ಏದೂ ದೇಶತ್ ಇಲ್ಲೆ

ಏದೂ ದೇಶತ್ ಇ|ಲ್ಲೆಽಽ|ಽಽಽ|| ಪೊಮ್ಮಾಲೆರನ್ನತ| ಜಿಲ್ಲೆ|ಽಽಽ||
ವೀರ ರಸತ್‌ರಾ| ಜಲ್ಲೆ|ಽಽ|| ಭಾರತ ದೇಶಕ್| ಪೊನ್ನ್‌ರ| ಬಿಲ್ಲೆ|| ಬಿಲ್ಲೆ
ಅಹಾ|| ಏದೂ ದೇಶತ್||
ಜುಳು ಜುಳೂಂದೊಕ್ಕುವ | ಕಾವೇ|ರಿಽಽ||
ತಡಿಯಂಡಮೋಳ್| ರೀಽ|ಬರಿಽಽ||
ಬುಳ್ ಬುಳ್‌ಂದ್ ಪರಿವ| ತೋಡ್ಽಽ||
ಪಳ ಪಳಾಂದ್ ಮೆರೆವ| ನಾಡ್| ಈ ನಾಡ್|| ಏದೂ ದೇಶತ್||
ದೇಶಕ್ ಮಾರ್ಷಲ್| ಕಾರ್ಯ|ಪ್ಪಽಽ||
ಕೂಡೇ ಜನರಲ್| ತಿಮ್ಮ| ಯ್ಯಽಽ||
ಭಾರತ ಮಾತೆರ| ಕುಞ್ಞಿ|ಯಾಽಽಽಽಽ||
ಕೊಡಗ್‌ರ ವೀರ ಸೇ|ನಾನಿ|ಯಾಽಽಽ||ಏದೂ ದೇಶತ್ ಇಲ್ಲೆ|
ಕೂಡಿ ಒಂದಾಯಿತ್| ಎಂದೂ|ಽಽಽ ಕಳಿ||
ಹಾಕಿನ ನೀಸನ| ಬೆಂದೂ|ಽಽಽ||
ತೇನ್‌ರಽಽಽಽ| ಚೋದ್‌ರ|ಽಽಽ||
ತೇನ್‌ರ ಚೋದ್‌ರ ನಾ|ಡ್ಽಽಽಽ|ಕಾಪಿ||
ಮಳು ಪುಳಿ ಯಾಲಕ್ಕಿ| ಗೂಽಡ್ ಈ| ನಾಡ್ಽಽಽ|| ಏದೂ ದೇಶತ್ ಇಲ್ಲೆ||
*****

Leave a Reply