ತಾ ಕರುಣೆ

ಅಮ್ಮಾ ನೀಡ ಕರುಣೆ ಎಕ್ಕಾಲೂ ನಾಕಿರಡ್|

ದೇವಿ ಶ್ರೀಕಾವೇರಿ ನೀಡ ಪಾದಕ್ ಶರಣಮ್ಮ|
ಋಷಿ ಅಗಸ್ತ್ಯಂಡ ದೇವಿ ನೀಡ ಪೆದ ಕೇಪಕಾನಂದ|
ನೀ ಉಕ್ಕಿತ್ ಬಪ್ಪಕ ದೇವಿ ಭಕ್ತ ಕಾಕುವ ಗೋವಿಂದಾ|
ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಾಕ್‌ನ ದೇವಿ ವರ ಬೋಡುವಿ ನಾ ನಿನ್ನ|
ಏರ ಭಕ್ತಿನ ತಂದಿತ್ ಚಾಕ್ ಈ ಬಾಳ್‌ಲ್ ಎನ್ನೊಮ್ಮಾ ||ಅಮ್ಮ ನೀಡ||

ಅಮ್ಮೆ ನೀನಿಲ್ಲತ ಬಾಳ್‌ಡ ದೋಣಿ|
ಕಾಂಗ ಎಂದೂ ದಿಕ್ಕ್ ಅಮ್ಮೆ ನೀನೊಲ್‌ಂಜಕ|
ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥಪಲ ಭೂಮಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕ್|
ಅಮ್ಮೆನ ನೆನಕತ ಮನತ್‌ಲ್ ಸಿನೆಯಕ್| ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡ್ ಇಂಬ್?
ಅಮ್ಮೆ ಕಾವೇರಿನ ನೆನಪ ಆ ಮನಕ್| ಇಲ್ಲೆ ಎಂದೂ ಅಂಬ್|| ಅಮ್ಮ ನೀಡ||

ನೀಡ ಪೆದತ್‌ಲ್ ಎಲ್‌ಂಗುವ ನಾಡಿದ್| ನಾಡ್‌ಕ್ ನೀನೆಂದು|
ಬ್ರಹ್ಮದೇವಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಡಿಕೆ| ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥ ಸಿಂದೂ|
ನೀ ತಂದ ತಕ್ಕ್ ಜಗನಂಬಿಕಾಪ| ತೊಲೆಯಾರ್‍ ಒಂದಂಡಂದ್||
ಬೇಕೋವ್ ಬೊತ್ತ್‌ಬೊಳೆ| ತೋಡ್ ಕುಂದ್ ಪೊಳೆ|
ಕಾತಂಡಿಪ್ಪ ಅಂದ್|| ಅಮ್ಮ ನೀಡ ಕರುಣೆ||
*****

Leave a Reply