Articles Comments

ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ!

ತೊಲೆಯಾರ್‌ಡಾ ಪಚ್ಚೆ

ಜಬ್ಬೂಮಿರ ಮೀದ ಎಲಂಗುವ ಈ ನಾಡ್
ಆಡಿಯಂಡ್ ಪಡಿಯಂಡ್ ಬನಕಾಡ ಸಿರಿನಾಡ್
ತಿಂಗ ತೊಲೆಯಾರ್‍ ಒಂದ್ ಬಲು ಪವಿತ್ರ
ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಲದೇ…. ಬಲು ವಿಚಿತ್ರ

ತಿಂಗ ತೊಲೆಯಾರ್‍ ಪಚ್ಚೆ ರಂಗ್| ಕಾಕು|ವಾ…||
ಬೇಕೋವ್ ಚುಳ್ಳಂಬೆದ್| ಕಾಯು|ವಾ…||
ಮುಂದೆ ಓದಿ... »

ಕೊಡವ ಮಂಗಲ ಭಾಗ – ೮

ಕೊಡವಡ ಮನೆ ಪೆದ (ಮೇ ೨೦೦೮ ಲ್ ಇಂಜನೆಕೆ) ಅಂಗಿಪನೆರ ಅಂಜಂಡ ಅಂಜಪಂಡ ಅಂಜಪರವಂಡ ಅಕ್ಕಪಂಡ ಅಚೆಯಂಡ ಅಚ್ಚಕಾಳೇರ ಅಚ್ಚಪಂಡ ಅಚ್ಚಪಟ್ಟಿರ ಅಚ್ಚಮಾಡ ಅಚ್ಚಾಂಡಿರ ಅಚ್ಚಿಮುಡಿಯಂಡ ಅಚ್ಚಿಯಂಡ ಅಚ್ಚೇಂಗಡ ಅಜ್ಜಂಡ ಅಜ್ಜಮಕ್ಕಡ ಅಜ್ಜಾಮಾಡ ಅಜ್ಜಿಕುಟ್ಟಿರ ಅಜ್ಜಿನಿಕಂಡ ಅಜ್ಜೀನಂಡ ಅಜ್ಜೀರಂಡ ಅಜ್ಜೇಟಿರ ಅಟ್ಟಂಗಡ ಅಡಿಕೆರ ಅಡ್ಡಂಡ ಅಡ್ಡಮಾಡ ಅಡ್ಡೇಂಗಡ ಅಣ್ಣಡಿಯಂಡ ಅಣ್ಣಳಮಾಡ ಅಣ್ಣೀರ ಅಣ್ಣೇರಕಂಡ ಅನ್ನಂಬಿರ ಅನ್ನಡಿಯಂಡ ಅಪ್ಪಂಡೇರಂಡ ಅಪ್ಪಚಂಗಡ ಅಪ್ಪಚಂಡ ಅಪ್ಪಚೆಟ್ಟೋಳಂಡ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿರ ಅಪ್ಪನೆರವಂಡ ಅಪ್ಪಾರಂಡ ಅಪ್ಪುಡ ಅಪ್ಪುಮಣಿಯಂಡ ಅಪ್ಪುರ ಅಪ್ಪೇಂಗಡ ಅಪ್ಪೇರಿಯಂಡ ಅಮ್ಮಂಡ ಅಮ್ಮಂಡಿರ ಅಮ್ಮಚಂಡ ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಮಣಿಯಂಡ ಅಮ್ಮಣಂಡ ಅಮ್ಮಣಕುಟ್ಟಂಡ ಅಮ್ಮಾಟಂಡ ಅಮ್ಮುಣಿಚಂಡ ಅಮ್ಮೆಯಂಡ ಅಮ್ಮೇಕಂಡ ಅಮ್ಮೇರಿಯಂಡ ಅಯ್ಯಂಡ ಅಯ್ಯಕುಟ್ಟಿರ ಅಯ್ಯನೆರವಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪಮಣಿಯಂಡ ಅಯ್ಯಮಂಡ ಅಯ್ಯಮಾಡ ಅಯ್ಯಲಪಂಡ ಅಯ್ಯುಡ ಅಯ್ಯುರಿಯಂಡ ಅರಂಗಿಪನೆರ ಅರಮಡ ಅರಮಣಮಾಡ ಅರೆಯಡ ಅಲ್ಲಂಗಡ ಅಲ್ಲಂಡ ಅಲ್ಲಪಂಡ ಅಲ್ಲಪ್ಪಿರ ಅಲ್ಲಾರಂಡ ಅಲ್ಲುಮಾಡ ಅವರೆಮಾದಂಡ ಅಳಮಂಡ ಅಳಮಚಂಡ ಅಳಮೇಂಗಡ ಅಳ್ಳಂಡ ಆಚರಮಾಡ ಆಚೆಯಡ ಆಚೇಡ ಆಚೇರ ಆಟ್ರಂಗಡ ಆದೇಂಗಡ ಆನೆರ ಆಪಟ್ಟಿರ ಆಪಾಡಂಡ ಆಮೆರ ಆರಂಡ ಆರುಡ ಆಲಿಬಿಲಿರ ಆಲೆಮಾಡ ಇಂದಂಡ ಇಂದಡಂಡ ಇಗ್ಗುಡ ಇಟ್ಟೀರ ಇಮ್ಮಂಡಿರ ಉಕ್ಕೇರಂಗಡ ಉಕ್ಕೇರಿಯಂಡ ಉಡುವೆರ ಉತ್ತಂಗಡ ಉದಿಯಂಡ ಉದ್ದಪಂಡ ಉದ್ದಿನಾಡಂಡ ಉಪ್ಪಂಗಡ ಉಳುವಂಗಡ ಉಳುವಾರಂಡ ಉಳ್ಳಿಯಡ ಎಲ್‌ಕೋಂಡ ಎಳ್ತಂಡ ಐಚಂಡ ಐಚೆಟ್ಟಿರ ಐಚೋಡಿಯಂಡ ಐಚೋಡಿರ ಐತಿಚಂಡ ಐನಂಡ ಐಪುಮಣಿಯಂಡ ಐಪುಮಾಡ ಐಪುರ ಐಮುಡಿಯಂಡ ಐಯ್ಯುಕುಟ್ಟಿರ ಐಯ್ಯೇಟಿರ ಐಲಪಂಡ ಒಟ್ಟೆಮಾಡ ಒಡ್ಡಚೆಟ್ಟಿರ ಓಡಿಕಂಡ ಓಡಿಯಂಡ ಓಲೆಪಟ್ಟಿರ ಕಂಗಾಂಡ ಕಂಗಾಣಂಡ ಕಂಜಿತಂಡ ಕಂಡ್ರತಂಡ ಕಂಬಂಡ ಕಂಬೀರಂಡ ಕಚ್ಚಪನೆರ ಕಟ್ಟಿರ ಕಟ್ಟೆಮಾಡ ಕಟ್ಟೆರ ಕಟ್ಟೇಂಗಡ ಕಟ್ರಚಂಡ ಕಡೇಮಾಡ ಕಣ್ಣಚಂಡ … ಮುಂದೆ ಓದಿ... »