ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ

ಶಬರಿಮಲೆ ಸ್ವಾಮಿ…| ಅಯ್ಯ|ಪ್ಪ…||
ಶಂಬು ಹರಿ| ಒಲಿಂಜ ಸಿರಿ…||
ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣು| ಅಯ್ಯ|ಪ್ಪ…||ಶಬರಿ ಮಲೆ||
ಮನತ್ ಮಡಿ ಮಾಲೆ ಮಡಿ| ಅಯ್ಯ|ಪ್ಪಾ…||
ಕುಂಡ್‌ಮಡಿ ಮೇಲ್ ಮಡಿ| ಅಯ್ಯ|ಪ್ಪಾ..||
ನಾವ್‌ಲ್ ಮಡಿಯಾನ| ನೀಡ ಪೆದ| ಚಾಯಪ್ಪಾ||ಶಬರಿ ಮಲೆ||

ಇರ್‌ಮುಡಿ ಕೆಟ್ಟ್ ಮಂಡೆಲ್| ಅಯ್ಯ|ಪ್ಪಾ…||
ಸ್ವಾಮಿರ ಪೆದ ಬಾಯಿಲ್| ಅಯ್ಯ|ಪ್ಪಾ…||
ಅಮೃತಕದಿಯಾನ| ನೀಡ ಪೆದ| ಚಾಯಪ್ಪಾ||ಶಬರಿ ಮಲೆ||

ಪಂದಳರಾಜಂಡ| ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ|ಆ…||
ಪೊಂಗಳ ನೋಟತ| ಅಯ್ಯ|ಪ್ಪಾ…||
ಪೂಂದಳಿ ಮೂಡ್‌ರ| ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ| ಆ…||
ಶಬರಿಮಲೆ ಸೊತ್ತ್| ಅಯ್ಯ|ಪ್ಪ…||ಶಬರಿ ಮಲೆ||
*****

Leave a Reply