ಕುಂಡಿಕೆಕ್ ಕಳೆ

ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ನೆಲೆ| ಕುಂಡಿಕೆಕ್ ಕಳೆ|
ದೇವಿ ಕಾವೇರಮ್ಮೆ|| ಕೇಟಿ ತೀರ್‌ತ| ಭಾಗ್ಯ ತಪ್ಪವ ದೇವಿ ನೀನಮ್ಮೆ||
ಬಾಂಗಿ ಜೂಂಗಿ ತುದಿಪಿ ನಿನ್ನ| ದೇವಿ ಕೇಳಮ್ಮೆ| ತಾಂಗಿತ್ ಒಕ್ಕ
ಕೆಂದಿ ಬಾವಕ್, ಎಂದು ನೋಟಮ್ಮೆ|| ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ನೆಲೆ||

ಬೇಲ್ ಬಾಣೆ ರಂಗ್ ರಂಗ್‌ಡ| ತೆಳಿಲೂ ನೀನಮ್ಮೆ||
ಕಾಜು ಮಾಲೆರ ಆಜ ಬೋಬೋಜತು|
ಎಂದು ನೀನಮ್ಮೆ| ಪಡೆಲ್ ಬಂಬಂಗ|
ಮಂದ್ ಮನೆಲೆಂಗ| ನಿನ್ನ ತುದಿಪಮ್ಮೆ||
ತುಂಬ್ ಸಭೆಲೂ| ನಿಂದ್ ತುದ್‌ಚವ|
ನಂದ್ ಮಾಡಮ್ಮೆ|| ನಂದ್ ಮಾಡಮ್ಮೆ||
*****

Leave a Reply