Month: December 2014

ಪಾಟ್

ಪಾಪ ತೇಪವ

ನಂಬಿ ತುದಿಪದ್| ನಂದ್ ಕಾವೇರಿನೆಂದೂ| ಚುಂಡಿಪೋನಕ ಮುಂದ್| ಬಾಯಾಡುಲೆಂದೂ| ಮಾಯೆರ ಮಾದೇವಿ| ಇಳ್‌ಂಜಂದ್ ವನದೇವಿ| ತಂಪು ಪೊದ ಪುನಃ ಕೊಡ್‌ತ್| ಚಾಕ್‌ಚಿ ಭೂದೇವಿ|| ಕುಂದ್ ಕಡ್‌ಮಂಗ ದಾಟಿ| ಕಾವೇರಿನ ನೋಟಿ| ಮುಂದ್ ನೋಟತೆ ಕಾಟಿ| ಬಂದ್ ಕೊಡ್‌ಚಿ ಪಾಟಿ| ದಿಕ್ಕ್ ಪಡಿಞ್ಞಾರಂದ್| ತಿತ್ತ್‌ರಂಗ್‌ಲ್ ಉಕ್ಕಿ| ಮೆಚ್ಚಿ ನೋಟ್‌ಚಿ ಗಿರಿನ|ಓದಿ..