ತಿಂಗ ಮಾಲ್ಯಾರ್‍

ಮಾನಿ ಬೇಲ್| ಮೂಲೆಲ್|| ಮಾಂಗೆ ಚುಳಿ| ಮೊತ್ತೆಲ್||
ಕೋಗಿಲೆ ಪಾಡ್‌ವ| ಸ್ವರತ್|| ಮಾಲ್ಯಾರ್‍ ತಿಂಗತ್|
ಮಾಯರೆ| ಮಾಟಕ್|| ಪೂ ಚಿಗ್‌ರೆಲುಂಗುವ| ಬನತ್| ಓ…||ಮಾನಿ||
ಮಾಜ್‌ಚಿ ಮಂಜದಾ| ಮಾದುಳಿ| ರಂಗ್‌ಡಾ||

ಕಾಚಲ್‌ರಾ ಆ| ಬೆದ್‌ಕ್…||
ಕುಳ್‌ಲ್‌ರಾ ಪೊದೆಪುಲ್| ವರ್‌ನ| ಚಿಗ್‌ರ್‌ಕೆಲ್ಲಾ||
ಮಡಿಕಳಿರಾ ತಿಂಗ| ಮಾಲ್ಯಾ|ರ್‍…||ಮಾನಿ||

ಬಾಂಗಾಡ್| ಮರತ್‌ಲ್| ತೂಂಗ್‌ನ| ಪಾಡ್‌ರ||
ರಾಣಿಡ ಕೊದಿತಿಂಗ| ಮಾಲ್ಯಾ|ರ್‍…||
ಚಿಗ್‌ರ್‌ನ ತಬ್ಬಿತ್| ಮುತ್ತವ| ಕಾತ್‌ಕ್||
ಚಂಡೋಳ ತಿಂಗ ಈ| ಮಾಲ್ಯಾ|ರ್‍…||ಮಾನಿ||

ಅಂಬಟೆ ಮೇವುನ| ಎಡ್‌ಪ ಆ| ಕ್ಯಾಮಂಗ್||
ಧೈರ್ಯವೂ ಕೊಡ್‌ಪ ಈ| ಮಾಲ್ಯಾ|ರ್‍..||
ಮರಗ್‌ಡ ಚಿಗ್‌ರಿತ್| ಮರೆ ಮರೆ| ಮರ್‌ತಿತ್||
ಮಬ್ಬ್‌ನ ಕೊಡ್‌ಪ| ಈ ಮಾಲ್ಯಾ|ರ್‍..||ಮಾನಿ||

ಕೋಗಿಲೆ ಕಾನಂಡ| ಸ್ವರತ್‌ರ| ಮೇಳಕ್||
ವಾಲಾಡ್ವ ತಿಂಗ ಈ| ಮಾಲ್ಯಾ|ರ್‍…||
ಸಿರಿವನಮಾಲೆಕ್| ಚಿಗ್‌ರ್‌ನ| ಚೂಡುವ||
ಚಿಂಗಾರ ಮೊಣಪುಳ್ಳ| ಮಾಲ್ಯಾ|ರ್‍..||ಮಾನಿ||

ತೇರಣಗ್‌ಡತ್‌ರ| ರಂಗ್‌ಡ| ಚಿಗ್‌ರ್‌ಲ್||
ಒಳ್‌ಚಿತ್ ಉಳ್ಳ ಈ| ಮಾಲ್ಯಾ|ರ್‍…||
ಮಾಂವಂಡ ಮೋವಡ| ಗೇನತ್ ಬಾವಂಡ||
ಕಣ್ಣ್‌ಲ್ ತುಳಿ ಬೂಕ್ವ| ಮಾಲ್ಯಾ|ರ್‍…||ಮಾನಿ||
*****

Leave a Reply