Month: June 2014

ಪಾಟ್

ತಿಂಗ ಕಾದ್ಯಾರ್‍

ಕಾದ್ಯಾರ್‍ ಕಾಂಜ ನೆಲ| ಆದರೆರ ಮಳೆರ ಬಲ| ಕಕ್ಕಡತ್ ಜಡಿರ ಒಳ| ತಂಪಾಚಿ ಎದ್ದ್ ಜಲ| ಮಾನಿ ಪೊನೆ ಪಡ್‌ರಾಲೆ| ಓಣಿ ಮನೆ ತೋಡಾಲೆ| ತೆಳ್‌ಂಗಿ ಮಿನ್ಂಗಿ ಜುಳು ಜುಳುಂದ್ ಪೋಪದಾ| ನೆಳ್‌ಂಜಿ ಒಲ್‌ಂಜಿ ಬನಕಾಡ್ ಕಾಂಬದಾ|| ಬೀಂದ ಪೂ ಮಣಪದಾ| ಬಾನ ಪೂ ತೆಳಿಪದಾ| ಬಾಂಗಾಡ್ ಮಲೆರಾಲೆ|ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಬಾಂಗಿ ಬಾಂಗಿ ತುದಿಪಿನೊ

ಜಯ, ಜಯ, ಜಯ| ಜಯ, ಜಯ, ಜಯ| ಜಯ ಕಾವೇರಿ| ಬಾಂಗಿ ಬಾಂಗಿ ನಿನ್ನೆಂದೂ ಪೂಜುವಿ ಮಾತೆ| ತೀರ್ಥ ರೂಪ್ ಎಡ್‌ತ ನೀಡ ಕೀರ್ತಿ ಎಂದು ಈ ಜಗತ್| ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆದಿ ಕುಳತ| ಮಹಾ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿ ಜಯ ||ಜಯ ಜಯ|| ಭಾಷೆ ಅಂದ್ ಅಗಸ್ತ್ಯಗೊಂದ್| ಆಸೆಲಂದ್ ಕೊದ್‌ಚಿಓದಿ..