ಪೋರ

ಕಡ ನೀರ್‌ರಡಿ ಆಳ ಕವಿರ ಮನ ಪೋರ!
ಬಾನ ಭೂಮಿಂಜ ದೂರ ಕವಿರ ಮನ ಪೋರ!

ಬದ್‌ಕ್ ಚಾವ್ ಕೋವ್ ಓವ್|
ಬಂಡ್ ಬೊಂಡ್ ಞಂಡ್ ಕುಂದ್|
ತಂದ್ ಬೆಂದ್ ಕಂಡ್ ಉಂಡ್|
ಪುಂಡ್ ತುಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದ್|
ಕಾಂಗತಾನೋ ಕವಿ ಕಂಡ್
ಕೋಗಿಲೆರ ಸ್ವರ ಕವಿ ಮನಕ್ ಮೇಳಾನಕೋ|
ಪೋರಲ್ಲ…. ಎನ್ನಂಗ್?

ಜಗತ್ ಉಂಡಲ್ಲ! ಪೆತ್ತವ್ವಂಡ ಎದೆರಾಳ ಇದ್ ಅರಿವಕ್!
ಕವಿ ಇಞ್ಞೊಮ್ಮ ಕುಞ್ಞಿಯಾಯಿ|
ಅವ್ವಂಡ ಮಡ್ ಪುಂಡೊಂಡು|
*****

Leave a Reply