ಅವಡ ಗೇನತ್

ನೋಟುವ ಕಣ್ಣ್‌ಕ್| ನೀನಿಲ್ಲತಾಪಕ|
ಮೌನತ್ ಬೂವ ಕಣ್ಣೀರ್‍|
ಕಾತಿತ್ ಚೋತಿತ್| ಕಾಂಗತೆ ಪೋಪಕ| ಇಂಗುವ ತುಳಿ ತುಳಿ ಕಣ್ಣೀರ್‍
ಪೂಂದೆಳಿ ಬೀಂದ್| ಪಾಡ್‌ನ ರಾಗತ್|| ಕೋಗಿಲೆರಾ ಸ್ವರ| ತೇಲಿ ಬಂದ್||
ಆಜಿಬಾಜಿರ ಗೇನ| ಯಾಲೆ ಓಡ್‌ಚೋ ಅಂದ್||
ಏಡೆದೆಲ್ ನೀನ್…| ಒಳ್‌ಚಂದ್|| ನೋಟುವಾ||
ಮಾಜಿ ಮಾಜಿತ್ ಅಂದ್| ಕಂಡೆನೋ ನೆಲಚಿನ||
ನೀಡ ಪೂಂದೆಳಿ| ಕಂಡಂದ್…||
ಗೋಜಿ ಮಾಜಿತ್ ಅಂದ್| ಬೊಳ್ಳಿಯೆ ಬಾನತ್||
ನಾನವಳ ಕಂಡ| ದಿನ ಅಂದ್|| ನೋಟುವಾ||
ಬಾಳ್‌ಡ ದೋಣಿಲ್| ತೊಣೆಯಾಯಿ ಮೀಂದನಾ||
ಬಾವ ರಾಗ ಲಯ| ತಾಳಗೊಂಡ್||
ಬಾಳ್‌ನ ನೊಣೆಮಾಡಿ| ಕೂಡಿತ್ ಪಾಡನ||
ತಾವ ಸೂರ್ಯಂಡ ಬೊಳಿ| ತೆಳಿ ನೋಟಿ||ನೋಟುವಾ||
ವೀಣೆಲ್ ಮೀಟುವ| ತಂತಿ ತುಂಡಿತ್ಗ| ಏಳ್ ಸ್ವರಕಿಞ್ಞಿ|ಬಾಳೆಲ್ಲೆ||
ಬಾಳ್‌ಲ್ ತೊಣೆಯಾಯಿ| ನೀನಿಲ್ಲತಾನಕ|
ಬದ್‌ಕ್‌ರ್‍ ರಾಗಕ್| ಸ್ವರ ಎಲ್ಲಿ||ನೋಟುವಾ||
*****

Leave a Reply