ಪಾಪ ತೇಪವ

ನಂಬಿ ತುದಿಪದ್| ನಂದ್ ಕಾವೇರಿನೆಂದೂ|
ಚುಂಡಿಪೋನಕ ಮುಂದ್| ಬಾಯಾಡುಲೆಂದೂ|
ಮಾಯೆರ ಮಾದೇವಿ| ಇಳ್‌ಂಜಂದ್ ವನದೇವಿ|
ತಂಪು ಪೊದ ಪುನಃ ಕೊಡ್‌ತ್| ಚಾಕ್‌ಚಿ ಭೂದೇವಿ||

ಕುಂದ್ ಕಡ್‌ಮಂಗ ದಾಟಿ| ಕಾವೇರಿನ ನೋಟಿ|
ಮುಂದ್ ನೋಟತೆ ಕಾಟಿ| ಬಂದ್ ಕೊಡ್‌ಚಿ ಪಾಟಿ|
ದಿಕ್ಕ್ ಪಡಿಞ್ಞಾರಂದ್| ತಿತ್ತ್‌ರಂಗ್‌ಲ್ ಉಕ್ಕಿ|
ಮೆಚ್ಚಿ ನೋಟ್‌ಚಿ ಗಿರಿನ| ದೇವಿರಾ ಸಿರಿನ||

ಬಾವು ಬೀಂದಿತ್ ಅಂದ್| ನೇರಕೊತ್ತ ಆ ನೆಲಚಿ|
ಕಾವೇರಿನ ಕೊದ್‌ಚಿ ಒಳ್‌ಚಿ| ಒಳ್‌ಚಿತ್ ಕಳ್‌ಚಿ|
ಪಕ್ಷಿ ಪರಂಡೆಯ ಪಾಡಿ| ವನತ್ ಮೇಚಿನ ದೂಡಿ|
ತಪೋವನತ್ ಮನೆಮಾಡಿ| ಕಾವೇರಿನ ಕೂಡಿ||

ಬೋಜಿ ದೇವಿಡಾ ಮೊಟ್ಟ್| ಕಾಸರತ್‌ರಾ ಗತ್ತ್|
ಕಾಜುಮಾಲೆರ ಬೊಟ್ಟ್| ನೆತ್ತಿಲೆಲಂಗುವ ಮಸ್ತ್|
ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಕೊರ್‍ ಸಿರಿ| ಅಗಸ್ತ್ಯಂಗಾನ ಉರಿ|
ತಣ್‌ಂಜಿ ಪೂಮಳೆ ಅಂದ್| ತಲಕಾವೇರಿ ಬರಿ||

ಎಂದೆಂದೂ ಚಾಯಿ| ಪಚ್ಚೆ ಪಾಬೊಳೆ ದೇವಿ|
ಕರಿಂಜ ನೆಲಕಿದ್ ಚಾಯಿ| ಜಲ ನೆಳ್‌ಂಜಿ ಕೊಣ್‌ಂಜಿ|
ದಕ್ಷಿಣಗಂಗೆ ಇವ| ಫಲತರತ ಬೊಂಡ್ ಇವ|
ಪಾಡಿ ತುದಿಕನ ಎಂದೂ| ತೇಪ್ ಪಾಪ ಇವ||
*****

Leave a Reply