Month: November 2011

ಪಾಟ್

ಮಕ್ಕಡ ಪಾಟ್ – ೧

ಕಾಕ್‌ಕಾಕೇಕ! ಕಾಕೆರ ಮಂಗಲೆಕ್ಕೇಕ್? ನಾಳೆ ಪೊಲಾಕ ನಾರಾಚೆ. ಕ್‌ಡ್‌ವಂಡ ಕುಞಿ ಪೊಳೆ ಕುತ್ತ ಪೋಚಿ; ಕಾಕೆರ ಕುಞಿ ಮೋರ್‌ಕ್ ಪೋಚಿ; ಚಕ್ಕೆಕರಿ ಚಡ ಚಡ ಬೇವ; ಕುಂಬಳ ಕರಿ ಗುಡ ಗುಡ ಬೇವ. ***** – (ಈ ಕವನ ಬರೆದವರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದವರೋ ತಿಳಿಯದು) – ಸಂಗ್ರಹ: ಏಓದಿ..

ಪಾಟ್

ರಾಣಿರ ಪಾಟ್

ಬಾಳೊ, ಬಾಳೊ ನಂಗಡ ದೇವ್!  ಬಾಳೊ ಮಾದೇವ್! ಪಟ್ಟೊ ಬಾಳೊ ಚೂರಿಯ್! ಕೂಡೊ ಬಾಳೊ ಚಣ್ಣುರ್‍! ಬೂಮಿ ಬಾಳೊ ಜಬ್ಬೂಮಿ! ಈ ಬೂಮಿರ ಮೀದಲ್, ಜಬ್ಬರಂಡ ಬೂಮಿಲ್, ಜಂಬುದ್ವೀಪತ್‌ಳ್ಳ್‌ಲ್, ಐಂಬತ್ತಾರ್‌ರಾಜಿಯ ಕುಂತಿ ದೇವಿ ಮಕ್ಕಳೊ ರಾಜ ಪಟ್ಟ ಬಾಂದ್‌ತ್. ಅದ್‌ಂಗೊಂಡ್ ಈವರ ದೇವಡ ದಯಗೊಂಡ್ ಏಳ್ ನೆಲೆ ವಿಲಾಯಿತಿಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಬಟ್ಟೆ ಪಾಟ್

೧. ಲೇಲೇಲ! ಪಾಡಿತೆ ಪೋಕನ ನಂಗ; ಲೆಲೇಲ!  ಪಾಡಿತೆ ಪೋಪೆನೊ ನಾನ್. ೨. ಚೆಂಬ್ ದುಡಿಕೊತ್ತ್ ತೋಲೆಲ್ಲಿಕೊಂಡ?- ಬಂಗಾಡ್ ಮುಚ್ಚಂಡ ಬಲಂಬರಿ ತೋಲ್, ಊಕಾಡ್ ಕೋಡಂಡ ಎಡ ಬರಿ ತೋಲ್; ಚೆಂಬ್‌ದುಡಿಕೊತ್ತ್ ತೋಲಾಚಿ, ಬಾಲ್! ೩. ಚೆಂಬ್‌ದುಡಿಕೊತ್ತ್ ಕೇರೆಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ? ಮೇಕ್ಯಿ ತೊಡಿಯತ್ತ್ ಕಿಞೋಳಿನಾರ್‍; ಚೆಂಬ್‌ದುಡಿಕೊತ್ತ್ ಕೇರಾಚಿ, ಬಾಲ್!ಓದಿ..