Month: September 2012

ಪಾಟ್

ಅಡಿಗೆ ಮನೆ

ಕುಂದ್‌ರಡಿಬರಿ ಪೊಳೆಕಾಡ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರಿ| ಪಂಡೆತ ಕಾಲತ ಮನೆ ಅದ ನೀಂದ್| ಕೇಕ್‌ಕ್ ಮೂಡ್‌ಟ್ಟ್ ಪಡಿಞಾರ್‌ಕ್ ಬೆನ್ನ| ಓಣಿಪಟ್ಟಿ ಕಳಕೂಟಿ ಅದ್ ನಿಂ| ಕಾಶಿ ಕೈಲಾಸಂದ್ ಸುತ್ತಿ ಬಂಬಂಗ ಬಂದ್| ಕಷ್ಟ ಸುಗಕ್ ಕಾಂಗು ತಾಂಡಮನೆ ನಂದ್| ಹಂಚಿಮನೆ ಪಿಲ್ಲ್‌ಮನೆ ನೆರೆಕೆ ಮನೆ ಕಂಡ್| ಬಾಂದ್ ಬದ್‌ಕಿ ಜನಓದಿ..

ಪಾಟ್

ನಾಕೆನ್ನ್

ನಾ ಕೊದಿಚ ಆ ಮೂಡ್ ಕಾಂಗ ತೇ ಇಪ್ಪಕ| ನಾಳ್ ನಮ್ಮೆ ಎನ್ನಂಗ್ ಏಡೆದೇ ಚುಡ್‌ವಕ| ನಾಕೆನ್ನ್ ನಡುನೇರ ಎಲಂಗಿತ್ ಕಾಯುವಕ| ನಾನವಡ ನಳತ್‌ರ ತಂಪುಲ್ ಇಪ್ಪಕ|| ನಾಡ ಮನದೂರತ ಕುಂದ್‌ರಡಿಲಿಪ್ಪಕ| ನಾಡ ತಡಿಮರತರಡಿ ತರ್‌ಂಜಿತ್ತ್ ಇಪ್ಪಕ| ನಾಕೆನ್ನ್ ದಾವಂದ್ ದಣಿಯತೇ ಇಪ್ಪಕ| ನಾನವಡ ಗೇನತ್ ಸೊಪನತ್ ಇಪ್ಪಕ|ಓದಿ..