ಪೂಮಾಲೆ

ನಾ ಬಯಂದವೀ, ಎಂದೂ, ಕೊಡವ ಪಾಜೆರ ಮಾಲೆ|
‘ಪೂಮಾಲೆ’ ನೀನೋರ್‍ ಚಿಂಗಾರತೋಲೆ|
‘ಪೂಮಾಲೆ’ ನೀನೋರ್‍ ಕೊಡವ ಪಾಜೆ ಮಾಲೆ|
‘ಪೂಮಾಲೆ’ ನೀನೋರ್‍ ಮುಲ್ಲೆ ಪೂ ಪೋಲೆ|
‘ಪೂಮಾಲೆ’ ನೀನೋರ್‍ ಗಮ ಗಮ ಮಾಲೆ|
‘ಪೂಮಾಲೆ’ ನೀನೋರ್‍ ಶುಭಕಾರ್ಯ ಮಾಲೆ|
ನೀ ಕೊಯತ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ|
ಎಲಂಗಿ ಏರಡ್ ಕುಲದೇವಿ ಕಾವೇರಿ ಪೋಲೆ||
*****

Leave a Reply