ಬೇನಿಕಾಲ

ಎಡಮ್ಯಾರ್‍| ಬೆದ್ ತಾಂಗಿ|
ಉರಿರೊಳ್‌ಲ್| ಅದ್ ಮೇಂಗಿ|
ಕೆರೆ ಕೋವ್| ಬತ್ತಿ ಕಿಞ್ಞಿ|
ಬೆದ್ ಕಾಂಜ ತ್…||

ಬಂಡ್ ಒಣ್ಂಗಿ| ನೆಲ ಕರ್‌ಂಜಿ|
ತೋಡ್ ಬೇಲ್| ತೂಕ ಇಳ್‌ಂಜಿ|
ಪೊಳೆ ಗುಂಡಿ| ಬತ್ತಿ ಇಳ್‌ಂಜಿ
ಬೆದ್ ಕಾಂಜತ್ ಕಿಞ್ಞಿ| ಬೆದ್ ಕಾಂಜತ್|

ಬಾಂಗಾಡ್| ಬಾಡಿತೂಂಗಿ|
ಕೊಲ್ಲಿ ನೀರ್‍| ಬತ್ತಿ ಬರಿಂಜಿ|
ಕಪ್ಪೆ ಞಂಡ್| ಮೀನ್ ವಯಿಂಜಿ
ಪದ್ದ್‌ನೆಳಿಂಜತ್ ಕಿಞ್ಞಿ| ಬೆದ್ ಕಾಂಜತ್||

ಒಣ ಮೇವು| ಅತ್ತ ಮೇಂಜಿ|
ನೀತಳ್‌ತ| ಜನ ಬೇಂಗಿ|
ಪಕ್ಷಿ ಪರಂಡೆ| ಕೂತ್ ಮೇಂಗಿ|
ಕೋವ್ ಮೊರ್‌ಟತ್ ಕಿಞ್ಞಿ| ಬೆದ್ ಕಾಂಜತ್||

ಕಾಟಿ, ಕಡ್‌ಮ| ಮಲೆ ಮೇಂಜಿ|
ಕುಂದ್ ಕೊಲ್ಲಿ| ಚೋಲೆಕ್ಕ್‌ಳ್‌ಂಜಿ|
ಬಂಡ್ ನೀರ್‍| ಬಾಯಿ ಆಡಿ|
ಮೊಟ್ಟ್ ಮರ್‌ಚತ್ ಕಿಞ್ಞಿ| ಬೆದ್ ಕಾಂಜತ್||

ಮುಚ್ಚ, ಕ್ಯಾಮ| ತೊಪ್ಪ್, ಪಣ್ಣ್|
ಪರದಿ ಪರದಿ| ನಡೆ ಬುದ್ಪ್|
ಕಾಂಜಂಡುಳ್ಳ| ಎಡಮ್ಯಾರ್‌ನ|
ಬಜ್ಜಿ ಪಿರ್‌ಂಜತ್ ಕಿಞ್ಞಿ| ಬೆದ್ ಕಾಂಜತ್||

ಗೀಜೆ ಕೂತ್| ಕೇಟ್ ಕೇಟ್|
ಕಾದ್ಯಾರ್‍| ಏಂಗಿ ಬಾತ್|
ಒಣ್‌ಂಗಿ ಒಡ್‌ಂದ| ಭೂದೇವಿನ|
ನೋಟಿ ಮೊರ್‌ಟತ್ ತಂಪು| ಕೂಟಿ ಕೊಡ್‌ತತ್||

ದುಃಖ ಒಡ್‌ಂದ್| ಗಾಳಿ ನೂಕಿ|
ಬಾಂಗಾಡ್| ಕೊಲ್ಲಿ ಜೂಕಿ|
ಬಾನ ನೋಟಿ| ಬೀಜಿ ಬೀಜಿ|
ಮೋಡ ಮರ್‌ಚತ್ ಕಾವು| ಓಡಿ ಒಳ್‌ಚತ್||

ಬಾನ ಮೂಡ್| ರಂಗ್ ಕರ್‌ತ್|
ಮಿನ್ನಲಂದ್| ತೆಡ್ ಒಡ್‌ತ್|
ಜೋರ್‍ರೋಂದೆಣ್ಣಿ| ಧಾರೆ ಧಾರೆ|
ಮಣಿಯ ಮಿನ್‌ಂಜತ್ ಮಿನ್ನ್| ಬೊಳಿಯು ಬುದ್ದತ್||

ಕಾಂಜನಾಡ್| ಕಾಡ್ ಕುಳ್‌ಚಿ|
ಕುಡ್‌ಚಿ ತೂಚಿ| ತೇಕ್‌ಲ್‌ಟ್ಟ್|
ಎದ್ದ ನೀರ್‍| ಬುದ್ದ್ ಭೂಮಿ|
ಒಳವು ಕಂಡತ್ ನೇಂಗಿ| ಕೊಳ್‌ವು ಒಡ್‌ತತ್||

ಕಾದ್ಯಾರ್‍| ಕಾಲೆಡ್‌ತ್|
ಆದರೆಯು| ಮೊಟ್ಟ್‌ಟ್ಟ್|
ಆದನೆಲ್| ಕಕ್ಕಡತ್|
ಜಡಿ ತೊರ್‌ಂಜತ್, ತೋಡ್| ಕೆರೆ ಮರ್‌ಂಜತ್||

ನೆಳ್‌ಂಜಿ, ಮರ್‌ಂಜಿ| ತೋಡ್‌ಪೊಳೆಯು
ದುಂಬಿ ಕೆಂಗಲಕ್ಕಾಯಿ| ಕಾವೇರಿಯು ರಂಗಾಯಿ|
ತೇಕಿ ಪೊರ್‌ಟತ್, ಬೇನಿ| ಕಾಲ ಮೊರ್‌ಟತ್||
*****

Leave a Reply