ಮೂಸಿ ಪೊಜ್ಜತ್

ಮೂಸಿಯಂಡ್ ಪೊಜ್ಜತ್ ಇಲ್ಲಿಕ್ ಮಳೆ|
ಮೂಡ್‌ಸೀಮೆಕ್ಕಾಚಿ ಮಣ್ಣ್ ಒಡ್‌ತ್ ಮಳೆ|
ಕಾಡ್‌ಕುಂದ್‌ರ ಸಿನೆಯ ಬೋಂಡ ಮುಂಗಾರ್‌ಕ್|
ಸೀಮೆ ಸಿಟಿ(city)ಲೇ ಬುದೊಕ್ಕಚಿ ಮಳೆ|
ಕಲ್ಲ್‌ಪರ ತೆರಕಿ ಪೊಜ್ಜತಲ್ಲಿ ಮಳೆ|
ನಟ್ಟತ್ ಆ ಸೀಮೆಲ್ ನಂದಾನ ಬೊಳೆ|
ಬೂವ ಇಕ್ಕ ಕೊಡಗ್‌ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೀಂದ್ ಮಳೆ|
ಬಿತ್ತ್‌ಟ್ಟ ಯಾಕತ್‌ನ ಕಲ್ಂದ್ ಒಡ್‌ತತ್ ಮಳೆ|
ತೋಟತ್‌ಲ್ ಪಣಿಕ್ ಬುಡುಲೆ ಇಕ್ಕ ಮಳೆ|
ನೇರ ನೆಡಿ ಇಲ್ಲತೆ ಬೂವ ಇಕ್ಕ ಮಳೆ|
ಕೈಂಜಕಾಲ ಪಾದಿ ಬುದ್ದ್‌ಲೆ ಈ ಮಳೆ|
ಈಯಾಂಡ್ (೨೦೦೬) ವರ್‌ಂದಿತ್| ಪಗೆ ತೇಪ ಈ ಮಳೆ|
ಕಾಲೋದಿ ಬಪ್ಪ ಸೀಮೆ ಜನ ಬಂದ್‌ಲೆ|
ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೀಂದಂಡ್ ಪಣಿಯಂಗಳು ತೆರ್‌ಂಗ್‌ಲೆ|
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್‌ತದ್ ಎಂದು ಅವು ತಪ್ಪುಲೆ|
ಎಟ್-ಒನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ ಪಣಿನೆಂದೂ ತೇಪುಲೆ|
ಕೈಂಜ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ರ ಸಾಲ ಈಯಾಂಡ್ ಕೂಟ್ವಕ|
ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಆಚಿ| ಅಸಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ!
ತಂದ ಅವಧಿ ತೇಂದ್ ಮುಂದ್ ತೆರ್‌ಕ್‌ನದೂ ಆಚಿ|
ಕುಸಿ ಇಲ್ಲೆ ಇಂದಿಕ್ಕ ಸಾಲತ್‌ರ ಹೀಟ್‌ಲ್|
ಕುಸಿ ಇಂಜತ್ ಅಂದೊಮ್ಮ ಕಾಪಿರ ರೇಟ್‌ಲ್|
ಜನ ಮುಡಿಚದಾ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸ್ ಮುಡಿಚತಾ ಅಂದ್?
ಗೊತ್ತ್‌ಕ್‌ಟ್ಟುಲೆ ಇಂದ್ ತೋಟತ್‌ಲ್ ನಿಂದ್
ತೋಟ! ತೋಟ!! ತೋಟ!!! ಬೋಂಡ ಈ ಕಾಟ!
ತೊಂಡೆಕೆತ್ತನೆ ಪೀಂದ್ ಮಾಡುವೀ ಟಾಟಾ!!!
*****

Leave a Reply