ಪಾಟ್

ಪೂಂದೆಳಿ ಕುಞ್ಞಿ

ತೊಳಸಿ ಚಾಂದ್‌ಮಾಲೆ| ಕನಕಾಂಬರ| ಪೂಕೊಯ್ತ್|| ನೀಲರಂಗ್ ಮೇಲ್‌ಕುಞ್ಞಿ| ಮೂಂದ್‌ಲೋಕ|ತಿಲ್ಲೆ ಇಞ್ಞಿ|| ದೇವದೇವಿಯಳೂ ಕೂಡಿ| ಜೂವ ಪಾಟ್‌ನ ಪಾಡಿ|| ತೊಟ್ಟ್‌ಲುಳ್ಳ ಪೂಂದೆಳಿರ| ಕೃಷ್ಣನಾ| ಕಂಡಿರ|| ಕಂಡಿರ ಕಂಡಿರಾ…|| ಅವ್ವಂಡ ಮಡ್‌ಲ್ ಅಂದ್| ಅವುಂಜ ಮಣ್ಣ್| ಬಾಯಿಲಂದ್|| ಅವ್ವ ತೊರ್‌ಂದ್ ಬಾಯಿಲಂದ್| ಮೂಂದ್ ಲೋಕ| ದುಂಬಿತಂದ್|| ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಬೆಂದು| ದೇವಓದಿ..

ಪಾಟ್

ದ್ವಾಪರ ಕೃಷ್ಣ

ದ್ವಾಪರ ಕೃಷ್ಣನ ಆಪತ್ತ್‌ಕಿಪ್ಪವನಾ| ಡಾಪು ಮೂಂದ್‌ಟ್ಟಿತ್ ಆಪತ್ತ್ ಅಡ್‌ಕ್‌ನ| ಮಾದವ ಗೋವಿಂದನ ತುದಿಕನ|| ಯಶೋದೆ ಕೃಷ್ಣನ ತುದಿಕನ| ನಂದಗೋಕುಲತಂದ್ ಪುಂಡ್‌ಲ್ ಪುಂಡನೋ| ಪಾಂಡವಡಾ ಬೆಂದು ನೆನಪವಂಗ್ ಸಿಂಧು|| ಪಾಂಬುಡಾ ಮೆತ್ತೆಲ್ ಪಾಕಡತ್ ತರ್‌ಂಜ| ಮಾದವ ಗೋವಿಂದನ ತುದಿಕನ ||ಯಶೋದೆ|| ಪಾಂಗೊಳ ಕೈಲೆಡ್‌ತ್ ಪಾಂಡವ ಕುಳತ್| ಧರ್ಮತ್‌ರಾ ಮರ ಬೊಳ್‌ತಿತ್ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಜಿಂವ (ಒಸ್ತ್)

ಎಚ್ಚರತ್ ಇರ್‍ ನೀನ್ ಕೇಂಬರೆಲ್ ಬಂದುಂಡ್ ಇಪ್ಪರತ್ ಪಡಿ ತೊರ್‌ಂದ್ ಒಪ್ಪರತ್ ಪೋಪಕ ತಡ್‌ಪಂವ ದಾರುಂಡ್ ಆ ಬೆಂದು ನಂದ್? ಇಪ್ಪರತ್ ಎರಂದಕಲು ಚಪ್ಪರತ್ ಮೆರಂದಕಲು ಒಪ್ಪರತ್ ಪೋಪಕ ತಡ್‌ಪಂವ ದಾರುಂಡ್ ಆ ಬೆಂದುನಂದ್? ಸೊತ್ತ್‌ಗುಟ್ಟ್ ಬೆಂದು ಅರಿಯ! ಗತ್ತ್ ಒತ್ತ್ ಬೆಂದು ಅರಿಯ! ತಡಿ ಸುಸ್ತ್ ಬೆಂದುಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಚಿಂಗಾರ!

ಬಾಚರಟೆಕ್ ಕಲ ಚಿಂಗಾರ! ಬಾಲೆಲೆಕ್ ಪಾಯಸ ಚಿಂಗಾರ! ಬೋದಕ್ ಬುದ್ದಿ ಚಿಂಗಾರ! ಬೊಗಡ್‌ಕ್ ಕೇಡೇ ಚಿಂಗಾರ! ಬೊಮ್ಮೆಕ್ ಕೇಳಿ ಚಿಂಗಾರ! ಬೊಟ್ಟ್‌ಕ್ ನೆತ್ತಿ ಚಿಂಗಾರ! ಬಿಲ್ಲ್‌ಕ್ ಅಂಬ್ ಚಿಂಗಾರ! ಬೇಡಂಗ್ ಕಾಡೇ ಚಿಂಗಾರ! ಬೀರ್‌ಕ್ ತಂಪೇ ಚಿಂಗಾರ! ಬೀರಂಗ್ ಬಾವು ಚಿಂಗಾರ! ಬೇಲ್‌ಕ್ ಪಾಬೊಳೆ ಚಿಂಗಾರ! ಬೋಡ್‌ಕ್ ತಾಲಿಲೆಲ್ಲೇಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಮೂಸಿ ಪೊಜ್ಜತ್

ಮೂಸಿಯಂಡ್ ಪೊಜ್ಜತ್ ಇಲ್ಲಿಕ್ ಮಳೆ| ಮೂಡ್‌ಸೀಮೆಕ್ಕಾಚಿ ಮಣ್ಣ್ ಒಡ್‌ತ್ ಮಳೆ| ಕಾಡ್‌ಕುಂದ್‌ರ ಸಿನೆಯ ಬೋಂಡ ಮುಂಗಾರ್‌ಕ್| ಸೀಮೆ ಸಿಟಿ(city)ಲೇ ಬುದೊಕ್ಕಚಿ ಮಳೆ| ಕಲ್ಲ್‌ಪರ ತೆರಕಿ ಪೊಜ್ಜತಲ್ಲಿ ಮಳೆ| ನಟ್ಟತ್ ಆ ಸೀಮೆಲ್ ನಂದಾನ ಬೊಳೆ| ಬೂವ ಇಕ್ಕ ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೀಂದ್ ಮಳೆ| ಬಿತ್ತ್‌ಟ್ಟ ಯಾಕತ್‌ನ ಕಲ್ಂದ್ ಒಡ್‌ತತ್ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಬೀಂದ ನೆಲ್ಚಿಲ್

ಬಾಂಗ್‌ನ ಆ ಬಾನ ನೋಟ್| ಬೀಂದ್ ತೆಳೀಪ ನೆಲಚಿನ|| ಬೊಳ್‌ತಬಾವಂದ್ ಬೀಂದ್ ನೋಟ್ವ| ಭೂಮಿದೇವಿಡ ರೂಪ್‌ನಾ|| ಪಾಂಜಿತೆಳಿಪ ಬಾನತ್ತಾಬರಿ| ಪಾರಂಗ್‌ಡಾ ಮೋಡದ|| ತಂದ್‌ಪೋಪಕ ರಂಗ್‌ಡಾಕಳೀ| ಮೇಂಗಿ ಪೋಪ ಬೋಜದ ||ಬಾಂಗ್‌ನ|| ಪಾಲ್‌ರಂಗ್ ಚೆಲ್ಲಿತೂಚುವ| ಭೂಮಿದೇವಿಡ ಮೇಲ್‌ಲ್|| ತೋಡ್ ಪೊಳೆ| ಕೊಣಿ ಕೊಣಿಂಜಿ ನೆಳಿವಲ್|| ಬೊಳ್‌ತಬಾವುಡ ತಂಪುಲ್ ||ಬಾಂಗ್‌ನ|| ಪಕ್ಷಿಓದಿ..

ಪಾಟ್

ತಿಂಗ ಮಾಲ್ಯಾರ್‍

ಮಾನಿ ಬೇಲ್| ಮೂಲೆಲ್|| ಮಾಂಗೆ ಚುಳಿ| ಮೊತ್ತೆಲ್|| ಕೋಗಿಲೆ ಪಾಡ್‌ವ| ಸ್ವರತ್|| ಮಾಲ್ಯಾರ್‍ ತಿಂಗತ್| ಮಾಯರೆ| ಮಾಟಕ್|| ಪೂ ಚಿಗ್‌ರೆಲುಂಗುವ| ಬನತ್| ಓ…||ಮಾನಿ|| ಮಾಜ್‌ಚಿ ಮಂಜದಾ| ಮಾದುಳಿ| ರಂಗ್‌ಡಾ|| ಕಾಚಲ್‌ರಾ ಆ| ಬೆದ್‌ಕ್…|| ಕುಳ್‌ಲ್‌ರಾ ಪೊದೆಪುಲ್| ವರ್‌ನ| ಚಿಗ್‌ರ್‌ಕೆಲ್ಲಾ|| ಮಡಿಕಳಿರಾ ತಿಂಗ| ಮಾಲ್ಯಾ|ರ್‍…||ಮಾನಿ|| ಬಾಂಗಾಡ್| ಮರತ್‌ಲ್| ತೂಂಗ್‌ನ| ಪಾಡ್‌ರ||ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಶ್ರೀರಾಮನ ತುದಿಕನ

ಶ್ರೀರಾಮ|ಚಂದ್ರನ|| ತುದ್‌ಚಿ|| ಬೋ|ಡನ|| ಬಾಳ್‌|ಲ್ ಬೊಳಿ|| ಕಾಂಗ|ನ|| ಕೆಂದಾವ|ರೆಸಳ್‌ಕ್|| ಒತ್ತ| ಕಣ್ಣುಳ್ಳ|| ಸೀತಾ|ರಾಮನ|| ತುದಿಕನ|| ಶ್ರೀರಾ…ಮ||೨|| ಕೌಶಲ್ಯ|ದೇವಿರ|| ರಾಮ|ಚಂದ್ರನ|| ಲೋಕ| ಮೂಂದ್|| ತುದಿಪ|ಲ…|| ಕೋದಂಡ|ರಾಮಂಡ|| ಪಾದ| ಪೂಜನ|| ಅಂಬು|ಶೂರ ಶ್ರೀ|| ರಾಮ|ನ… ||ಶ್ರೀರಾ…ಮ||೨|| ಕೊದಿಚ| ಶಬರಿರ|| ಪಣ್ಣ್| ಕಡ್‌ಚಿತ್|| ಕೊದಿಲ್| ತಿಂದ್||| ಆ ರಾಮ|ನ..|| ದಶರಥಂಡ| ಮೋಂವನ|| ಭರತ|ಂಡಣ್ಣನ||ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಮಾಲ್ಯಾರ್‍ ಮಂಜಿಕ್

|ಗಜ್ಝಲ್| ಮಾಲ್ಯಾರ್‍ ಮಂಜಿಕ್|  ಮಂದ್‌ಮಾನಿ| ಮೊರ್‌ಟತ್|| ಮಾಜಿಪೋಚಲ್ಲಾ ಇಂದ್| ಬಾಂಗಾಡ್| ಸಿರಿಯೋ|| ಪಣ್ಣ್ ಪಲ ದುಂಬಿ ಬಾಂಗಿ| ಪಕ್ಷಿಯ| ಬಂದ್‌ಮೇಂಗಿ|| ಪಾರಿ ಕಳಿ ಪಾಡಿಕಳೀರ| ವನ ಸಿರಿ| ಇಲ್ಲೇಂದ್|| ಮಾಲ್ಯಾರ್‍ ಮಂಜಿಕ್|| ಭೂಮಿದೇವಿಡಾ ಮೇಲ್‌ಕ್| ಪಚ್ಚೆರಂಗ್| ಡಾ….ಗತ್ತ್|| ಉದಿಚ ಸೂರ್ಯ ನೋಟ್‌ಚಿ| ಮಲೆಕುಂದ್|ರಾ..ಸೊತ್ತ್|| ಚುಳ್ಳಂಬೆದ್‌ಲ್ ಪೂವ್‌ಕ್| ತುಂಬಿಯಡಾ| ಆಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಮಾಗಣಪತಿ

ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಗಣಪತಿ| ಬೋಡುವಿ| ನಿನ್ನ|| ಜ್ಞಾನಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ| ಪಾಡುವಿ| ನಿನ್ನ|| ರಾಣಿ ಮಾಪಾರ್ವತಿರ| ಚೋದ್ಯ| ಮಾಗಣಪತಿ|| ದಾನಿ ಶಿವನ ತಡ್‌ತ್| ಆನೆ ಮೂಡ್|ನ ಎಡ್‌ತ್ ||ಸ್ವಾಮಿ|| ಹಾನಿ ಮಾಡತೆ ನಿನ್ನ| ಆದ್ಯ| ಆರತಿ ಬೆಚ್ಚಿ|| ಲೋಕ ಕೊದ್‌ಚಿ ನಿನ್ನ| ತುದಿಪೆಂದು| ಮೆಚ್ಚಿ..|| ಕೋಟಿ ಮಂತ್ರಕ್ ಮೇಲ್| ನೀಡ ಪೆದ|ಓದಿ..