ಕಳ್ಳಿಚಂಡ ಹಾಕಿ ಸುರುವಂದ್

ಕೊಡಗ್‌ಕಿದ್ ಬಲು ಬೊಮ್ಮೆ
ಕೊಡವಡ ಹಾಕಿ ಕಳಿ ನಮ್ಮೆ ||೨||
ಪಾಡಂಡ ಕುಟ್ಟಣಿ ಸೋದರ ಕಾಶಿರ
ಚೋದ್‌ರ ಮೊಳಿ ನಮ್ಮೆ|
ಸ್ವಾಗತ ಬಯಂದವ ಕೂಡ್‌ನ ಬೆಂದುವಳ
ಕಳ್ಳಿಚಂಡ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮೆ ||ಕೊಡಗ್‌ಕಿದ್||

ಕಾಲಕೋರ್‍ ಒಕ್ಕ ನಿಂದ್
ಕ್ಯೆಪ ಪತ್ತನೆ ನಮ್ಮೆ ಇಂದ್
ಪಾಂಡಂಡ, ಕೋಡಿರ, ಬಲ್ಲಚಂಡ
ಚೆಪ್ಪುಡಿರ, ನೆಲ್ಲಮಕ್ಕಡ, ಚೆಕ್ಕೆರ
ಕಲಿಯಂಡ, ಮಾಳೆಯಂಡ, ಬಿದ್ದಂಡ ಒಕ್ಕ
ಕಳ್ಳಿಚಂಡ ಹಾಕಿ ಪತ್ತನೆರ ||ಕೊಡಗ್‌ಕಿದ್||

ಕ್‌ಗ್ಗಟ್ಟ್, ಮೇಂದಲೆ ದಂಡ್
ನಾಡ ಬೆಂದುವ ಕೂಡಿತ್ತಿಂದ್
ಮುಗ್ಗಟ್ಟಾಪುಲೆ ಎಂದೂ
ಹಾಕಿ ಪರಂಬುಲ್ ಕಳಿ ಮೂಂದುಂಡ್
ಚೋದ್‌ರ ಕಡಿಕುಡಿ ಉಂಡ್
ತಿಂಡಿ ತರತರ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದ್ ||ಕೊಡಗ್‌ಕಿದ್||

ಕೂಡಿ ಕಳಿಕ ತಿಂಗ ಒಂದ್
ಒತ್ತಾಸೆ ಕೊಡ್‌ಕನಾ ನಿಂದ್
ಮಿಞ್ಞಕ್ ಫೈನಲ್ ಉಂಡ್
ಕೊದಿಮೊದ ಬಲ್ಯದೇ ಉಂಡ್
ಕೊಡವಡ ಕೇಳಿನ ಎಂದೂ
ಲೋಕಕ್ ಕಾಟನ ಮುಂದೂ
ಹಾಕಿನ ಚಾಕನ ಎಂದೂ
ಒಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಮಿಞ್ಞಕ್ ಬಂದ್
ಸ್ವಾಗತ ಬಯಂದವ ಇಂದ್
ಕಳ್ಳಿಚಂಡ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಂದ್ ||ಕೊಡಗ್‌ಕಿದ್||
*****

Leave a Reply