ಸ್ವಾಮಿ ಇಗ್ಗುತಪ್ಪ

ಬಾರಿ ನೋಟನ ಮಾದೇವ| ಪೊನ್ನಿಗ್ಗುತ|ಪ್ಪನಾ…||
ಕುಂದ್ ನೋಟಿತ್ ಅಂದ್ ಬುಟ್ಟಿ ಅಂಬ್ ನಿಂದ್|
ಇಂಬ್ ತಪ್ಪಂವನೆಂದೂ| ಪಾಡಿ ತುದಿಕನ ||ಬಾರಿ ನೋಟನಾ||

ಇಗ್ಗುತಪ್ಪಂಡ ದಯ ಬಾಳ್‌ಲ್ ಮೇಂಗಡ್|
ನೆನತವು ಭಕ್ತಿಲ್| ಜೂಂಗಿತ್ ಬಾವಡ್||
ಪುತ್ತರಿ ನಮ್ಮೆಕ್ ಮೊಳಿಯಾನ ದೇವಳ|
ಕದ್‌ಬೆಚ್ಚಿ ಪೂಜನ| ಮಲ್ಮೆರ ದೇವನ || ಬಾರಿ ನೋಟನಾ||

ಮಳೆಬೊಳೆಕೊತ್ತೋರ್‍ ಪೊನ್ನಿಗ್ಗುತಪ್ಪನಾ|
ಎಳೆ ಎಳೆ ನೆಜ್ಜಿತ್| ಮಾಲೆನ ಚೂಡನ||
ಪರದಂಡ ತಕ್ಕನ ಬಯಂದ ಆ ದೇವನ|
ಪಾಡಿತ್ ಬೋಡಿತ್| ಬಾಳ್‌ನ ನೀಸನ ||ಬಾರಿ ನೋಟನಾ||
*****

Leave a Reply