ಚದಿಯಂಗ

ಸೀತೆನ ಚದ್‌ಚಿ ರಾವಣಂಗ್ ಶನಿ ಉದ್‌ಚಿ||
ನಳ ನೀಲ ಅಂಗದ ಜಾಂಬವ
ಸುಗ್ರೀವ ವೀರ ಹನುಮಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆದ್‌ಚಿ|

ಶ್ರೀರಾಮ ಕೊಂದತ್ ರಾವಣನ ಅಂದ್|
ಲೋಕಕೆಲ್ಲ ಶುಭ ಶ್ರೀರಾಮನುಂಡ್||

ಕೇಳಿ ಮಾಜನಳೆ ಎಣ್ಣುವಿನೋ ಒಂದ್|
ರಾಮಂಡ ಮಣ್ಣ್‌ಲ್ ಮೊಟ್ಟ್‌ಕೋರ್‍ ರಾವಣ|
ಪುಟ್ಟಿತ್ ಕುಡಿಪ ಚೋರೆ ಬದ್‌ಕ್‌ಲವು ಬೋರೆ|

ರಾಮಂಡ ಪೆದತ್ ಡೋಂಗಿ ರಾಮಂಗ ಉಂಡ್!
ರಾವಣಂಗಳ ಕಂಡಕ ಬಾಂಗಿ ಜೂಂಗುವವೂ ಉಂಡ್!!
*****

Leave a Reply