ಬೊಳ್‌ತ ಬಾವಂದ್

ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ್‌ನ ನೋಟಿ|
ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ್‌ಲ್ ಕಳ್‌ಚಿ|
ಞಾಣ ಕಳಿ ಎದ್ದೆದ್ದ್|
ಮೂಡ್ ರಂಗ್‌ಲ್ ಉದ್‌ಚಿ|
ನೋಟ್‌ನನ್ನಕೆ ಮನತ್|
ಕೊದಿಡ ಕುರು ಮೊಳತ್|
ಬೇರ್‌ಟ್ಟ್ ಪಬ್ಬ್‌ಚಿ ಎದೆರಾಳತಂದ್|
ಪೂ ಬುಟ್ಟತಂದೊಮ್ಮ ಬೊಳ್‌ತ ಬಾವುಡ ಬೊಳಿಲ್|
ಪಾರಂಗ್‌ಡಾ ಆ ನೆಲ್‌ಚಿರ ತೆಳಿಲ್||

ಮೊಟ್ಟ್‌ಟ್ಟ್ ಕೆರೆಲಂದ್|
ಆಲ್‌ಮರ ನಳ ತಂದ್|
ತಂಪುರಾ ಎಳೆರೊಳ್‌ಂಜಿ|
ಬೀಜ್‌ಚೀ ಕಾತಂದ್|
ಕೂಟ್‌ಚೀ ಎಂಗಳಾ
ಬೊಳ್‌ತ ಬಾವುಯಡ ಬೊಳಿಲ್|
ಪಾರಂಗ್‌ಡಾ ಆ ನೆಲ್‌ಚಿರಾ ತೆಳಿಲ್||

ಅರೆ ಮರೆಲ್ ಅರೆ ಬೊಳಿಲ್|
ಅರೆ ಜಿಂವತ್‌ರ ಎಡೆಲ್|
ಅರೆ ತೆಳಿಕು ಎಡೆ ಇಲ್ಲತಾ|
ಇರ್‌ಲ್‌ರೆಡೆಲ್|
ಬೊತ್ತಿ ಬೊರ್‌ಂಡ್‌ಚಿ ನಂಗ|
ಬಿಸಿ ಉಸಿರ್‌ರೆಡೆಲ್|
ಪಾರಂಗಡಾ ಆ ನೆಲ್‌ಚಿರಾ ತೆಳಿಲ್|
ಬಾನ ದುಂಬಿತ್ ತೆಳಿಪ
ಬೊಳ್‌ತ ಬಾವುಡಾ ಬೊಳಿಲ್||

ಚಿಂಗರತಾ ಪೂ ಬೀಂದ|
ರಾಣಿಡ ವನ ಪೋಲೆ|
ಚಂದೋತ ತೆಳಿ ಬೀಂದ್|
ಪೂಂಗರೆರಾ ಸೆರಗಾಲೆ|
ಅರಮನೆರ ಕೊಳ ಮೀಂದಿ|
ನಿಂದ ರಾಜಂಡ ಪೋಲೆ|
ಕೂಡಿ ಕಳ್‌ಚತ್ ಎಂಗ|
ಬೊಳ್‌ತಾ ಬಾವುಡ ಬೊಳಿಲ್
ಪಾರಂಗಡಾ ಆ ನೆಲ್‌ಚಿರಾ ತೆಳಿಲ್||

ನೀಲ ಕೆರೆ ಏರಿ ಬರಿ|
ಆಲ್‌ಮರ ಬೇರ್‍ ಪಿರಿ|
ಎದೆ ಕವುಂಜಿ ಮುಚ್ಚ್‌ನ|
ಕಣ್ಣ್‌ರಾ ಬೋಜ ಸಿರಿ|
ಉಳೀ ಉಳೀತ್ ನೋಟ್‌ಚಿ|
ಬೊಳ್ಳಿ ಮೀನಂದ್|
ಬಾನ ದುಂಬಿತ್ ತೆಳಿಪ|
ಬೊಳ್‌ತ ಬಾವುಡ ಬೊಳಿಲ್
ಪಾರಂಗಡಾ ಆ ನೆಲ್‌ಚಿರಾ ತೆಳಿಲ್||

ಏಳ್ ಸ್ವರ ರಾಗ ಲಯ|
ತಂಪು ಕಾತ್‌ಲ್ ನಿಂದ್|
ಜಡೆ ಚಂಡೆ ಚೂಡ್‌ನ|
ಮಲ್ಲಿಗೆರ ಗಮನಂದ್|
ಮೇನಕೆಯೊ ನಿಂದನ್ನೆ|
ಅಂದ್ ಕಂಡೆನೊ ನಾನ್|
ನೀಲ ಕೆರೆ ಏರಿ ಕರೆ|
ಮೊಟ್ಟ್‌ಟ್ಟ ಮೊಳಿಲ್|
ಪಾರಂಗಡಾ ಆ ನೆಲ್‌ಚಿರಾ ತೆಳಿಲ್||
*****

Leave a Reply