ಜಿಂವ (ಒಸ್ತ್)

ಎಚ್ಚರತ್ ಇರ್‍ ನೀನ್ ಕೇಂಬರೆಲ್ ಬಂದುಂಡ್
ಇಪ್ಪರತ್ ಪಡಿ ತೊರ್‌ಂದ್ ಒಪ್ಪರತ್ ಪೋಪಕ
ತಡ್‌ಪಂವ ದಾರುಂಡ್ ಆ ಬೆಂದು ನಂದ್?
ಇಪ್ಪರತ್ ಎರಂದಕಲು ಚಪ್ಪರತ್ ಮೆರಂದಕಲು
ಒಪ್ಪರತ್ ಪೋಪಕ ತಡ್‌ಪಂವ ದಾರುಂಡ್ ಆ ಬೆಂದುನಂದ್?

ಸೊತ್ತ್‌ಗುಟ್ಟ್ ಬೆಂದು ಅರಿಯ!
ಗತ್ತ್ ಒತ್ತ್ ಬೆಂದು ಅರಿಯ!
ತಡಿ ಸುಸ್ತ್ ಬೆಂದು ಅರಿಯ!
ಚಾಚೆ ಆಚೆ ಬೆಂದು ಅರಿಯ!
ಆಸೆ ಭಾಷೆ ಬೆಂದು ಅರಿಯ!
ಬಿದಿರ ಕಳಿಕೊತ್ತ್ ಒಪ್ಪರತ್ ಪೋಪಕ!
ತಡ್‌ಪವು ದಾರುಂಡ್ ಆ ಬೆಂದುನಂದ್?
ಕಳಮೆ ಉಂಬಂವನೊ ಅರಿಯ!
ತಂಗೂಳ್ ತಿಂಬಂವನೊ ಅರಿಯ!
ಮಡೆಯನೊ ಅರಿಯ!
ಚದಿಯನೊ ಅರಿಯ!
ಪಡಿಚಂವನೊ ಅರಿಯ!
ಮುಡಿಪಂವನೊ ಅರಿಯ!
ಸೇರ್‌ಲಳಂಪವನೊ ಅರಿಯ!
ಜೋರ್‌ತುದಿಪಂವನೊ ಅರಿಯ!
ಮೋರ್‍ ಕುಡಿಪಂವನೊ ಅರಿಯ!
ನೀರ್‍ ಎರಕುವವನೊ ಅರಿಯ!
ಬಿದಿಕ್ ಒಪ್ಪರತ್, ಒತ್ತ್ ಇಪ್ಪರತ್
ಪೋಪಕ ತಡ್‌ಪಂವ ದಾರುಂಡ್ ಆ ಬೆಂದು ನಂದ್?

ಪೂ ಎಸ್‌ಳ್ ಪೊಂಗಳರಿಯ!
ಪೂವ್ ನಾರ್‌ಡಯೋಗ ಅರಿಯ!
ಪೊಂಗ ಬೋಜಿ ಸಿರಿ ಕಿರಿನರಿಯ!
ಅಂಗ ತೇಂಡ್‌ವ ಉರಿ ಅರಿಯ!
ಬಾವ ಸಿರಿ ರಾಜಂಗಳೊ ಅರಿಯ!
ನೇವ ಕುಞ್ಞಿ ಮಕ್ಕಳ ಅರಿಯ!
ಎಂಗಳ ಬೆಂದು ಅರಿಯ!
ಬಂದ ತಪ್ಪದ್ ಸೆರಿಯ?
ಪೊಂಗಡಾ ಮಣಿನರಿಯ!
ಎಂಗಡ ಪಣಿನರಿಯ!
ಪಂಜರತ್ ಗಿಣಿ ಅರಿಯ!
ಬೆಂಬರತ್ ಕೆಣಿ ಅರಿಯ!
ಅಬ್ಬರತ ಕಾತ್‌ಕಿಞ್ಞಿ, ಮರತ್‌ರೆಲೆ,
ಗೊಬ್ಬರತ್ ಕರ್‌ವದೇ ಞಞ್ಞಿ ಸೆರಿಯ?
*****

Leave a Reply