ಪಾಟ್

ಇನ್ನನೆ ಇಂಜತ್

ಚೆರ್ಪತ್‌ರ| ತೆಳಿಕಳಿರ|| ಅತ್ತಬಾಣೆ|  ಲೋಡಿಕಳಿರ|| ಪಾಂಗೊಳತ್|  ಪಾಟ್ ಕಳಿರ|| ಕುಸಿರ ದಿನ| ಇಂಜತ್ತ್|| ಕೂಟಾಳಿ|  ಅಣ್ಣಯ್ಯ|| ಪೂವಕ್ಕಿಯು| ಬೋಜಕ್ಕಿಯು|| ತವ್ವಲ್ ಮನೆ| ಮಾಚಕ್ಕಿಯು|| ಎನ್ನ ಕೊದಿಚ|ಂಡಿಂಜತ್|| ಜಗಳ ಬಗಳ| ಅಂದ್ ಇಲ್ಲೆ|| ಕಿಟ್ಟಿಕಾರಿ| ದೂರ ಇಲ್ಲೆ|| ಪಿಲ್ಲ್‌ಮುಂಡಕ್| ಪತ್ತಿ ಕೊಡಿಂಜ|| ಪಾರಿಬೂವ| ಇಂಜತ್|| ಚೆರ್ಪತ್‌ರ|| ಬಲ್ಯಮನೆ| ಮೀಸೆ ಚಂಗು||ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ದೇವಿ ಕಾವೇರಿ

ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಪುಟ್ಟ್‌ನ| ದೇವಿ ತಾಯಿ|| ಪೆದ ನೀಡ ಕೌಬೇರಿ| ಕಾವೇರಿ|..ಈ..ಈ…|| ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಪುಟ್ಟ್‌ನ| ದೇವಿ| ತಾಯಿ|| ಕಾಲ ಕಾಲ ನೀ ಬಂದ್ | ಕುಂಕುಮಾರ್ಚ|ನೆಲ್ ನಿಂದ್|| ಕ್‌ಟ್ಟ್‌ವ ಫಲ ನೀಡದಂದ್| ಕಾಟ್‌ವ ಬಾಳ್‌ಲ್ ನಂದ್|| ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಪುಟ್ಟ್‌ನ| ದೇವಿ|…ತಾಯಿ|| ಕುಂದ್ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿರ ನಳತ್| ಕವೇರಂಡ| ಮಡ್‌ಲಂದಳತ್|| ಕಳ್‌ಚಿ, ತೆಳ್‌ಚಿಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಚಾಯಿ

ಕಕ್ಕಡ ತಿಂಗತ್‌ಲ್| ಕರಿಮೋಡ ನಳತ್‌ಲ್| ತೋಡ್ ಕೆರೆ ದುಂಬ್ಬಿತ್ತ್| ಕಳಿಪದೇ ಚಾಯಿ|| ಕೋಟಗಾಳಿಯು ಚೆಡಿಲ್| ಬೆದ್‌ಕಾಂಗತ ಮೊಳಿಲ್| ಕಾಡ್‌ಮಾಳತ್‌ಲ್ ಬೀಜಿ| ತೇಡ್ವದೇ ಚಾಯಿ|| ಕಾತ್‌ರ ಪೋಕ್‌ಲ್| ಮೋಡತ್‌ರ ಓಟ್‌ಲ್| ಉಳಿ ಉಳಿತ್ ಸೂರ್ಯನೊ| ನೋಟ್ವದೇ ಚಾಯಿ|| ಒಳಮೆಕ್ ರೈತ| ಬೇಲುಪ್ಪ ಬಂಡ್‌ಲ್| ಗುರಿಯನು, ಮೊಗರನು| ನಡ್‌ಪದೇ ಚಾಯಿ|| ಅಗೆಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಕೆಟ್ಟ್‌ಚಿ ಶ್ವಾಸ

ಕಾಪಿ ರೇಟ್‌ರ ಬರವು, ಇಂಜಿರ ಕೊರವು. ಕಾಡ್ ಮರ ನಾಸ, ಕೋಡಂಗಿಲ್ಲೆ ವಾಸ. ಮೊಟ್ಟ್ ನಾಲಳತೆಕ್, ಪಚ್ಚೆಕಾಡ್‌ರ ಸಾಲ್. ಕೆಟ್ಟ್ ಮರ, ರಂಗ್, ತರ ತರ ಅಳ್‌ಂಜತ್, ಬರ ಬರ. ಮೊಂಡ್ ಕರೆಮರೆ, ಕಟ್ಟ್‌ಚಿ ಶ್ವಾಸ, ಕೋಡಂಗಡ ನಾಶ. ಮಲೆಲ್ ಮಲೆರಪ್ಪನು, ಕೂತ್‌ಡ್‌ವ ಕಿತ್ತಳನು, ಉಪ್ಪುಳಿರ ಉಟ್ಟಿನ, ತಾಂಗುವಓದಿ..

ಪಾಟ್

ರಾಮ ಸೀತೆರ ಜೋಡಿ

ಪಕ್ಷಿ ಪರಂಡೆಯ ಕೂಡಿ ನೋಟಿ ರಾಮಂಡ ಮೋಡಿ ದೇವಿ ಸೀತೆಕ್ ಜೋಡಿ ಒತ್ತ್ ರಾಮನ ಪಾಡಿ ಕ್ಯಾಮ, ಕಡಮಂಗ, ಕಾಟಿ, ನೋಟಿ ಮಂಡೆನ ಆಟಿ ಕೋಡ, ಮುಚ್ಚಂಗ ಬಾಲ್, ಆಟಿ ಆಟಿತ್ ನೋಟಿ|| ನವಿಲೂ ನೆಳ್‌ಂಜತ್, ಜೋಡಿ ರಾಮ ಸೀತೆನ ಕೂಡಿ ಭೂ ದೇವಿರಾ ಮೋಡಿ, ರಾಮ ಸೀತೆರಓದಿ..

ಪಾಟ್

ರಾಜ ದಶರಥಂಡ ಕಡೇದಿನ

ಎಡ ಬಲ ಮುಂಬ್‌ಲ್, ಮೂಂದ್ ದೇವಿಯ ತಕ್ಕ್‌ಲ್, ಅಧಿಯಾನ ಕೊದಿಲ್, ರಾಜ ದಶರಥಂದ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಲ್, ಪಾಲ್ ಪನ್ನೀರ್‍ ಪೊನ್ನ್ ಬೊಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಲ್, ವಜ್ರತೋಲೆ ಕೈ ಬಳೆ ಬೋಳೆ ಮಾಲೆ ಮಿನ್ನಲ್, ಯಜ್ಞಯಾಗ ಹೋಮತ್‌ರ ನೈವೇದ್ಯ ಮಣಪುಲ್, ಕೈಂಜ ಕಾಲ ಅದ್ ಒಮ್ಮ, ತ್ರೇತಾಯುಗತ್‌ಲ್|| ಪಡೆ ಕಳಿಲ್ ಮೇಲ್ ರಾಜಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಕೊಡವ ಪಾಜೆ (ಬಾಷೆ)ರ ಬೋಜ

ಪಡಿಞ್ಞಾರ್‍ ಕಡ ತಿರ್‌ಕಿ ಅಡಿ ಆರ್‍ ಕುಂಡ್‌ಲ್| ಎದ ಪೋಲೆ ನೀರಡ್‌ಕಿ ಬಂದೆನೋಂದೆಣ್ಣಕ ಕೇಪಂವ ಕೇಟತ್ ಬೇರಚಿಡತಿಂಜಕ| ಏರ್‌ಚಿಟ್ಟ ನಾವುರ ತಪ್ಪೆನ್ನ್ ಮಾತೆ? ನೂಲ್ ಇಲ್ಲತೆ ಚೂದ್ ಕೀತ್‌ನ ಕೂಟಿ ತರ| ನಾವು ಇಲ್ಲತೆ ಬಾಯಿ ಚೊಲ್ಲ್‌ನ ನೀಟಿ ತರ| ಮೇವ್ ಇಲ್ಲತೆ ಚೋಮ ಸಾಲ್‌ನ ಮೊಟ್ಟಿ ತರ|ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಪೂಮಾಲೆ

ನಾ ಬಯಂದವೀ, ಎಂದೂ, ಕೊಡವ ಪಾಜೆರ ಮಾಲೆ| ‘ಪೂಮಾಲೆ’ ನೀನೋರ್‍ ಚಿಂಗಾರತೋಲೆ| ‘ಪೂಮಾಲೆ’ ನೀನೋರ್‍ ಕೊಡವ ಪಾಜೆ ಮಾಲೆ| ‘ಪೂಮಾಲೆ’ ನೀನೋರ್‍ ಮುಲ್ಲೆ ಪೂ ಪೋಲೆ| ‘ಪೂಮಾಲೆ’ ನೀನೋರ್‍ ಗಮ ಗಮ ಮಾಲೆ| ‘ಪೂಮಾಲೆ’ ನೀನೋರ್‍ ಶುಭಕಾರ್ಯ ಮಾಲೆ| ನೀ ಕೊಯತ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ| ಎಲಂಗಿಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಬೊಳ್‌ತ ಬಾವಂದ್

ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ್‌ನ ನೋಟಿ| ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ್‌ಲ್ ಕಳ್‌ಚಿ| ಞಾಣ ಕಳಿ ಎದ್ದೆದ್ದ್| ಮೂಡ್ ರಂಗ್‌ಲ್ ಉದ್‌ಚಿ| ನೋಟ್‌ನನ್ನಕೆ ಮನತ್| ಕೊದಿಡ ಕುರು ಮೊಳತ್| ಬೇರ್‌ಟ್ಟ್ ಪಬ್ಬ್‌ಚಿ ಎದೆರಾಳತಂದ್| ಪೂ ಬುಟ್ಟತಂದೊಮ್ಮ ಬೊಳ್‌ತ ಬಾವುಡ ಬೊಳಿಲ್| ಪಾರಂಗ್‌ಡಾ ಆ ನೆಲ್‌ಚಿರ ತೆಳಿಲ್|| ಮೊಟ್ಟ್‌ಟ್ಟ್ ಕೆರೆಲಂದ್| ಆಲ್‌ಮರ ನಳ ತಂದ್| ತಂಪುರಾಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಕಳ್ಳಿಚಂಡ ಹಾಕಿ ಕಡೆಯಂದ್

ಕೊಡಗ್‌ಲಿದ್ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮೆ| ಕಳ್ಳಿಚಂಡ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೆ| ಒಕ್ಕಮಕ್ಕ ಕೂಡಿತ್ ಬೆಂದುವ ಮೇಂಗಿತ್| ಕೈಚತ್ ಈ ನಮ್ಮೆ| ಪಾಂಡಂಡ ಕುಟ್ಟಣಿ| ಸೋದರ ಕಾಶಿನ| ನೆನತವ ಈ ನಮ್ಮೆ ಕೊಡಗ್‌ಲಿದ್ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮೆ ಕಳ್ಳಿಚಂಡ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೆ ||ಕೊಡಗ್‌ಲಿದ್|| ಒಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಕೂಡಿ ಕಳ್‌ಚಿ| ಜನ ಪಕ್ಕಓದಿ..