ನೀನೆ ಸತ್ಯ

ಜೈ ಜೈ…ಕಾವೆರಮ್ಮೆ ಜೈ ಜೈ|…ಕಾವೆರ|ಮ್ಮೆ||
ಕಾವೇರಮ್ಮೆ…ಓ ನೀಡ| ಪಾದಕ್| ಬೂವ|| ನಂಗೆಂದೂ||ಜೈ ಜೈ||
ಕಾಟೊಮ್ಮ ಬೊಳಿ| ಬದ್‌ಕ್‌ಡ| ಬಟ್ಟೆಲ್||
ಕಾಶಿಡ ಗಂಗೆ| ತುದಿಪ ಮಾ| ದೇವಿ ||ಕಾವೇರಮ್ಮೆ||
ಜೈ ಜೈ – ಕಾವೇರಮ್ಮೆ | ಜೈ ಜೈ|…ಕಾವೇರಮ್ಮೆ||

ಅಂದೋಡೆಲಂಗುವ | ಕೊಡಗ್‌ರ| ನೆಲತ್||
ಅಂದಕ್ ಕೊರವಿಲ್ಲೆ | ನೀಡಾ| ಬಲತ್||
ಅಂದ ಮಂದಾಗತೆ | ಎಂದೂ ಈ| ನೆಲತ್||
ಅರ್‌ಂಜಿ ನೀ ಒಲ್‌ಂಜಿಯ| ಲೋಕೋಪ|ಕಾರಕ್||
ನೀನೇ ಸತ್ಯ| ನೀನೇ| ನಿತ್ಯ|| ಪರಬ್ರಹ್ಮಂಡ ಕುಞ್ಞಿ| ದೇವಿ…ಕಾವೇರಮ್ಮೆ||
ಜೈ ಜೈ – ಕಾವೇರಮ್ಮೆ | ಜೈ ಜೈ|…ಕಾವೇರಮ್ಮೆ||

ಲೋಕ ನಂದಾಕುವ| ಪುಣ್ಯ| ಕಾವೇರಿ||
ತೊಲೆಯಾರ್‍ ತೊರ್‌ಂದಂದೇ| ಪುಣ್ಯತ್|ರಾ ಸಿರಿ||
ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ| ನಾಮ ಅ|ದ ದುಂಬಿ||
ಭಕ್ತ ಜನ ಬಂದ್| ಕೊಳತ್‌ಲ್| ದುಂಬಿ||
ನೀಡ ಮಹಾ ಭಕ್ತಿ| ಶಿವತಪ| ಶ|…ಕ್ತೀ||
ತಲಕಾವೇರಿಲ್ ಮುಕ್ತಿ| ನೇರೆ|…||ಕಾವೇರಮ್ಮೆ||
ಜೈ ಜೈ – ಕಾವೇರಮ್ಮೆ ಜೈ ಜೈ ||…ಕಾವೇರಮ್ಮೆ||
*****

Leave a Reply