ಕಳ್ಳಿಚಂಡ ಹಾಕಿ ಕಡೆಯಂದ್

ಕೊಡಗ್‌ಲಿದ್ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮೆ|
ಕಳ್ಳಿಚಂಡ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೆ|
ಒಕ್ಕಮಕ್ಕ ಕೂಡಿತ್ ಬೆಂದುವ ಮೇಂಗಿತ್|
ಕೈಚತ್ ಈ ನಮ್ಮೆ|
ಪಾಂಡಂಡ ಕುಟ್ಟಣಿ| ಸೋದರ ಕಾಶಿನ|
ನೆನತವ ಈ ನಮ್ಮೆ
ಕೊಡಗ್‌ಲಿದ್ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮೆ
ಕಳ್ಳಿಚಂಡ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೆ ||ಕೊಡಗ್‌ಲಿದ್||

ಒಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಕೂಡಿ ಕಳ್‌ಚಿ|
ಜನ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನೋಟಿ ಕೊದ್‌ಚಿ|
ಕಳ್‌ಚತ್ ತರ ತರ ಉಡ್‌ಪ್‌ಲ್ ಬಾಲೆಕಾರ|
ಉರಿ ಬೆದ್‌ಕಂಜತೆ ಸರಸರ|
ಓಡಿತ್, ತಾಂಗಿತ್ ಪರಂಬ್‌ಲ್ ಕಳ್‌ಚತ್|
ತರ ತರ ಬಯತ್‌ರ ಕಳಿಕಾರ ||ಕೊಡಗ್‌ಲಿದ್||

ತೆಕ್ಕ್ ಬಡ್‌ಕ್ ಪಡಿಞ್ಞಾರ್‍|
ದಿಕ್ಕ್ ಕೇಕ್‌ಕಾಲೆ ಜನ ಸಾಲ್|
ಮುಗ್ಗಟ್ಟಾಕತೆ ದಾರೂ|
ಜನ ತೆಳಿ ತೆಳಿ ಕಂಡತ್ ಜೋರ್‍|

ರೋಡೆಲ್ಲ ಇಂದಿಕ್ಕ ತಾರ್‍|
ಪೋಪ ತೆಳ್‌ಚಂಡ್ ಮಾರ್‌ಕೋರ್‍ ಕಾರ್‍|
ಇನ್ನನೆ ಎಲ್‌ಂಗ್‌ನ ವಾರ್‍|
ಕಪ್ಪ್ ಕಳ್ಳಿಚಂಡ ನಮ್ಮೆರ ಜೋರ್‍ ||ಕೊಡಗ್‌ಲಿದ್||

ಹಾಕಿರ ಮೊಳಿಲಿಂದ್ ಪೇಟೆ|
ಆಚಿ ಶೋಕಿರ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ|
ಕಾಲೆಜ್ ಶೋಕಿರ ಕೋಟೆ|
ಮಾಜ್‌ಚೀ ಪಳಿಯ ಪೋಟೆ|
ಮಾಜತಿರಡ್ ಈ ರಂಗ್, ಕಳ್ಳಿಚಂಡ| ಒಕ್ಕತ ಗೆಜ್ಜೆ ತಂಡ್||

ಈ ಬೆಂದುವ ಮಾಡ್‌ಚಿ ನಂದ್|
ಹಾಕಿಕೊಂದೂ ಸಿರಿ ಬೊಂಡ್|
ಕಿಞ್ಞಿತ್ ಬಕ್ಕುಲ ಎಂದೂ|
ಇದ್‌ ನೆಞ್ಞಿಲ್ ನಿಕ್ಕುಲ ಸಿಂಧೂ|
ಜಮ್ಮ್‌ಲ್ ಪಾಡ್‌ನ ಎಂದೂ|
ನಂಗ ಧಮ್ಮ್‌ಲ್ ಕಳಿಕನ ಮುಂದೂ ||ಕೊಡಗ್‌ಲಿದ್||
*****

Leave a Reply