Category: ಪಾಟ್

ಪಾಟ್

ನೀನೆ ಸತ್ಯ

ಜೈ ಜೈ…ಕಾವೆರಮ್ಮೆ ಜೈ ಜೈ|…ಕಾವೆರ|ಮ್ಮೆ|| ಕಾವೇರಮ್ಮೆ…ಓ ನೀಡ| ಪಾದಕ್| ಬೂವ|| ನಂಗೆಂದೂ||ಜೈ ಜೈ|| ಕಾಟೊಮ್ಮ ಬೊಳಿ| ಬದ್‌ಕ್‌ಡ| ಬಟ್ಟೆಲ್|| ಕಾಶಿಡ ಗಂಗೆ| ತುದಿಪ ಮಾ| ದೇವಿ ||ಕಾವೇರಮ್ಮೆ|| ಜೈ ಜೈ – ಕಾವೇರಮ್ಮೆ | ಜೈ ಜೈ|…ಕಾವೇರಮ್ಮೆ|| ಅಂದೋಡೆಲಂಗುವ | ಕೊಡಗ್‌ರ| ನೆಲತ್|| ಅಂದಕ್ ಕೊರವಿಲ್ಲೆ | ನೀಡಾ|ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಸ್ವಾಮಿ ಇಗ್ಗುತಪ್ಪ

ಬಾರಿ ನೋಟನ ಮಾದೇವ| ಪೊನ್ನಿಗ್ಗುತ|ಪ್ಪನಾ…|| ಕುಂದ್ ನೋಟಿತ್ ಅಂದ್ ಬುಟ್ಟಿ ಅಂಬ್ ನಿಂದ್| ಇಂಬ್ ತಪ್ಪಂವನೆಂದೂ| ಪಾಡಿ ತುದಿಕನ ||ಬಾರಿ ನೋಟನಾ|| ಇಗ್ಗುತಪ್ಪಂಡ ದಯ ಬಾಳ್‌ಲ್ ಮೇಂಗಡ್| ನೆನತವು ಭಕ್ತಿಲ್| ಜೂಂಗಿತ್ ಬಾವಡ್|| ಪುತ್ತರಿ ನಮ್ಮೆಕ್ ಮೊಳಿಯಾನ ದೇವಳ| ಕದ್‌ಬೆಚ್ಚಿ ಪೂಜನ| ಮಲ್ಮೆರ ದೇವನ || ಬಾರಿ ನೋಟನಾ||ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ಶಬರಿಮಲೆ ಸ್ವಾಮಿ…| ಅಯ್ಯ|ಪ್ಪ…|| ಶಂಬು ಹರಿ| ಒಲಿಂಜ ಸಿರಿ…|| ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣು| ಅಯ್ಯ|ಪ್ಪ…||ಶಬರಿ ಮಲೆ|| ಮನತ್ ಮಡಿ ಮಾಲೆ ಮಡಿ| ಅಯ್ಯ|ಪ್ಪಾ…|| ಕುಂಡ್‌ಮಡಿ ಮೇಲ್ ಮಡಿ| ಅಯ್ಯ|ಪ್ಪಾ..|| ನಾವ್‌ಲ್ ಮಡಿಯಾನ| ನೀಡ ಪೆದ| ಚಾಯಪ್ಪಾ||ಶಬರಿ ಮಲೆ|| ಇರ್‌ಮುಡಿ ಕೆಟ್ಟ್ ಮಂಡೆಲ್| ಅಯ್ಯ|ಪ್ಪಾ…|| ಸ್ವಾಮಿರ ಪೆದ ಬಾಯಿಲ್| ಅಯ್ಯ|ಪ್ಪಾ…|| ಅಮೃತಕದಿಯಾನ|ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ತಾ ಕರುಣೆ

ಅಮ್ಮಾ ನೀಡ ಕರುಣೆ ಎಕ್ಕಾಲೂ ನಾಕಿರಡ್| ದೇವಿ ಶ್ರೀಕಾವೇರಿ ನೀಡ ಪಾದಕ್ ಶರಣಮ್ಮ| ಋಷಿ ಅಗಸ್ತ್ಯಂಡ ದೇವಿ ನೀಡ ಪೆದ ಕೇಪಕಾನಂದ| ನೀ ಉಕ್ಕಿತ್ ಬಪ್ಪಕ ದೇವಿ ಭಕ್ತ ಕಾಕುವ ಗೋವಿಂದಾ| ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಾಕ್‌ನ ದೇವಿ ವರ ಬೋಡುವಿ ನಾ ನಿನ್ನ| ಏರ ಭಕ್ತಿನ ತಂದಿತ್ ಚಾಕ್ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಪೂಂದೆಳಿ ಕುಞ್ಞಿ

ತೊಳಸಿ ಚಾಂದ್‌ಮಾಲೆ| ಕನಕಾಂಬರ| ಪೂಕೊಯ್ತ್|| ನೀಲರಂಗ್ ಮೇಲ್‌ಕುಞ್ಞಿ| ಮೂಂದ್‌ಲೋಕ|ತಿಲ್ಲೆ ಇಞ್ಞಿ|| ದೇವದೇವಿಯಳೂ ಕೂಡಿ| ಜೂವ ಪಾಟ್‌ನ ಪಾಡಿ|| ತೊಟ್ಟ್‌ಲುಳ್ಳ ಪೂಂದೆಳಿರ| ಕೃಷ್ಣನಾ| ಕಂಡಿರ|| ಕಂಡಿರ ಕಂಡಿರಾ…|| ಅವ್ವಂಡ ಮಡ್‌ಲ್ ಅಂದ್| ಅವುಂಜ ಮಣ್ಣ್| ಬಾಯಿಲಂದ್|| ಅವ್ವ ತೊರ್‌ಂದ್ ಬಾಯಿಲಂದ್| ಮೂಂದ್ ಲೋಕ| ದುಂಬಿತಂದ್|| ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಬೆಂದು| ದೇವಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಜಿಂವ (ಒಸ್ತ್)

ಎಚ್ಚರತ್ ಇರ್‍ ನೀನ್ ಕೇಂಬರೆಲ್ ಬಂದುಂಡ್ ಇಪ್ಪರತ್ ಪಡಿ ತೊರ್‌ಂದ್ ಒಪ್ಪರತ್ ಪೋಪಕ ತಡ್‌ಪಂವ ದಾರುಂಡ್ ಆ ಬೆಂದು ನಂದ್? ಇಪ್ಪರತ್ ಎರಂದಕಲು ಚಪ್ಪರತ್ ಮೆರಂದಕಲು ಒಪ್ಪರತ್ ಪೋಪಕ ತಡ್‌ಪಂವ ದಾರುಂಡ್ ಆ ಬೆಂದುನಂದ್? ಸೊತ್ತ್‌ಗುಟ್ಟ್ ಬೆಂದು ಅರಿಯ! ಗತ್ತ್ ಒತ್ತ್ ಬೆಂದು ಅರಿಯ! ತಡಿ ಸುಸ್ತ್ ಬೆಂದುಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಚಿಂಗಾರ!

ಬಾಚರಟೆಕ್ ಕಲ ಚಿಂಗಾರ! ಬಾಲೆಲೆಕ್ ಪಾಯಸ ಚಿಂಗಾರ! ಬೋದಕ್ ಬುದ್ದಿ ಚಿಂಗಾರ! ಬೊಗಡ್‌ಕ್ ಕೇಡೇ ಚಿಂಗಾರ! ಬೊಮ್ಮೆಕ್ ಕೇಳಿ ಚಿಂಗಾರ! ಬೊಟ್ಟ್‌ಕ್ ನೆತ್ತಿ ಚಿಂಗಾರ! ಬಿಲ್ಲ್‌ಕ್ ಅಂಬ್ ಚಿಂಗಾರ! ಬೇಡಂಗ್ ಕಾಡೇ ಚಿಂಗಾರ! ಬೀರ್‌ಕ್ ತಂಪೇ ಚಿಂಗಾರ! ಬೀರಂಗ್ ಬಾವು ಚಿಂಗಾರ! ಬೇಲ್‌ಕ್ ಪಾಬೊಳೆ ಚಿಂಗಾರ! ಬೋಡ್‌ಕ್ ತಾಲಿಲೆಲ್ಲೇಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಮೂಸಿ ಪೊಜ್ಜತ್

ಮೂಸಿಯಂಡ್ ಪೊಜ್ಜತ್ ಇಲ್ಲಿಕ್ ಮಳೆ| ಮೂಡ್‌ಸೀಮೆಕ್ಕಾಚಿ ಮಣ್ಣ್ ಒಡ್‌ತ್ ಮಳೆ| ಕಾಡ್‌ಕುಂದ್‌ರ ಸಿನೆಯ ಬೋಂಡ ಮುಂಗಾರ್‌ಕ್| ಸೀಮೆ ಸಿಟಿ(city)ಲೇ ಬುದೊಕ್ಕಚಿ ಮಳೆ| ಕಲ್ಲ್‌ಪರ ತೆರಕಿ ಪೊಜ್ಜತಲ್ಲಿ ಮಳೆ| ನಟ್ಟತ್ ಆ ಸೀಮೆಲ್ ನಂದಾನ ಬೊಳೆ| ಬೂವ ಇಕ್ಕ ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೀಂದ್ ಮಳೆ| ಬಿತ್ತ್‌ಟ್ಟ ಯಾಕತ್‌ನ ಕಲ್ಂದ್ ಒಡ್‌ತತ್ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಬೀಂದ ನೆಲ್ಚಿಲ್

ಬಾಂಗ್‌ನ ಆ ಬಾನ ನೋಟ್| ಬೀಂದ್ ತೆಳೀಪ ನೆಲಚಿನ|| ಬೊಳ್‌ತಬಾವಂದ್ ಬೀಂದ್ ನೋಟ್ವ| ಭೂಮಿದೇವಿಡ ರೂಪ್‌ನಾ|| ಪಾಂಜಿತೆಳಿಪ ಬಾನತ್ತಾಬರಿ| ಪಾರಂಗ್‌ಡಾ ಮೋಡದ|| ತಂದ್‌ಪೋಪಕ ರಂಗ್‌ಡಾಕಳೀ| ಮೇಂಗಿ ಪೋಪ ಬೋಜದ ||ಬಾಂಗ್‌ನ|| ಪಾಲ್‌ರಂಗ್ ಚೆಲ್ಲಿತೂಚುವ| ಭೂಮಿದೇವಿಡ ಮೇಲ್‌ಲ್|| ತೋಡ್ ಪೊಳೆ| ಕೊಣಿ ಕೊಣಿಂಜಿ ನೆಳಿವಲ್|| ಬೊಳ್‌ತಬಾವುಡ ತಂಪುಲ್ ||ಬಾಂಗ್‌ನ|| ಪಕ್ಷಿಓದಿ..

ಪಾಟ್

ತಿಂಗ ಮಾಲ್ಯಾರ್‍

ಮಾನಿ ಬೇಲ್| ಮೂಲೆಲ್|| ಮಾಂಗೆ ಚುಳಿ| ಮೊತ್ತೆಲ್|| ಕೋಗಿಲೆ ಪಾಡ್‌ವ| ಸ್ವರತ್|| ಮಾಲ್ಯಾರ್‍ ತಿಂಗತ್| ಮಾಯರೆ| ಮಾಟಕ್|| ಪೂ ಚಿಗ್‌ರೆಲುಂಗುವ| ಬನತ್| ಓ…||ಮಾನಿ|| ಮಾಜ್‌ಚಿ ಮಂಜದಾ| ಮಾದುಳಿ| ರಂಗ್‌ಡಾ|| ಕಾಚಲ್‌ರಾ ಆ| ಬೆದ್‌ಕ್…|| ಕುಳ್‌ಲ್‌ರಾ ಪೊದೆಪುಲ್| ವರ್‌ನ| ಚಿಗ್‌ರ್‌ಕೆಲ್ಲಾ|| ಮಡಿಕಳಿರಾ ತಿಂಗ| ಮಾಲ್ಯಾ|ರ್‍…||ಮಾನಿ|| ಬಾಂಗಾಡ್| ಮರತ್‌ಲ್| ತೂಂಗ್‌ನ| ಪಾಡ್‌ರ||ಓದಿ..