ಚಿಂಗಾರ!

ಬಾಚರಟೆಕ್ ಕಲ ಚಿಂಗಾರ!
ಬಾಲೆಲೆಕ್ ಪಾಯಸ ಚಿಂಗಾರ!
ಬೋದಕ್ ಬುದ್ದಿ ಚಿಂಗಾರ!
ಬೊಗಡ್‌ಕ್ ಕೇಡೇ ಚಿಂಗಾರ!
ಬೊಮ್ಮೆಕ್ ಕೇಳಿ ಚಿಂಗಾರ!
ಬೊಟ್ಟ್‌ಕ್ ನೆತ್ತಿ ಚಿಂಗಾರ!
ಬಿಲ್ಲ್‌ಕ್ ಅಂಬ್ ಚಿಂಗಾರ!
ಬೇಡಂಗ್ ಕಾಡೇ ಚಿಂಗಾರ!
ಬೀರ್‌ಕ್ ತಂಪೇ ಚಿಂಗಾರ!
ಬೀರಂಗ್ ಬಾವು ಚಿಂಗಾರ!
ಬೇಲ್‌ಕ್ ಪಾಬೊಳೆ ಚಿಂಗಾರ!
ಬೋಡ್‌ಕ್ ತಾಲಿಲೆಲ್ಲೇ ಚಿಂಗಾರ!
ಬೇಂದಕ್ ಗೋಲಿ ಚಿಂಗಾರ!
ಬೇಲಿಕ್ ತೋಟವೆ ಚಿಂಗಾರ!
ಬೇಡಿಕ್ ಚದಿಯನೆ ಚಿಂಗಾರ!
ಬೀಡಿಕ್ ಪೊಗೆಯೇ ಚಿಂಗಾರ!
ಬೀಡಕ್ ಕೊಡಿಯಲೆ ಚಿಂಗಾರ!
ಬಳ್ಳಿಕ್ ಪೂವೇ ಚಿಂಗಾರ!
ಬೊಳ್ಳಿಕ್ ಅರಮನೆ ಚಿಂಗಾರ!
ಬೊಳ್ಳಿಮಿನ್ನ ಬಾನಕ್ ಚಿಂಗಾರ!
ಬೋಳಿಕ್ ಕೊಂಬ್ ಚಿಂಗಾರ!
ಬೊತ್ತ್‌ಕ್ ಚಂಗ್ರಾಂದಿ ಚಿಂಗಾರ!
ಬೊಂಡ್‌ಕ್ ಕುಞ್ಞಿ ಚಿಂಗಾರ!
ಬಂಡ್ ಬೇಲ್‌ಕ್ ಚಿಂಗಾರ!
ಬಾಂಗಾಡ್ ಕೊಡಗ್‌ಕ್ ಚಿಂಗಾರ!
ಬಾವಲಿಕ್ ಇರ್‌ಟೇ ಚಿಂಗಾರ!
ಬಾಳೆಕೊಲೆಕ್ ತೊಂಬಕೆ ಚಿಂಗಾರ!
ಬಾಯಿಕ್ ಪಲ್ಲ್ ಚಿಂಗಾರ!
ಬಾನಕ್ ಸೂರ್ಯನೆ ಚಿಂಗಾರ!
ಬಾಡೆಕ್ ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಚಿಂಗಾರ!
ಬಾವಕ್ ಪೊಣ್ಣೊಂದ್ ಚಿಂಗಾರ!
ಬಾಮನೆ ಪೊಣ್ಣ್‌ಕ್ ಚಿಂಗಾರ!
ಬಾನಕ್ ಚಣ್ಣೂರ ಚಿಂಗಾರ!
ಬಾಲಿಕ್ ತೋಡೇ ಚಿಂಗಾರ!
ಬಂಡುಳಿ ತೋಟಕ್ ಚಿಂಗಾರ!
ಬಂಡಂಗ್ ಬೈಗಳ ಚಿಂಗಾರ!
ಭಂಗಕ್ ಶಾಂತಿಯೆ ಚಿಂಗಾರ!
ಬೆಂದುಕ್ ತಕ್ಕಾರ ಚಿಂಗಾರ!
*****

Leave a Reply