ಮಾಗಣಪತಿ

ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಗಣಪತಿ| ಬೋಡುವಿ| ನಿನ್ನ||
ಜ್ಞಾನಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ| ಪಾಡುವಿ| ನಿನ್ನ||
ರಾಣಿ ಮಾಪಾರ್ವತಿರ| ಚೋದ್ಯ| ಮಾಗಣಪತಿ||
ದಾನಿ ಶಿವನ ತಡ್‌ತ್| ಆನೆ ಮೂಡ್|ನ ಎಡ್‌ತ್ ||ಸ್ವಾಮಿ||

ಹಾನಿ ಮಾಡತೆ ನಿನ್ನ| ಆದ್ಯ| ಆರತಿ ಬೆಚ್ಚಿ||
ಲೋಕ ಕೊದ್‌ಚಿ ನಿನ್ನ| ತುದಿಪೆಂದು| ಮೆಚ್ಚಿ..||
ಕೋಟಿ ಮಂತ್ರಕ್ ಮೇಲ್| ನೀಡ ಪೆದ| ಸಾಲ್||
ಈಟಿ ಪುಡ್‌ಚಂವಂಗೂ ಮೇಲ್| ನೀಡೆಂದು| ಚಾಲ್||
ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯಂಗೂ ಮೇಲ್| ಎಂದೂ ನೀ| ಬಾಳ್||
ನೇಟಿ ಕೈ ತೊತ್ತವಿ| ತಟ್ಟಿ ನೀಕ್| ಗೋಳ್ ||ಸ್ವಾಮಿ||
*****

Leave a Reply