ಓಂ ಶಿವಾ

ಚಂದ್ರ ಬಿಲ್ಲೆ ನೆತ್ತಿಲ್| ಶಿವಂಡ ಜಡೆಮುಡಿ ಚೆಂಡ್‌ಲ್|
ಗಂಗೆಡಾ ನೆಲೆ ಮಂಡೆಲ್| ಸರ್ಪಜಡೆ ಬೀಂದ್ ತವ್ವಲ್||
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಬೋಳೆಲ್| ಕಣ್ಣ್ ಮೂಂದೊಂದ್ ನೆತ್ತಿಲ್|

ಬಸ್ಮಕುರಿರಾ ಗತ್ತ್‌ಲ್| ಓಂ ಸ್ವರತ್‌ರ ಒತ್ತ್‌ಲ್|
ನರಿರ ತೋಲ್‌ಡ ಪೊದೆಪ್‌ಲ್| ಶೂಲ ದುಡಿರ ಅನ್‌ಕಲ್
ಶಿವಗಣಂಗಡ ಚಂಡೆಲ್| ಶಿವಂಡ ಮಂಡೆರ ಚೆಂಡ್‌ಲ್|

ಗಂಗೆಡಾ ನೆಲ ತಂಪ್‌ಲ್| ಚಂಡೆ ಸದ್ದ್‌ರ ಮೊಳಂಗಲ್|
ತಂಪ್ ಚಂದ್ರಂಡ ಪಳಂಗಲ್| ಶಿವಂಡ ಗಣ ಕೂಡಿ ಆಡಲ್|
ಥೋಂ ಥದಿಂ ಗಣ ಧಾಟಿಲ್| ಕೊದಿರ ಶಿವ-ಶಿವೆ ಜೋಡಿಲ್|

ದೇವ-ದೇವಿಯೂ ಮೋಡಿಲ್| ತಣ್ಂಜಿ ಅಳ್‌ಪ ಒಂಟಿಲ್|
ತಾಂಡವಾಟ್ ಕೇಳಿಲ್| ಶೂಲ ದುಡಿರ ಜಂಟಿಲ್|
ಶಿವಂಡ ಕಾಲ್ ಒಂಟಿಲ್| ಶಿವಂಡ ಅಂದ್ ತುಳ್ಳಲ್|

ನೆತ್ತಿ ಕಣ್ಣ್ ಮಿನ್ನಲ್| ಭೂದೇವಿರ ಪೊಡೆಕಲ್|
ಸೂರ್ಯ ಬೊರಂಡಿ ಮಾಜಲ್| ಗಾಳಿ ನೀರ್‌ರ ತೇಕಲ್|
ಭೂಲೋಕ ಗೋಳ್‌ಲ್| ಪ್ರಳಯ ಕಾಂಬ ಭೂಮಿಲ್|

ಓಂ ಶಿವ ಶಿವಾ, ಓಂ ಶಿವ ಶಿವಾ, ಓಂ ಶಿವ ಶಿವಾ, ಓಂ ಶಿವಾ…||
*****

Leave a Reply