Category: ಪಾಟ್

ಪಾಟ್

ಪೂಮಾಲೆ

ನಾ ಬಯಂದವೀ, ಎಂದೂ, ಕೊಡವ ಪಾಜೆರ ಮಾಲೆ| ‘ಪೂಮಾಲೆ’ ನೀನೋರ್‍ ಚಿಂಗಾರತೋಲೆ| ‘ಪೂಮಾಲೆ’ ನೀನೋರ್‍ ಕೊಡವ ಪಾಜೆ ಮಾಲೆ| ‘ಪೂಮಾಲೆ’ ನೀನೋರ್‍ ಮುಲ್ಲೆ ಪೂ ಪೋಲೆ| ‘ಪೂಮಾಲೆ’ ನೀನೋರ್‍ ಗಮ ಗಮ ಮಾಲೆ| ‘ಪೂಮಾಲೆ’ ನೀನೋರ್‍ ಶುಭಕಾರ್ಯ ಮಾಲೆ| ನೀ ಕೊಯತ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ| ಎಲಂಗಿಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಬೊಳ್‌ತ ಬಾವಂದ್

ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ್‌ನ ನೋಟಿ| ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ್‌ಲ್ ಕಳ್‌ಚಿ| ಞಾಣ ಕಳಿ ಎದ್ದೆದ್ದ್| ಮೂಡ್ ರಂಗ್‌ಲ್ ಉದ್‌ಚಿ| ನೋಟ್‌ನನ್ನಕೆ ಮನತ್| ಕೊದಿಡ ಕುರು ಮೊಳತ್| ಬೇರ್‌ಟ್ಟ್ ಪಬ್ಬ್‌ಚಿ ಎದೆರಾಳತಂದ್| ಪೂ ಬುಟ್ಟತಂದೊಮ್ಮ ಬೊಳ್‌ತ ಬಾವುಡ ಬೊಳಿಲ್| ಪಾರಂಗ್‌ಡಾ ಆ ನೆಲ್‌ಚಿರ ತೆಳಿಲ್|| ಮೊಟ್ಟ್‌ಟ್ಟ್ ಕೆರೆಲಂದ್| ಆಲ್‌ಮರ ನಳ ತಂದ್| ತಂಪುರಾಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಕಳ್ಳಿಚಂಡ ಹಾಕಿ ಕಡೆಯಂದ್

ಕೊಡಗ್‌ಲಿದ್ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮೆ| ಕಳ್ಳಿಚಂಡ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೆ| ಒಕ್ಕಮಕ್ಕ ಕೂಡಿತ್ ಬೆಂದುವ ಮೇಂಗಿತ್| ಕೈಚತ್ ಈ ನಮ್ಮೆ| ಪಾಂಡಂಡ ಕುಟ್ಟಣಿ| ಸೋದರ ಕಾಶಿನ| ನೆನತವ ಈ ನಮ್ಮೆ ಕೊಡಗ್‌ಲಿದ್ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮೆ ಕಳ್ಳಿಚಂಡ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೆ ||ಕೊಡಗ್‌ಲಿದ್|| ಒಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಕೂಡಿ ಕಳ್‌ಚಿ| ಜನ ಪಕ್ಕಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಕಳ್ಳಿಚಂಡ ಹಾಕಿ ಸುರುವಂದ್

ಕೊಡಗ್‌ಕಿದ್ ಬಲು ಬೊಮ್ಮೆ ಕೊಡವಡ ಹಾಕಿ ಕಳಿ ನಮ್ಮೆ ||೨|| ಪಾಡಂಡ ಕುಟ್ಟಣಿ ಸೋದರ ಕಾಶಿರ ಚೋದ್‌ರ ಮೊಳಿ ನಮ್ಮೆ| ಸ್ವಾಗತ ಬಯಂದವ ಕೂಡ್‌ನ ಬೆಂದುವಳ ಕಳ್ಳಿಚಂಡ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮೆ ||ಕೊಡಗ್‌ಕಿದ್|| ಕಾಲಕೋರ್‍ ಒಕ್ಕ ನಿಂದ್ ಕ್ಯೆಪ ಪತ್ತನೆ ನಮ್ಮೆ ಇಂದ್ ಪಾಂಡಂಡ, ಕೋಡಿರ, ಬಲ್ಲಚಂಡ ಚೆಪ್ಪುಡಿರ, ನೆಲ್ಲಮಕ್ಕಡ,ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಜನ್ಮ – ಜಾತಕ

ಜನ್ಮ ಜಾತಕ ಎಂದು| ಸ್ಥಿರ ಇಲ್ಲೆ ಮನ್‌ಸ| ಜನ್‌ಮ ಪೋಪದ್ ಸಿಂಧು| ಪರ ಇಲ್ಲೆ ಮನ್‌ಸ|| ನಂಬಿ ನಡ್‌ಕೊಂಡು ಶಿವನ| ತುಂಬಿತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂವನ| ನಂಬತೆ ಈ ಜನ್ಮ| ಗನ ಇದೇಂದೆಣ್ಣಿ|| ನಂಬಿತೆ ನೀನೆಂದೂ| ಬಂಗ ಬಂದಿತ್ ಉಂಡ್| ಉಂಗತೆ ಪೋಕಲ| ಕರ್ಮ ಬೆಂಬರಿಲುಂಡ್ ||ಜನ್ಮ ಜಾತಕ|| ಭಕ್ತಿಲ್ ಶಿವನುಂಡ್|ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಪಾಪ ತೇಪವ

ನಂಬಿ ತುದಿಪದ್| ನಂದ್ ಕಾವೇರಿನೆಂದೂ| ಚುಂಡಿಪೋನಕ ಮುಂದ್| ಬಾಯಾಡುಲೆಂದೂ| ಮಾಯೆರ ಮಾದೇವಿ| ಇಳ್‌ಂಜಂದ್ ವನದೇವಿ| ತಂಪು ಪೊದ ಪುನಃ ಕೊಡ್‌ತ್| ಚಾಕ್‌ಚಿ ಭೂದೇವಿ|| ಕುಂದ್ ಕಡ್‌ಮಂಗ ದಾಟಿ| ಕಾವೇರಿನ ನೋಟಿ| ಮುಂದ್ ನೋಟತೆ ಕಾಟಿ| ಬಂದ್ ಕೊಡ್‌ಚಿ ಪಾಟಿ| ದಿಕ್ಕ್ ಪಡಿಞ್ಞಾರಂದ್| ತಿತ್ತ್‌ರಂಗ್‌ಲ್ ಉಕ್ಕಿ| ಮೆಚ್ಚಿ ನೋಟ್‌ಚಿ ಗಿರಿನ|ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಅಂದೊಮ್ಮ ಕೊಡಗ್

ಕಾಲ ನಾಪದ್ ಬಯ್ಯ| ತಂತಿ ಬಳಸತ ಮಾಳ| ಮನೆ ಮನೆಂಜ ಊರ್‌ಕ್| ಒಳಬಟ್ಟೆ ಸಾಲ್…| ಕುಳಿಯಂಗಾಡ್‌ರ ಕೊಡಿಲ್| ಬಲ್ಯ ವಡೆ ಮಾಳತ್‌ಲ್| ಬೀರಂಬಾಣೆರ ಬರಿಲ್| ಅಮ್ಮೆ ಪಣ್ಣದ್ ಮೇಲ್|| ಮುಂಗಾರ್‍ ಮಳೆ, ಬೆದ್‌ಲ್| ಪಣ್ಣ್ ಫಲತ್‌ಲ್ ಫಸಲ್| ಕಕ್ಕಡವು ಪರ್‌ಪಕ| ಕಾರೆಪಣ್ಣೂ ಅಸಲ್| ಪಡ್ಡೆ ಮಕ್ಕಡ ಕೂಟ್| ಪಣ್ಣ್ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಬೇನಿಕಾಲ

ಎಡಮ್ಯಾರ್‍| ಬೆದ್ ತಾಂಗಿ| ಉರಿರೊಳ್‌ಲ್| ಅದ್ ಮೇಂಗಿ| ಕೆರೆ ಕೋವ್| ಬತ್ತಿ ಕಿಞ್ಞಿ| ಬೆದ್ ಕಾಂಜ ತ್…|| ಬಂಡ್ ಒಣ್ಂಗಿ| ನೆಲ ಕರ್‌ಂಜಿ| ತೋಡ್ ಬೇಲ್| ತೂಕ ಇಳ್‌ಂಜಿ| ಪೊಳೆ ಗುಂಡಿ| ಬತ್ತಿ ಇಳ್‌ಂಜಿ ಬೆದ್ ಕಾಂಜತ್ ಕಿಞ್ಞಿ| ಬೆದ್ ಕಾಂಜತ್| ಬಾಂಗಾಡ್| ಬಾಡಿತೂಂಗಿ| ಕೊಲ್ಲಿ ನೀರ್‍| ಬತ್ತಿಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ್ ಕೂಡ್ವಕ

ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ್ ಕೂಡಿಕಳಿಚತ್…| ಕೂಡಿ ಕಳಿಚಿ ಕುಸಿ ಮೊಳ್‌ತತ್ತ್…| ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ್ ಕೂಡಿ ಕಳಿಚಿ| ಕುಸಿಮೊಳತೆ ಪಬ್ಬಿ ಬೀಂದ್| ಕಾಂಗಡೇಂದ್ ಕಾಲ್ ನಡ್ಂದತ್ತ್ ||ಕಣ್ಣ್|| ಕಾಂಬಕ ನಿಂದ್ ಕಳಿ| ಕಂಡಪಿಞ್ಞ ಞಾಣಕಳಿ| ಕಾಲ್ ಬೆರ ನೋಟಿ ನಿಂದತ್ ||ಕಣ್ಣ್|| ಕಾಂಗೊಂಡೂಂದ್ ಬಂದ ನಾನ್| ಕಾತ್ ಕಾತ್ ನಿಂದ ನಾನ್|ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಪೂಂದೆಳಿರ ತಾಮನೆ

ಪಚ್ಚೆರಂಗ್‌ಡ ಪೂಂದೆಳಿರ|  ತಾಮನೆ ಕೊಡಗ್| ಕುಲದೇವಿ ಕಾವೇರಿರ|  ಬಾಮನೆ ಕೊಡಗ್| ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಲ್ ನಿಂದ್ ಅಂದ್|  ಭಾಷೆ ತಂದ ದೇವಿನೆಂದೂ| ತೊಲೆಯಾರ್‍ ಒಂದ-ಡಂದ್|  ಬಟ್ಟೆ ಕಾಪ ಕೊಡಗ್| ವೀರಂಗಳು ಶೂರಂಗಳು|  ಪುಟ್ಟುವ ಕೊಡಗ್| ಪಡೆವೀರ ಬಂಬಂಗಳಾ|  ಚಾಕುವ ಕೊಡಗ್| ಕಲ್ಲ್ ಕೈಮಡ ಮಂದ್ ಮಾನೀ|  ನಿಂದಿತುಳ್ಳ ಕೊಡಗ್| ಐನ್‌ಮನೆ, ಮುಂದ್‌ಮನೆ| ಓದಿ..