Page 1
Standard

ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ (ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್)

Brahmakamalaನಾನ್ ಓರ್‍ ಬಲ್ಲಾದೆ ಪೂವ್|
ನಾಕಾಪುಲೆ ಸೂರ್ಯಂಡ ಕಾವ್|

ಕುಯ್ನರ್‌ಟೇ ನಾಕ್ ಓವ್|
ಇರ್‌ಟ್‌ಲೆಂದೂ ನಾ ಬೊಳ್‌ತ ಬಾವ್|

ಕೋಳಿಕೂತ್‌ಕ್ ಪುಡಿಪ ನಾಕ್ ರಾವ್|
ಸೂರ್ಯ ಉದಿಪಕ ನಾಡ ಚಾವ್|

ಪರೆವ ಕಯ್ಯತೆ ನಾಡ ನಾವ್|
ನೋಟ್‌ನವು ಕೊದ್‌ಚಿ ಉಯ್ಯೀ…!
ಬಹ್ಮಕಮಲಾಂದ್‌ ಮಾಡುವ ಲವ್||
*****

Standard

ಅಡಿಗೆ ಮನೆ

ಗೆಲಜಕಾರತಿ ಗಂಗೆ, ಬಿಂದಿಗೆ ಮಿನ್‌ಕಿತ್|
ಮೀದಿಡ ನೀರ್‍ ಬೆಚ್ಚ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಉತ್ತಿತ್ ತೈತಿತ್ ಕುಳ್‌ಚಿತ್ ಚಂಗುಮಣಿ
ತಿತ್ತ್ ಕಾಯ್ವ ಯದ ಅಡಿಗೆಮನೆ|

ತಿತ್ತ್ ಬೊಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಪಂದಿರ ಪಾರೆನ|
ತರ್‌ಚಿತ್ ಮುರಿಪ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಪುದಿಯಕ್ಕಿ ಮನೆದುಂಬಿ ಮೀದಿಕ್
ಪಾಯಸ, ಮೊಕ್ಕಿ ತಳಿಪ ಗಂಗೆರಡಿಗೆಮನೆ|

ಕೈಕಣೆ, ಬಾಚರಟೆ ಬಾಕುವ ಚಿಬ್ಬಿಲಿ|
ಮೂಲೆಲ್ ತೂಕುವ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಮೂಲೆಲ್ ಮೋರ್‌ಕುತ್ತಿ ನೂಪುಟ್ಟ್ ವರಕುತ್ತಿ|
ಬೆಂಚಿರಡಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಡಿಗೆಮನೆ

ಮೂಲೆಲ್ ಚೀಪಯು, ಪಲೆಯಕತ್ತಿ ತಳಿಯವು|
ಸಾಲ್‌ಲ್ ಬೆಚ್ಚೋರ್‍ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಕೇಪುತೋಕ್ ಜೋಡ್ ನಾಲ್‌ಬೆರ ನೆರತ್|
ಬೆದ್‌ಕೆಲ್ ನೇಂದಿತುಳ್ಳ ಅಡಿಗೆಮನೆ|

ಮರಬಾಳೆ, ಪೂಬಾಳೆ ಪಣ್ಣ್ ಬೆದ್‌ಕೆಲ್|
ಮಕ್ಕ ಮರಿ ತಿಂಬ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಕಾಡೆರ್ಚಿ ಒಣಕ್| ಕೊಮ್ಮೆಲ್ ಬಾಯಿಕೆಟ್ಟಿ|
ಜಜ್ಜಿತ್ ಪುಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಡಿಗೆಮನೆ|

ಅಪ್ಪಚಟ್ಟಿ, ಧೂಪಚಟ್ಟಿ, ಚರಕುಡಿಕೆ ಪುಟ್ಟೋಡ್|
ಒಟ್ಟಿ ಓಡ್ ಬೆಪ್ಪೋರ್‍ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಬೆಂಜಕೂಳ್‌ನ ಬಾಕಿ ಕಂಜಿಕಲಕ್ ತಾಕಿ|
ಒಲೆಕೆಟ್ಟ್ ಎತ್ತರತ ಅಡಿಗೆಮನೆ|

ತೀಕೊಳ್‌ಪೆ ಪೋ…ಂದ್ ಉರ್‌ಪಿತ್ ಕಣ್ಣೊಲೆ|
ಪಾಂಜಿತ್ ತಿತ್ತ್‌ಬೊಳಿ ಅಡಿಗೆಮನೆ|
ಪಾಕುಡಿಕೆ ಉದಿನೇಂದ್ ಬೆದ್‌ಕೆರ ಅಡಿತಾಂದ್|
ಪೂಞ್ಞೆಕ್ ಕ್‌ಟ್ಟತ ಅಡಿಗೆಮನೆ|

ಮಿನ್ನುವ ಚೆಂಬುಗಂಜಿ ತೆಳ್‌ನೀರ್‌ರೊಳ್‌ಪಾಂಜಿ|
ಬೋಜಿ ಮೂಡ್‌ ಕಾಂಬ ಗಂಗೆರಡಿಗೆಮನೆ|
ಗಂಗೆಕ್ ಚೆಡಿ ಬಪ್ಪ, ಚೆಲ್ಲಿತ್ ತೂಚಿತ್
ಹೇಸಿಕೆ ಕಂಡಕ ಅಡಿಗೆಮನೆ||
*****

Standard

ತಿಂಗ ಕಾದ್ಯಾರ್‍

ಕಾದ್ಯಾರ್‍ ಕಾಂಜ ನೆಲ| ಆದರೆರ ಮಳೆರ ಬಲ|
ಕಕ್ಕಡತ್ ಜಡಿರ ಒಳ| ತಂಪಾಚಿ ಎದ್ದ್ ಜಲ|
ಮಾನಿ ಪೊನೆ ಪಡ್‌ರಾಲೆ| ಓಣಿ ಮನೆ ತೋಡಾಲೆ|
ತೆಳ್‌ಂಗಿ ಮಿನ್ಂಗಿ ಜುಳು ಜುಳುಂದ್ ಪೋಪದಾ|
ನೆಳ್‌ಂಜಿ ಒಲ್‌ಂಜಿ ಬನಕಾಡ್ ಕಾಂಬದಾ||

ಬೀಂದ ಪೂ ಮಣಪದಾ| ಬಾನ ಪೂ ತೆಳಿಪದಾ|
ಬಾಂಗಾಡ್ ಮಲೆರಾಲೆ| ತೇಂಬಾಡ್ ಬರೆರಾಲೆ|
ಪುಟ್ಟೆಡ್‌ತ್‌ ಪಾರಿ ಪಾರಿ ಪೋಪದಾ ||ಬೀಂದ ಪೂ||

ಪಾ ಬೊಳೆ ಜೂಂಗ್ವದಾ| ಪೂನೆಲೆ ಎಲಂಗ್ವದಾ|
ಪಚ್ಚೆ ರಂಗ್ ಪರಂಬಾಲೆ| ಪಣ್ಣ್ ಕಂಡ್‌ ಬನಕಾಲೆ|
ಪಕ್ಷಿ ಪುಂಡ್ ಪಾರಿ ಪಾರಿ ಪೋಪದಾ ||ಬೀಂದ ಪೂ||

ಪಾರಂಗ್ ಮೋಡದಾ| ಪೊನ್ನ್‌ರಂಗ್ ಕಾಂಬದಾ|
ಪಡ್‌ಞ್ಞಾರ್‍ ದಿಕ್ಕಾಲೆ| ಪತ್ತಾರ್‍ ರಂಗೋಲೆ|
ಪಟ್ಟುಡ್‌ತ್ ಪಾಂಜಿ ಪಾಂಜಿ ಪೋಪದಾ||
*****

Standard

ಬಾಂಗಿ ಬಾಂಗಿ ತುದಿಪಿನೊ

ಜಯ, ಜಯ, ಜಯ| ಜಯ, ಜಯ, ಜಯ| ಜಯ ಕಾವೇರಿ|
ಬಾಂಗಿ ಬಾಂಗಿ ನಿನ್ನೆಂದೂ ಪೂಜುವಿ ಮಾತೆ|
ತೀರ್ಥ ರೂಪ್ ಎಡ್‌ತ ನೀಡ ಕೀರ್ತಿ ಎಂದು ಈ ಜಗತ್|
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆದಿ ಕುಳತ| ಮಹಾ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿ ಜಯ ||ಜಯ ಜಯ||

ಭಾಷೆ ಅಂದ್ ಅಗಸ್ತ್ಯಗೊಂದ್| ಆಸೆಲಂದ್ ಕೊದ್‌ಚಿ ಬಂದ್|
ಚಾಚೆ ನೀಡ ಒಡ್‌ಂದ್ ಮುಂದ್| ಉಕ್ಕಿತೆದ್ದ ದೇವಿ ಜಯ ||ಜಯ ಜಯ||

ಸಂಗಮತ್‌ಂಜ ಗುಯ್ಯ ದಾಟಿ| ಬಲಂಬೇರಿಲ್ ಕೈ ನೇಟಿ|
ಪೊಡಿಯನೆರಿನ ಬಯ್ಯಕೂಟಿ| ಜಗತ್ ಮೇಲ್ ಉಡ್‌ಪ್ ಕಾಟಿ ||ಜಯ ಜಯ||

ರಾಮಸೀತೆ ನಿನ್ನ ತುದ್‌ಚಿ| ರಾಮನಾಥಪುರಂ ದಾಟಿ|
ರಾಮ ಕೊದ್‌ಚ ಶಂಭು ಅಂದ್| ರಾಮೇಶ್ವರಾಂದಾಚಿ ||ಜಯ ಜಯ||

ರಂಗ ವಿಠಲ ಉಂಡ್ ಅಂದ್| ಶ್ರೀರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರತಂದ್|
ತೆಳ್‌ಚಿ ಬಳ್‌ಸಿ ಸುತ್ತ್ ನಿಂದ್| ತಂಪು ಕೊಡ್‌ತ ದೇವೀ ||ಜಯ ಜಯ||

ತಿಂಗ ತೊಲೆಯಾರ್‍ ಒಂದ್| ನೀಡ ಭಾಷೆ ಇಂದೂ ಉಂಡ್|
ಜನಕ್ ಮನಕ್ ಇಂಬ್ ಎಂದೂ| ಎಲಂಗಿ ಚಾಕ್ ನೀ ಬಂದ್ ||ಜಯ ಜಯ||
*****

Standard

ಮಾಂವಂಡ ಮೋವ

ಮಾಂವಂಡ ಮೋವಳ| ಪೂವ್ ಬೀಂದಿತ್ ಕಾಕುವ|
ತೇನ್ ದುಂಬ್‌ನ ಪೂವ್‌ನ| ತುಂಬಿಯ ತೇಡುವ ||ಮಾಂವಂಡ||

ಅವ ಓಣಿಳಿಂಜಿ ಪೋಪಕ| ಕಾಸರತ್‌ರ ಆ ಚಾಯಿ|
ಬೀಂದಿತ್ ಎಲಂಗುವ, ಮಲ್ಲಿಗೆರಾ ಚಾಯಿ ||ಮಾಂವಂಡ||

ಅವ ನೀರ್‌ಕ್ ಪೋಪಕ| ಮಾರುದ್ದ ಜಡೆ ಚಾಯಿ|
ತೆಳ್‌ಂಗ್‌ನ ನೀರ್‌ಲ್| ಬೋಜಿರಾ ಮೂಡ್ ಚಾಯಿ ||ಮಾಂವಂಡ||

ಬಾವನ ಕಾಂಬಕ| ಞಾಣಕಳಿರ ಚಾಯಿ|
ಓಡಿತ್ ಇರ್‌ಟ್‌ಲ್| ಒಳಿಪಕ ಚಾಯೋ ಚಾಯಿ|
*****

Standard

ದಾರ್‍ ಎಣ್ಣುವ!

ಗಮ ಗಮಾ… ಪೂಽಽಽ… ಗಮ ಗಮಾ|
ಮಲ್ಲಿಗೆಯೂ, ಸಂಪಿಗೆಯೂ ಸಮ ಸಮಾ|
ಮಿಞ್ಞ ಬಯ್ಯ ಬುದ್ದಿತ್|  ತೇಂಬಾಡ್ ಬಂದಿತ್|
ಪುಟ್ಟ್ ಎಡ್‌ತ್ ಪಾರುವದ್ ಸಮ ಸಮಾ|| ಗಮ ಗಮಾ||

ಮಿಣಿ ಮಿಣಿ ಗಿಡ ತ್| ಮಣಿ ಮಣಿ|
ಕೋಗಿಲೆಯ ಪಾಡುವ ಕೊಣಿ ಕೊಣಿ|
ನೇರ ಉದ್‌ಚಿ ಬಂದಿತ್|  ಪೊಂಬೊಳ್‌ಕ್ ಪಾಂಜಿತ್|
ಪಚ್ಚೆ ರಂಗ್ ಪರಂಬ್‌ಲ್ ಮಿಣಿ ಮಿಣಿ||ಗಮ ಗಮಾ||

ತುಳೀ ತುಳಿ ಬೂವ ಮಳೆ ತುಳಿ|
ಕುಞ್ಞಿಮಕ್ಕ ನೋಟುವ ಉಳಿ ಉಳಿ|
ಗಾಳಿ ಎದ್ದ್ ಬೀಜಿತ್, ಮೋಡ ಕಲ್‌ಂಗಿ ಮೇಂಗಿತ್|
ಗುಡ್‌ಗ್ ಮಿನ್ನ್ ಪೊಳೆವಕ ಬೊಳಿ ಬೊಳಿ||

ಪಣ್ಣ್ ಫಲ ಕಾಡ್‌ಲ್ ಫಲತರ|
ತೇಡಿಬಪ್ಪ ಪಕ್ಷಿಪರಂಡೆ ಮರ ಮರ|
ಕೊತ್ತಿ ತಿಂದ್ ಬೂಕಿತ್|  ಮೇಚಿ ದುಂಬಿ ಕಳ್‌ಚಿತ್|
ಪಾರಿ ಅಳ್‌ತ್‌ ಪೋಪದಾ|  ಮರ ಮರ ||ಗಮ ಗಮಾ||

ತೋಡ್ ಕೆರೆ ದುಂಬಿ ತಾಕೆರೆ|
ಮಳೆಪೊಜ್ಜಿ ಜಾರುವ ಕಾಡ್‌ಬರೆ|
ಜಲಕಣ್ಣ್ ತೊರ್‌ಂದಿತ್ ತೆಳ್ತೀರ್‍ ಪಾರಿತ್|
ಜುಳು ಜುಳುಂದೊಕ್ಕುವ ಕೊಲ್ಲಿ ಕರೆ ||ಗಮ ಗಮಾ||

ದಿನ ದಿನ ದಾರ್‍ ಎಣ್ಣುವ|
ಕೇಕ್ ದಿಕ್ಕ್ ನೇರ ಉದ್‌ಚಿ ಮಿನ್ನುವ|
ಚುಳ್ಳಂಬೆದ್‌ಲ್ ಬೀಂದಿತ್|
ತಾವ ರೆದಾ ತೆಳ್‌ಚಿತ್|
ತುಂಬಿಯಕ್ ತೇಂಗೊಡ್‌ತ್ ಜೂಕುವಾ ||ಗಮ ಗಮಾ||
*****

Standard

ನಾಡ ನೆಲೆ

ಪಚ್ಚೆ ರಂಗ್‌ಲ್ ನಿಂದ ಪೊಮ್ಮಾಲೆ ಕೊಡಗ್|
ದೇವ ದೇವಿಯ ಬಂದ್| ನೆಲೆ ನಿಂದ ಕೊಡಗ್|
ತೊಲೆಯಾರ್‍ ತಿಂಗೊಂದ್ ಕೊದಿಪ ಈ ಕೊಡಗ್|
ದುಂಬಿ ದುಂಬಿತ್ ಬಪ್ಪ| ತೀರ್ಥ ನೆಲೆ ಕೊಡಗ್|

ತೋಡ್ ಪೊಳೆ ಕೆರೆ ನೀರ್‍| ತೆಳ್‌ಂಗ್‌ನ ಕೊಡಗ್|
ಬಾಂಗಾಡ್ ಬರೆಕರೆಲೂ| ತಂಪುಳ್ಳ ಕೊಡಗ್|
ಪಡ್‌ಞ್ಞಾರ್‍ ತೆಕ್ಕಾಲೆ|  ಗಿರಿ ಮಾಲಡ ಕೊಡಗ್|
ಮೂಂದ್ ದೇವಿಯ ನಿಂದ್| ಒಕ್ಕುವ ಕೊಡಗ್|

ಇಗ್ಗುತ್ತಪ್ಪಂಡ ಅಂಬ್|  ಮುತ್ತ್‌ಟ್ಟ ಕೊಡಗ್|
ನಾಯಕನೂ, ರಾಜನೂ| ಮೊಟ್ಟೆಡ್‌ತ ಕೊಡಗ್|
ಪಂಡ್‌ಂಜೇ ಪಡೆಬಂಬ|  ಕೇಳಿರಾ ಕೊಡಗ್|
ಕಲ್ಯಾಟ ಅಜ್ಜಪ್ಪನೂ|  ನೆಲೆ ನಿಂದ ಕೊಡಗ್|

ಕಲ್ಲ್ ಕೈಮಡ ಮಂದ್|  ನಿಂದ ಈ ಕೊಡಗ್|
ಕಾಡ್‌ ನಾಡ್‌ಲಯ್ಯಪ್ಪ|  ವಾಸ ಉಳ್ಳ ಕೊಡಗ್|
ಐನ್‌ಮನೆ ಕೊಡವಡಾ|  ಬೀಂದಿತುಳ್ಳ ಕೊಡಗ್|
ಮಲೆ ತಿರಿಕೆ ದೇವಯ್ಯಂಡೈನ್ ನೆಲೆ ಕೊಡಗ್|

ಊರೊರ್ಮೆ, ಒತ್ತೊರ್ಮೆ|  ನಂದೀಂಜ ಕೊಡಗ್|
ಭೂರಮೆರ ರಂಗೊರ್ಮೆ| ದುಂಬ್‌ನ ಕೊಡಗ್|
ಪೊಂದೆಳಿಲ್ ಬೆಂದುವಳ|  ಪೋತುವ ಕೊಡಗ್|
ತಕ್ಕಾರ ತಬ್ಬಿಯಂಡ್|  ಪಬ್ಬುವ ಕೊಡಗ್|

ಮಕ್ಕಿರ ಸಾಸ್ತಾವು ಮೆಚ್ಚ್‌ನ ಕೊಡಗ್|
ಪೇರ್ಮಾಡ್ ಈಶ್ವರನು ಪಾಡ್‌ವ ಕೊಡಗ್|
ಪಾಡಿ ಇಗ್ಗುತ್ತಪ್ಪನು ಪಾಡುವ ಕೊಡಗ್
ತಿರ್‌ನೆಲ್ಲಿ ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ ಬರಿಲಳ್‌ತ ಕೊಡಗ್|
ಬಪ್ಪಿರಾ ನೋಟನ ಪಚ್ಚೆ ನೆಲೆ ಕೊಡಗ್||
*****