ಅಂದೊಮ್ಮ ಕೊಡಗ್

ಕಾಲ ನಾಪದ್ ಬಯ್ಯ| ತಂತಿ ಬಳಸತ ಮಾಳ|
ಮನೆ ಮನೆಂಜ ಊರ್‌ಕ್| ಒಳಬಟ್ಟೆ ಸಾಲ್…|
ಕುಳಿಯಂಗಾಡ್‌ರ ಕೊಡಿಲ್| ಬಲ್ಯ ವಡೆ ಮಾಳತ್‌ಲ್|
ಬೀರಂಬಾಣೆರ ಬರಿಲ್| ಅಮ್ಮೆ ಪಣ್ಣದ್ ಮೇಲ್||

ಮುಂಗಾರ್‍ ಮಳೆ, ಬೆದ್‌ಲ್| ಪಣ್ಣ್ ಫಲತ್‌ಲ್ ಫಸಲ್|
ಕಕ್ಕಡವು ಪರ್‌ಪಕ| ಕಾರೆಪಣ್ಣೂ ಅಸಲ್|
ಪಡ್ಡೆ ಮಕ್ಕಡ ಕೂಟ್| ಪಣ್ಣ್ ಮರತ್‌ರ ಅಡಿಲ್|
ಅತ್ತ ಕಡ್‌ಚಿನ ಮೇಪ| ಅತ್ತಕಾರನು ಕೊಡಿಲ್|
ಬೇಧ ಇಲ್ಲತ ಕೂಟ್| ಜೋಬ್ ದುಂಬಿತ್ ಆಟ್|
ಪಣ್ಣ್ ತಿಂದಂಡ್ ಪಾಟ್| ಮರ ನಳತ್‌ರೆಡೆಲ್|

ಬಾಣೆ ನೆಲ ಕಾಡೇಂದ್| ಪಾಡ್‌ಚಿ ಎಡೆಲ್|
ವೀರಶೂರಂಗಳು ಅಂದ್| ಬಾಳ್‌ಚೀ ನೆಲೆಲ್||
ಆಮಕ್ಕ, ಪೊಮ್ಮಕ್ಕ| ಆ ಮನೆಲ್, ಈ ಮನೆಲ್|
ಪಣ್ಣ್ ಫಲ ಕೊಜ್ಜತ್| ನಂದಾನ ತೆಳಿಕಳಿಲ್|
ಕೊಪ್ಪತೊಡೆ ಬಾಣೆಲ್| ಗೋಳಿಮರ ಜೋರ್‌ಲ್|
ಕೊಟ್ಟ್‌ಮುಡಿಚ ಕುಟ್ರನೂ| ಕುರುಳಿರೊ ಪಾರಲ್|

ಮಜ್ಜಣ ನೇರತ್‌ಲ್| ಮೇವಡ್‌ತ್ ತಂಪ್‌ಲ್|
ಮೇಚಿ ಕಯಿಪಕ್ ಪಡ್‌ತ| ಅತ್ತಡ ರಾಸ್‌ಲ್|
ಅತ್ತಕಾರಂಡ ಕೈಲ್| ಪಾಂಗೊಳತ್… ಮೈಲ್|
ದೂರ ಕೇಪ ಸ್ವರ| ಎದ್ದೆದ್ದ್ ಬಾಣೆಲ್|

ಪಾಡ್‌ಚೀ ಗೋಳಿಮರ| ಪಾಂಗೊಳತ ಸ್ವರ ಮೇಂಗಿ|
ಮೇಚಿ ಕಯಿಕಡ್ ರಾಸ್| ನಾಡ ಈ ತಂಪುಲ್|
ಇರಡ್ ನಾಡ ಈ ಮಣ್ಣ್| ಎಂದೂ ಇದ್ ತಂಪುಲ್||
ಇರಡ್ ನಾಡ ಈ ಮಣ್ಣ್| ಎಂದೂ ಇದ್ ತಂಪುಲ್||
*****

Leave a Reply