Page 1
Standard

ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ್ ಕೂಡ್ವಕ

ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ್ ಕೂಡಿಕಳಿಚತ್…|
ಕೂಡಿ ಕಳಿಚಿ ಕುಸಿ ಮೊಳ್‌ತತ್ತ್…|
ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ್ ಕೂಡಿ ಕಳಿಚಿ|
ಕುಸಿಮೊಳತೆ ಪಬ್ಬಿ ಬೀಂದ್|
ಕಾಂಗಡೇಂದ್ ಕಾಲ್ ನಡ್ಂದತ್ತ್ ||ಕಣ್ಣ್||

ಕಾಂಬಕ ನಿಂದ್ ಕಳಿ|
ಕಂಡಪಿಞ್ಞ ಞಾಣಕಳಿ|
ಕಾಲ್ ಬೆರ ನೋಟಿ ನಿಂದತ್ ||ಕಣ್ಣ್||

ಕಾಂಗೊಂಡೂಂದ್ ಬಂದ ನಾನ್|
ಕಾತ್ ಕಾತ್ ನಿಂದ ನಾನ್|
ಕಾಡ್ ಮಾಳ ಬಾಣೆ ದಾಟಿತ್|
ಕಾಂಗತಂದ್ ಕಾಲ್ ಚತ್ತತೇ ||ಕಣ್ಣ್||

ಕಾಡ್ಯ ಇಟ್ಟ ಕಣ್ಣ್ ದಂಡ್‌|
ಚೋಂದ ಮೂಡ್ ಎಲಂಗಿ ನಿಂದ್|
ಕಣ್ಣ್ ಚಿಮ್ಮಿ ತೆಳಿಚತಂದವ|
ಕಾಣತ್ತೋರ್‍ ಬೋಜತುಂಡವಾ||
||ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ್||
*****

Standard

ಪೂಂದೆಳಿರ ತಾಮನೆ

ಪಚ್ಚೆರಂಗ್‌ಡ ಪೂಂದೆಳಿರ|  ತಾಮನೆ ಕೊಡಗ್|
ಕುಲದೇವಿ ಕಾವೇರಿರ|  ಬಾಮನೆ ಕೊಡಗ್|
ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಲ್ ನಿಂದ್ ಅಂದ್|  ಭಾಷೆ ತಂದ ದೇವಿನೆಂದೂ|
ತೊಲೆಯಾರ್‍ ಒಂದ-ಡಂದ್|  ಬಟ್ಟೆ ಕಾಪ ಕೊಡಗ್|

ವೀರಂಗಳು ಶೂರಂಗಳು|  ಪುಟ್ಟುವ ಕೊಡಗ್|
ಪಡೆವೀರ ಬಂಬಂಗಳಾ|  ಚಾಕುವ ಕೊಡಗ್|
ಕಲ್ಲ್ ಕೈಮಡ ಮಂದ್ ಮಾನೀ|  ನಿಂದಿತುಳ್ಳ ಕೊಡಗ್|
ಐನ್‌ಮನೆ, ಮುಂದ್‌ಮನೆ|  ಮಾಜತುಳ್ಳ ಕೊಡಗ್‌|  ||ಪಚ್ಚೆರಂಗ್‌ಡ||

ಇಗ್ಗುತ್ತಪ್ಪಂಡ ಪುತ್ತರಿ| ಕಾವೇರಿರ ಚಂಗ್ರಾಂದಿ|
ಬೋಡ್‌ನಮ್ಮೆ ಕಾಲೋದಿ|  ಕಡ್‌ತಲೆ ಕೈಮೇಂಗಿ|
ಗುರುಕಾರೋಣಳ ತುದ್‌ಚೀ|  ಮೀದಿ ಬೆಪ್ಪ ಕೊಡಗ್|
ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡ್‌ ಇನ್ನತ|  ಪೊಮ್ಮಾಲೆ ಕೊಡಗ್‌  ||ಪಚ್ಚೆರಂಗ್‌ಡ||
*****

Standard

ರೇಟ್ ಹೇಟ್

|ತೆಳ್‌ನೀರ್‍ ಕ್ಯಾಸೆಟ್|

ರೇಟ್ ದುಂಬಿ ಬಾತ್| ಕಾಪಿಮಳು ತಾತ್|
ಸುಂಟಿ ಮೆಲ್ಲೆ ಬಾತ್| ಕರೆಬೇಲ್ ತಾತ್||
ಪಣ ಆಚಿ ಒಮ್ಮಕೇ| ಆಚಿ ಅಂದ್|
ಕಾಪಿ ಮಳು ರೇಟ್| ಪೊಂದಿ ಬಂದ್|
ಜೀಪುಲೂ, ಕಾಕ್‌ಲೂ| ಮೈಸೂರ್‌ಕ್‌ ಪೋಪೀಂಜೇ…||

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಕಾರ ತಂದತಕ್ಕ| ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಅಕ್ಕ|
ಜೋಬ್ ದಂಡ್ ದುಂಬಿತಕ್ಕ| ಮುಂಡತಿಪ್ಪ ಕಯ್ಯತಕ್ಕ|
ನಾನ್ ಕಳಿಚೆ ದಂಡ್ ಕಾಲ| ಮೆದಿಚೆನವಯ್ಯ|
ಕಾಪಿ ಮಳು ರೇಟ್‌ನ ನಂಬಿತಂದ್|
ಬಾರ್‌ಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಕುಡಿಚೆ||

ಮಂಗಲಕ್ ಜಮ್ಮ್‌ಲ್ ಬಪ್ಪೆ| ಓಪನ್ ಬಾರ್‌ಲ್ ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಪೆ|
ತಕ್ಕ್‌ಬಾಕ್ ಪೊಂದ್‌ಚಿ ಕೊಡ್‌ಪೆ| ಕಾಪಿರ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಪೆ|
ಲೋಕ ಮರ್‌ಂದೆ, ನಾನ್| ಬೆಂದು ಮರ್‌ಂದೆ ಅಂದ್|
ಕೂಡೆ ಕೂಡೆ ಕಾಪರೇಟ್| ಪೊಂದಿಬಪ್ಪಕ|
ಬಾರ್‌ಕ್ ನೋಟ್ ಬಲ್‌ಚಿ| ಬಲ್‌ಚಿ ಕನ್‌ಚೆ||

ರೇಟ್‌ಯಿಕ್ಕ ತಾಂದ್| ಜೋಬ್ ಎಲ್ಲಾ ತೋಂದ್|
ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಪಾಂದ್| ಕಾರ್‍ ಬಾರ್‍ ನಿಂದ್||
ಮೂಲೆಕ್ಕಾನೆ ಇಂದ್| ಮೂಲಾಕ್ಕಾನೆ ನವಯ್ಯ||
ಕಾಪಿಮಳು ರೇಟ್‌ನ| ನಂಬಿತಿಂದ್|
ಮೈಸೂರ್‌ನ ಮರ್‌ಂದೇ |ಪೋನೆ||
*****

Standard

ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ (ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್)

Brahmakamalaನಾನ್ ಓರ್‍ ಬಲ್ಲಾದೆ ಪೂವ್|
ನಾಕಾಪುಲೆ ಸೂರ್ಯಂಡ ಕಾವ್|

ಕುಯ್ನರ್‌ಟೇ ನಾಕ್ ಓವ್|
ಇರ್‌ಟ್‌ಲೆಂದೂ ನಾ ಬೊಳ್‌ತ ಬಾವ್|

ಕೋಳಿಕೂತ್‌ಕ್ ಪುಡಿಪ ನಾಕ್ ರಾವ್|
ಸೂರ್ಯ ಉದಿಪಕ ನಾಡ ಚಾವ್|

ಪರೆವ ಕಯ್ಯತೆ ನಾಡ ನಾವ್|
ನೋಟ್‌ನವು ಕೊದ್‌ಚಿ ಉಯ್ಯೀ…!
ಬಹ್ಮಕಮಲಾಂದ್‌ ಮಾಡುವ ಲವ್||
*****

Standard

ಅಡಿಗೆ ಮನೆ

ಗೆಲಜಕಾರತಿ ಗಂಗೆ, ಬಿಂದಿಗೆ ಮಿನ್‌ಕಿತ್|
ಮೀದಿಡ ನೀರ್‍ ಬೆಚ್ಚ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಉತ್ತಿತ್ ತೈತಿತ್ ಕುಳ್‌ಚಿತ್ ಚಂಗುಮಣಿ
ತಿತ್ತ್ ಕಾಯ್ವ ಯದ ಅಡಿಗೆಮನೆ|

ತಿತ್ತ್ ಬೊಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಪಂದಿರ ಪಾರೆನ|
ತರ್‌ಚಿತ್ ಮುರಿಪ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಪುದಿಯಕ್ಕಿ ಮನೆದುಂಬಿ ಮೀದಿಕ್
ಪಾಯಸ, ಮೊಕ್ಕಿ ತಳಿಪ ಗಂಗೆರಡಿಗೆಮನೆ|

ಕೈಕಣೆ, ಬಾಚರಟೆ ಬಾಕುವ ಚಿಬ್ಬಿಲಿ|
ಮೂಲೆಲ್ ತೂಕುವ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಮೂಲೆಲ್ ಮೋರ್‌ಕುತ್ತಿ ನೂಪುಟ್ಟ್ ವರಕುತ್ತಿ|
ಬೆಂಚಿರಡಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಡಿಗೆಮನೆ

ಮೂಲೆಲ್ ಚೀಪಯು, ಪಲೆಯಕತ್ತಿ ತಳಿಯವು|
ಸಾಲ್‌ಲ್ ಬೆಚ್ಚೋರ್‍ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಕೇಪುತೋಕ್ ಜೋಡ್ ನಾಲ್‌ಬೆರ ನೆರತ್|
ಬೆದ್‌ಕೆಲ್ ನೇಂದಿತುಳ್ಳ ಅಡಿಗೆಮನೆ|

ಮರಬಾಳೆ, ಪೂಬಾಳೆ ಪಣ್ಣ್ ಬೆದ್‌ಕೆಲ್|
ಮಕ್ಕ ಮರಿ ತಿಂಬ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಕಾಡೆರ್ಚಿ ಒಣಕ್| ಕೊಮ್ಮೆಲ್ ಬಾಯಿಕೆಟ್ಟಿ|
ಜಜ್ಜಿತ್ ಪುಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಡಿಗೆಮನೆ|

ಅಪ್ಪಚಟ್ಟಿ, ಧೂಪಚಟ್ಟಿ, ಚರಕುಡಿಕೆ ಪುಟ್ಟೋಡ್|
ಒಟ್ಟಿ ಓಡ್ ಬೆಪ್ಪೋರ್‍ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಬೆಂಜಕೂಳ್‌ನ ಬಾಕಿ ಕಂಜಿಕಲಕ್ ತಾಕಿ|
ಒಲೆಕೆಟ್ಟ್ ಎತ್ತರತ ಅಡಿಗೆಮನೆ|

ತೀಕೊಳ್‌ಪೆ ಪೋ…ಂದ್ ಉರ್‌ಪಿತ್ ಕಣ್ಣೊಲೆ|
ಪಾಂಜಿತ್ ತಿತ್ತ್‌ಬೊಳಿ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಪಾಕುಡಿಕೆ ಉದಿನೇಂದ್ ಬೆದ್‌ಕೆರ ಅಡಿತಾಂದ್|
ಪೂಞ್ಞೆಕ್ ಕ್‌ಟ್ಟತ ಅಡಿಗೆಮನೆ|

ಮಿನ್ನುವ ಚೆಂಬುಗಂಜಿ ತೆಳ್‌ನೀರ್‌ರೊಳ್‌ಪಾಂಜಿ|
ಬೋಜಿ ಮೂಡ್‌ ಕಾಂಬ ಗಂಗೆರಡಿಗೆಮನೆ|
ಗಂಗೆಕ್ ಚೆಡಿ ಬಪ್ಪ, ಚೆಲ್ಲಿತ್ ತೂಚಿತ್
ಹೇಸಿಕೆ ಕಂಡಕ ಅಡಿಗೆಮನೆ||
*****

Standard

ತಿಂಗ ಕಾದ್ಯಾರ್‍

ಕಾದ್ಯಾರ್‍ ಕಾಂಜ ನೆಲ| ಆದರೆರ ಮಳೆರ ಬಲ|
ಕಕ್ಕಡತ್ ಜಡಿರ ಒಳ| ತಂಪಾಚಿ ಎದ್ದ್ ಜಲ|
ಮಾನಿ ಪೊನೆ ಪಡ್‌ರಾಲೆ| ಓಣಿ ಮನೆ ತೋಡಾಲೆ|
ತೆಳ್‌ಂಗಿ ಮಿನ್ಂಗಿ ಜುಳು ಜುಳುಂದ್ ಪೋಪದಾ|
ನೆಳ್‌ಂಜಿ ಒಲ್‌ಂಜಿ ಬನಕಾಡ್ ಕಾಂಬದಾ||

ಬೀಂದ ಪೂ ಮಣಪದಾ| ಬಾನ ಪೂ ತೆಳಿಪದಾ|
ಬಾಂಗಾಡ್ ಮಲೆರಾಲೆ| ತೇಂಬಾಡ್ ಬರೆರಾಲೆ|
ಪುಟ್ಟೆಡ್‌ತ್‌ ಪಾರಿ ಪಾರಿ ಪೋಪದಾ ||ಬೀಂದ ಪೂ||

ಪಾ ಬೊಳೆ ಜೂಂಗ್ವದಾ| ಪೂನೆಲೆ ಎಲಂಗ್ವದಾ|
ಪಚ್ಚೆ ರಂಗ್ ಪರಂಬಾಲೆ| ಪಣ್ಣ್ ಕಂಡ್‌ ಬನಕಾಲೆ|
ಪಕ್ಷಿ ಪುಂಡ್ ಪಾರಿ ಪಾರಿ ಪೋಪದಾ ||ಬೀಂದ ಪೂ||

ಪಾರಂಗ್ ಮೋಡದಾ| ಪೊನ್ನ್‌ರಂಗ್ ಕಾಂಬದಾ|
ಪಡ್‌ಞ್ಞಾರ್‍ ದಿಕ್ಕಾಲೆ| ಪತ್ತಾರ್‍ ರಂಗೋಲೆ|
ಪಟ್ಟುಡ್‌ತ್ ಪಾಂಜಿ ಪಾಂಜಿ ಪೋಪದಾ||
*****

Standard

ಬಾಂಗಿ ಬಾಂಗಿ ತುದಿಪಿನೊ

ಜಯ, ಜಯ, ಜಯ| ಜಯ, ಜಯ, ಜಯ| ಜಯ ಕಾವೇರಿ|
ಬಾಂಗಿ ಬಾಂಗಿ ನಿನ್ನೆಂದೂ ಪೂಜುವಿ ಮಾತೆ|
ತೀರ್ಥ ರೂಪ್ ಎಡ್‌ತ ನೀಡ ಕೀರ್ತಿ ಎಂದು ಈ ಜಗತ್|
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆದಿ ಕುಳತ| ಮಹಾ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿ ಜಯ ||ಜಯ ಜಯ||

ಭಾಷೆ ಅಂದ್ ಅಗಸ್ತ್ಯಗೊಂದ್| ಆಸೆಲಂದ್ ಕೊದ್‌ಚಿ ಬಂದ್|
ಚಾಚೆ ನೀಡ ಒಡ್‌ಂದ್ ಮುಂದ್| ಉಕ್ಕಿತೆದ್ದ ದೇವಿ ಜಯ ||ಜಯ ಜಯ||

ಸಂಗಮತ್‌ಂಜ ಗುಯ್ಯ ದಾಟಿ| ಬಲಂಬೇರಿಲ್ ಕೈ ನೇಟಿ|
ಪೊಡಿಯನೆರಿನ ಬಯ್ಯಕೂಟಿ| ಜಗತ್ ಮೇಲ್ ಉಡ್‌ಪ್ ಕಾಟಿ ||ಜಯ ಜಯ||

ರಾಮಸೀತೆ ನಿನ್ನ ತುದ್‌ಚಿ| ರಾಮನಾಥಪುರಂ ದಾಟಿ|
ರಾಮ ಕೊದ್‌ಚ ಶಂಭು ಅಂದ್| ರಾಮೇಶ್ವರಾಂದಾಚಿ ||ಜಯ ಜಯ||

ರಂಗ ವಿಠಲ ಉಂಡ್ ಅಂದ್| ಶ್ರೀರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರತಂದ್|
ತೆಳ್‌ಚಿ ಬಳ್‌ಸಿ ಸುತ್ತ್ ನಿಂದ್| ತಂಪು ಕೊಡ್‌ತ ದೇವೀ ||ಜಯ ಜಯ||

ತಿಂಗ ತೊಲೆಯಾರ್‍ ಒಂದ್| ನೀಡ ಭಾಷೆ ಇಂದೂ ಉಂಡ್|
ಜನಕ್ ಮನಕ್ ಇಂಬ್ ಎಂದೂ| ಎಲಂಗಿ ಚಾಕ್ ನೀ ಬಂದ್ ||ಜಯ ಜಯ||
*****