ಮಾಲ್ಯಾರ್‍ ಮಂಜಿಕ್

|ಗಜ್ಝಲ್|

ಮಾಲ್ಯಾರ್‍ ಮಂಜಿಕ್|  ಮಂದ್‌ಮಾನಿ| ಮೊರ್‌ಟತ್||
ಮಾಜಿಪೋಚಲ್ಲಾ ಇಂದ್| ಬಾಂಗಾಡ್| ಸಿರಿಯೋ||
ಪಣ್ಣ್ ಪಲ ದುಂಬಿ ಬಾಂಗಿ| ಪಕ್ಷಿಯ| ಬಂದ್‌ಮೇಂಗಿ||
ಪಾರಿ ಕಳಿ ಪಾಡಿಕಳೀರ| ವನ ಸಿರಿ| ಇಲ್ಲೇಂದ್||
ಮಾಲ್ಯಾರ್‍ ಮಂಜಿಕ್||

ಭೂಮಿದೇವಿಡಾ ಮೇಲ್‌ಕ್| ಪಚ್ಚೆರಂಗ್| ಡಾ….ಗತ್ತ್||
ಉದಿಚ ಸೂರ್ಯ ನೋಟ್‌ಚಿ| ಮಲೆಕುಂದ್|ರಾ..ಸೊತ್ತ್||
ಚುಳ್ಳಂಬೆದ್‌ಲ್ ಪೂವ್‌ಕ್| ತುಂಬಿಯಡಾ| ಆ ಮುತ್ತ್||
ಎಲ್ಲಿಪೋಚಿ ಮಾಜಿತ್ತಿಂದ್?  ಈ ಭೂಮಿರ| ಗುಟ್ಟ್||
ಮಾಲ್ಯಾರ್‍ ಮಂಜಿಕ್||

ಕಾಡ್‌ ಮರ ದುಂಬಿತಂದ್| ಮೋಡ ಬಾಂಗಿ| ಜೂಂಗಿ ನಿಂದ್||
ತಂಪುಕಾತ್ ಬಾನ ಭೂಮಿ| ಒಂದಾಯಿ| ಬೀಜಿ ನಿಂದ್||
ಗುಡ್‌ಗ್ ಮಿನ್ನಲ್ ಅಂದ್| ದಾರೆ ದಾರೆ| ಮಳೆ ಅಂದ್||
ಮುಂಗಾರ್‌ಡಾ ಮಳೆಕ್| ಕಾಡ್ ನಾಡ್| ತಂಪು ಅಂದ್||
ಮಾಲ್ಯಾರ್‍ ಮಂಜಿಕ್||

ಕಕ್ಕಡತ್ ಜಲತುಳ್ಳಿ| ತೆಳಿಂಗಿ ಮಿನ್‌ಂಗಿ| ತೆಳ್ನೀರ್‍||
ಉಕ್ಕುವಕ ಕೊಲ್ಲಿ ಸೆರೆಲ್| ತೋಡ್ ಪೊಳೆ| ದುಂಬಿ ನೀರ್‍||
ಬಿತ್ತ್‌ಬೊಳೆ ನಂದ್ ಅಂದ್| ನಡಪು ದುಂಬಿ| ಜೋರ್‌ಲಂದ್||
ತರತರತ್ ಪಣ್ಣ್ ಫಲ| ಕಾಡ್‌ಲಿಞ್ಞಿ| ಕಾಂಗ ಎಂದೂ||
ಪುತ್ತರಿಕ್ ಕದ್ ತೇಡಿ| ನಡ್‌ಪ ಕಾಲ| ಬಂದಿತಿಂದ್||
ಮಾಲ್ಯಾರ್‍ ಮಂಜಿಕ್||

ಕಾಡ್ ಮರ| ಒಳಿಚತ್| ಮನಸಂಡ| ಕೆಲತ್||
ತರ ತರತ ಪಣ್ಣ್ ಇಲ್ಲೇ| ಪಕ್ಷಿಯಡ| ವಡತ್||
ಪುತ್ತರಿಕ್ ಕದ್ ಇಲ್ಲೆ| ಬಾಳೆ ಇಂಜಿ| ನಳತ್||
ಕಾಂಜನೆಲ ಕರಿವಕ| ಮನ್‌ಸ ನಿಪ್ಪ| ನೆಲತ್||
ಮಾಲ್ಯಾರ್‍ ಮಂಜಿಕ್||

ಜಿಂವಜಂತು ನಾಶ ಆಚಿ| ಮನ್‌ಸನುಂಡ್| ನೇರಲ್ಲಾ||
ಪಚ್ಚೆಕಾಡ್ ಮಾಳ ಆಚಿ| ಪರಿಸರ| ಗೋಳಲ್ಲಾ||
ಬಾವಕುಳ್ಳ ಕುಞ್ಞಿಮಕ್ಕ| ದುರಾಸೆರ| ಪಾಲಲ್ಲಾ||
ಭೂಮಿಲಿಂಞ್ಞಿ ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲೆ| ಸುನಾಮಿರಲೆ| ನೇರಲ್ಲಾ||
ಮಾಲ್ಯಾರ್‍ ಮಂಜಿಕ್||
*****

Leave a Reply