ಕೆಟ್ಟ್‌ಚಿ ಶ್ವಾಸ

ಕಾಪಿ ರೇಟ್‌ರ ಬರವು, ಇಂಜಿರ ಕೊರವು.
ಕಾಡ್ ಮರ ನಾಸ, ಕೋಡಂಗಿಲ್ಲೆ ವಾಸ.

ಮೊಟ್ಟ್ ನಾಲಳತೆಕ್, ಪಚ್ಚೆಕಾಡ್‌ರ ಸಾಲ್.
ಕೆಟ್ಟ್ ಮರ, ರಂಗ್, ತರ ತರ ಅಳ್‌ಂಜತ್, ಬರ ಬರ.

ಮೊಂಡ್ ಕರೆಮರೆ, ಕಟ್ಟ್‌ಚಿ ಶ್ವಾಸ, ಕೋಡಂಗಡ ನಾಶ.
ಮಲೆಲ್ ಮಲೆರಪ್ಪನು, ಕೂತ್‌ಡ್‌ವ ಕಿತ್ತಳನು,

ಉಪ್ಪುಳಿರ ಉಟ್ಟಿನ, ತಾಂಗುವ ಕೋಡನು.
ಇಂದ್ ನೋಟ್ವಕ್ ಇಲ್ಲೆ, ಪಕ್ಷಿರಾ ಸ್ವರ ಇಲ್ಲೆ,

ಜನಡ ಓಟ್‌ರ ಬರಿಯ, ಓಸ್ತ್‌(ಪ್ರಾಣ) ಪೋಚಿ ಮರಿಯ.
ಒಂದ್ ದಂಡ್ ಕೂಟ್, ಕೋಡಂಗಳು ಉಂಡ್.

ಕಂಡಲ್ಲಿ ತೋಕ್ ಎಡ್‌ಪವೂ ಉಂಡ್.
ವಲಸೆಪೋನವು ಅಂದ್, ಬಪ್ಪಕಾಪುಲೆ ಇಂದ್,

ಕಾಡೆಲ್ಲ ಬೋಳ್ ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಇಂದ್.
ಕಾಡೆಲ್ಲ ಬೋಳ್ ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಇಂದ್!

ಚಿನ್‌ಕ್ ಮಳೆರ ಸಂಗ, ಮಂಡೆ ನೆಲಂದಿತ್ ಬಂಗ,
ಆಚೇಂಗೂ ಕೊಡಗ್‌ರ, ಚಂದಲಡಕೆರ ಸಂಗ.

ಕುಯಿಕೊಟ್ಟೆ ಬಳ್ಳಿ ತಡೆ, ಉಣ್‌ಕ್ ಬಳ್ಳಿರ ಎಡೆ,
ಮೇಂಗಿ ಕಳಿಪ ಲಾಗ, ಇಞ್ಞಿಲ್ಲೆ ಯೋಗ.

ಬಾಂಗಾಡ್ ಬನಸಿರಿ, ಮರೆಯಾಯಿ ಇಂದ್ ಉರಿ,
ಮನ್‌ಸಂಡ ಮನತಾಸೆ, ಅರಿವಕಯ್ಯತ ಭಾಷೆ.
ಮನ್‌ಸಂಡ ಮನತಾಸೆ, ಅರಿವಕಯ್ಯತ ಭಾಷೆ!
*****

Leave a Reply