ಜನ್ಮ – ಜಾತಕ

ಜನ್ಮ ಜಾತಕ ಎಂದು|
ಸ್ಥಿರ ಇಲ್ಲೆ ಮನ್‌ಸ|
ಜನ್‌ಮ ಪೋಪದ್ ಸಿಂಧು|
ಪರ ಇಲ್ಲೆ ಮನ್‌ಸ||

ನಂಬಿ ನಡ್‌ಕೊಂಡು ಶಿವನ|
ತುಂಬಿತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂವನ|
ನಂಬತೆ ಈ ಜನ್ಮ|
ಗನ ಇದೇಂದೆಣ್ಣಿ||

ನಂಬಿತೆ ನೀನೆಂದೂ|
ಬಂಗ ಬಂದಿತ್ ಉಂಡ್|
ಉಂಗತೆ ಪೋಕಲ|
ಕರ್ಮ ಬೆಂಬರಿಲುಂಡ್ ||ಜನ್ಮ ಜಾತಕ||

ಭಕ್ತಿಲ್ ಶಿವನುಂಡ್|
ನೆತ್ತಿಲ್ ಬ್ರಹ್ಮನುಂಡ್|
ಮುಕ್ತಿಕ್ ಶ್ರೀಸತ್ಯನಾರಾಯಣನುಂಡ್||

ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲತ ಮನ|
ಮೇಚಿ ಇಲ್ಲತ ವನ|
ನೀತಿ ಇಲ್ಲತ ಪಣ|
ಮೆಚ್ಚಿ ಶಿವ ಚಾಕಲಾ| ಧರ್ಮಕ್ ಕುಂದ್ ||ಜನ್ಮಜಾತಕ||

ಮನತ್ ರಾಮಾಂದೆಣ್ಣ್| ಗನತ್ ಕೃಷ್ಣಾಂದೆಣ್ಣ್|
ಕನತ್ ಪೂ ಬೀಂದಿತ್|
ಕುಲದೇವಿ ಚೂಡುವ| ಗುಣತುಳ್ಳ ದೇವನ ಅರ್‌ಂಜಿತ್ ಕಾಕೊಮ್ಮ|
ಒಲಿಂಜಿ ಕರೆ ಕಾಟುವ ಮಾಇಗ್ಗುತ್ತುಪ್ಪನೂ ||ಜನ್ಮಜಾತಕ||
*****

Leave a Reply