ಪೂಂದೆಳಿರ ತಾಮನೆ

ಪಚ್ಚೆರಂಗ್‌ಡ ಪೂಂದೆಳಿರ|  ತಾಮನೆ ಕೊಡಗ್|
ಕುಲದೇವಿ ಕಾವೇರಿರ|  ಬಾಮನೆ ಕೊಡಗ್|
ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಲ್ ನಿಂದ್ ಅಂದ್|  ಭಾಷೆ ತಂದ ದೇವಿನೆಂದೂ|
ತೊಲೆಯಾರ್‍ ಒಂದ-ಡಂದ್|  ಬಟ್ಟೆ ಕಾಪ ಕೊಡಗ್|

ವೀರಂಗಳು ಶೂರಂಗಳು|  ಪುಟ್ಟುವ ಕೊಡಗ್|
ಪಡೆವೀರ ಬಂಬಂಗಳಾ|  ಚಾಕುವ ಕೊಡಗ್|
ಕಲ್ಲ್ ಕೈಮಡ ಮಂದ್ ಮಾನೀ|  ನಿಂದಿತುಳ್ಳ ಕೊಡಗ್|
ಐನ್‌ಮನೆ, ಮುಂದ್‌ಮನೆ|  ಮಾಜತುಳ್ಳ ಕೊಡಗ್‌|  ||ಪಚ್ಚೆರಂಗ್‌ಡ||

ಇಗ್ಗುತ್ತಪ್ಪಂಡ ಪುತ್ತರಿ| ಕಾವೇರಿರ ಚಂಗ್ರಾಂದಿ|
ಬೋಡ್‌ನಮ್ಮೆ ಕಾಲೋದಿ|  ಕಡ್‌ತಲೆ ಕೈಮೇಂಗಿ|
ಗುರುಕಾರೋಣಳ ತುದ್‌ಚೀ|  ಮೀದಿ ಬೆಪ್ಪ ಕೊಡಗ್|
ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡ್‌ ಇನ್ನತ|  ಪೊಮ್ಮಾಲೆ ಕೊಡಗ್‌  ||ಪಚ್ಚೆರಂಗ್‌ಡ||
*****

Leave a Reply