ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ್ ಕೂಡ್ವಕ

ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ್ ಕೂಡಿಕಳಿಚತ್…|
ಕೂಡಿ ಕಳಿಚಿ ಕುಸಿ ಮೊಳ್‌ತತ್ತ್…|
ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ್ ಕೂಡಿ ಕಳಿಚಿ|
ಕುಸಿಮೊಳತೆ ಪಬ್ಬಿ ಬೀಂದ್|
ಕಾಂಗಡೇಂದ್ ಕಾಲ್ ನಡ್ಂದತ್ತ್ ||ಕಣ್ಣ್||

ಕಾಂಬಕ ನಿಂದ್ ಕಳಿ|
ಕಂಡಪಿಞ್ಞ ಞಾಣಕಳಿ|
ಕಾಲ್ ಬೆರ ನೋಟಿ ನಿಂದತ್ ||ಕಣ್ಣ್||

ಕಾಂಗೊಂಡೂಂದ್ ಬಂದ ನಾನ್|
ಕಾತ್ ಕಾತ್ ನಿಂದ ನಾನ್|
ಕಾಡ್ ಮಾಳ ಬಾಣೆ ದಾಟಿತ್|
ಕಾಂಗತಂದ್ ಕಾಲ್ ಚತ್ತತೇ ||ಕಣ್ಣ್||

ಕಾಡ್ಯ ಇಟ್ಟ ಕಣ್ಣ್ ದಂಡ್‌|
ಚೋಂದ ಮೂಡ್ ಎಲಂಗಿ ನಿಂದ್|
ಕಣ್ಣ್ ಚಿಮ್ಮಿ ತೆಳಿಚತಂದವ|
ಕಾಣತ್ತೋರ್‍ ಬೋಜತುಂಡವಾ||
||ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣ್||
*****

Leave a Reply