ಚಾಯಿ

ಕಕ್ಕಡ ತಿಂಗತ್‌ಲ್| ಕರಿಮೋಡ ನಳತ್‌ಲ್|
ತೋಡ್ ಕೆರೆ ದುಂಬ್ಬಿತ್ತ್| ಕಳಿಪದೇ ಚಾಯಿ||
ಕೋಟಗಾಳಿಯು ಚೆಡಿಲ್| ಬೆದ್‌ಕಾಂಗತ ಮೊಳಿಲ್|
ಕಾಡ್‌ಮಾಳತ್‌ಲ್ ಬೀಜಿ| ತೇಡ್ವದೇ ಚಾಯಿ||
ಕಾತ್‌ರ ಪೋಕ್‌ಲ್| ಮೋಡತ್‌ರ ಓಟ್‌ಲ್|
ಉಳಿ ಉಳಿತ್ ಸೂರ್ಯನೊ| ನೋಟ್ವದೇ ಚಾಯಿ||
ಒಳಮೆಕ್ ರೈತ| ಬೇಲುಪ್ಪ ಬಂಡ್‌ಲ್|
ಗುರಿಯನು, ಮೊಗರನು| ನಡ್‌ಪದೇ ಚಾಯಿ||
ಅಗೆ ಬಂದ ಬೇಲ್‌ಲ್| ನೀರ್‍ ದುಂಬಿ ಸಾಲ್‌ಲ್|
ಆರಂಬತ್‌ನ ಆರ್‌ಪ| ಆ ರೈತಂಡ ಚಾಯಿ||
ಬೊಳ್ಳನಾಟಿಯು ಕರ್‌ತ್| ತೆಳ್‌ನೀರ್‍ ಬುಡವರ್ತ್|
ಞಂಡ್ ಮೀನ್‌ರ ಕೂಡೆ| ಜೂಂಗ್ವದೇ ಚಾಯಿ||
ಅಮ್ಮೆ ಬಪ್ಪ ನಾಳ್| ಬೇಲ್ ಬೊತ್ತ್‌ಡಾ ಸಾಲ್|
ಪಚ್ಚೆರಂಗ್‌ಲ್ ಕೋವ್| ನೆಳಿವದೇ ಚಾಯಿ||
ಪೊಡೆ ಒಡ್‌ಂದ್ ಕದ್‌ಪೋನ| ಒಲಿನ ಕೆಟ್ಟಿತೊತ್ತ್|
ಪಾ ಬಂಡ್ ಕುರಿಯಿಟ್ಟ್| ನಡ್‌ಪದೇ ಚಾಯಿ||
ಬೆದ್ ತಾಂಗಿ ಉರಿಮೇಂಗಿ| ಐಪಣಿಲ್ ಬೊಳೆ ಮರ್‌ಂಜಿ|
ತಣ್ಣಿರಿಯು ಅರಿಯಾಯಿ| ಪೋಪದೇ ಚಾಯಿ||
ಅರಿಕೈಂಜಿ ಮೆದೆ ತಾಂಗಿ| ಒಕ್ಕಿನೆಲ್ಲ್ ಪಿಲ್ಲ್ ಮೇಂಗಿ|
ಪಿಲ್ಲ್‌ಮುಂಡ ಮೌನತ್| ನಿಪ್ಪದೇ ಚಾಯಿ||
ಈ ಮಣ್ಣ್ ಈ ನಾಡ್| ಉಡ್‌ಪ್ ತೊಡ್‌ಪ್‌ರ ನಡಪು|
ಈ ಗಂಟ್ ಈ ನಂಟ್| ನಂಗಡಾ ಚಾಯಿ||
ಈ ಗಂಟ್ ಈ ನಂಟ್| ನಂಗಡಾ ಚಾಯಿ||
*****

Leave a Reply