Month: December 2013

ಪಾಟ್

ಪರಕೆ

ನಾ ಕುಡ್‌ಚ ಬೈಟಂದ್ ಸ್ವಪ್ನ ಕಂಡದ್ ಉಂಡ್| ಕಡದಾಟಿ ಪೋನದ್ ಉಂಡ್| ಕಪ್ಪಲ್ ಏಡ ಅದ ನೋಟ್ ಜೂಂಗಿಯಡುಂಡ್| ಕರೆಪತ್ತಿ ನಾಲ್ ಮೊಟ್ಟ್‌ನಡಂದ್ ಸುತ್ತಣೆ| ಇರ್‌ಟ್ ಕವಿಂಜಂಡ್ ಬಾತಲ್ಲ, ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕ್‌ಂಜ ಪೊರಟ್| ಕಂಡ್ ಕಾಣತ ಲೋಕ ಮಂಡೆ ಒರ್‌ ಬರಿ ತೂಕ| ಕಾಣತ್ತೆ ದಾರ್‌ನೋ ತೆಳಿ ಕಳಿರಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಪನೆಮರ

ಕಾಲಕಯಿಂಜದ್ ಅಂದ್ ಊರ್‌ನಾಡ್‌ರ ಜನಳೋ ಏಡಡಿಲ್ ನಿಂದಿತ್ತ್ ಕುಡಿಚದಾಚಿ| ಕರಕರೆ ಯಿಂದಿಲ್ಲೆ ಏಡತಡಿ ಮಟ್ಟ ಎಡ್‌ತ್| ತೊಪ್ಪ್ ಆನೆಕ್ ಪಣಕ್ ಕೊಡುಪಕಾಚಿ| ಬುದ್ಧ ಏಡ ತಡಿ ಒಡತ್ ಬೊಂಡ್ ಕೆರತ್ ಪಂಡ್| ಉಪ್ಪಕ್ ಈಯ್ಯಪಾರ್‍ ನೇಂಗಿಕಾಚಿ| ತಡಿಕೆತ್ತಿ ತೋಡ್‌ಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆಕ್ ಒತ್ತಿತ್ ಬೆಚ್ಚಿ| ನೀರ್‌ದುಂಬಿ ಪಾತಿಲ್ ಪರಿವ ಕಾಚಿ||ಓದಿ..