮರ||
ಪಕ್ಷಿಪರಂಡೆ ಕೆಲ್| ದುಂಬಿ ಪಾರಿ ಮರ||
ಕಾಡ್ ಜಾತಿ ಒಳಬಟ್ಟೆ| ದಾಟಿ ಪಡ್‌ಕ|ಡೇ…||
ಪೂ ಎಲಂಗಿ ತುಂಬಿಯ| ಗುಂಯ್‌ಗುಟ್ಟ|ಡ್…||

ಕಾಡ್ ಸಿರಿ ದುಂಬಿ| ಕೆಲಕ್ ನಾ ಉಂಬಿ|
ತೋಡ್ ಪೊಳೆ ಪರಿಂಜಿ| ತಾಯಿಬೇರುಳ್‌ಂಜಿ||
ನೀಲ ಬಾನತಡಿ| ಕಾಡ್‌ಮಲೆರ ಕೊಡಿ||
ತಂಪು ಪೊದಪುರೊಳ್| ಇರಡ್ ಮಳೆ ತುಳಿ||
ಮುಂಗಾರ್‍ ಮಳೆಯಾಯಿ| ಎಲಂಗ| ಡೆಂದೂ||
ಕಾಡೆಲಂಗಿ ಭೂಮಿಪಸೆ| ಆರ| ತಿರಡೆಂದೂ||
ಕಾಡೆಲಂಗಿ ಭೂಮಿಪಸೆ| ಆರ| ತಿರಡೆಂದೂ…||ಬಾನ||
*****

Leave a Reply