ಬೀಂದ ನೆಲ್ಚಿಲ್

ಬಾಂಗ್‌ನ ಆ ಬಾನ ನೋಟ್| ಬೀಂದ್ ತೆಳೀಪ ನೆಲಚಿನ||
ಬೊಳ್‌ತಬಾವಂದ್ ಬೀಂದ್ ನೋಟ್ವ| ಭೂಮಿದೇವಿಡ ರೂಪ್‌ನಾ||
ಪಾಂಜಿತೆಳಿಪ ಬಾನತ್ತಾಬರಿ| ಪಾರಂಗ್‌ಡಾ ಮೋಡದ||
ತಂದ್‌ಪೋಪಕ ರಂಗ್‌ಡಾಕಳೀ| ಮೇಂಗಿ ಪೋಪ ಬೋಜದ ||ಬಾಂಗ್‌ನ||

ಪಾಲ್‌ರಂಗ್ ಚೆಲ್ಲಿತೂಚುವ| ಭೂಮಿದೇವಿಡ ಮೇಲ್‌ಲ್||
ತೋಡ್ ಪೊಳೆ| ಕೊಣಿ ಕೊಣಿಂಜಿ ನೆಳಿವಲ್||

ಬೊಳ್‌ತಬಾವುಡ ತಂಪುಲ್ ||ಬಾಂಗ್‌ನ||
ಪಕ್ಷಿ ಪರಂಡೆಯ ಜೂಂಗಿ ವರುವಾನ| ನೆಟ್ಟತನ್ನನೆ ನೋಟ್‌ಚಿ||
ಕುಂದ್‌ಸೆರೆರ ಧಾರೆ ನೀರ್‌ಲ್| ನೊರೆಲ್ ಪಾರಂಗ್ ಕಳಿಚತ್||
ಕೊಂಬ ಕಡಮಂಡ ಕಪ್ಪುಕಣ್ಣ್‌ಲ್| ನೆಲಚಿ ಒಳ್‌ಚಿ ಕಳಿಚತ್ ||ಬಾಂಗ್‌ನ||
*****

Leave a Reply