ಪೂಂದೆಳಿ ಕುಞ್ಞಿ

ತೊಳಸಿ ಚಾಂದ್‌ಮಾಲೆ| ಕನಕಾಂಬರ| ಪೂಕೊಯ್ತ್||
ನೀಲರಂಗ್ ಮೇಲ್‌ಕುಞ್ಞಿ| ಮೂಂದ್‌ಲೋಕ|ತಿಲ್ಲೆ ಇಞ್ಞಿ||
ದೇವದೇವಿಯಳೂ ಕೂಡಿ| ಜೂವ ಪಾಟ್‌ನ ಪಾಡಿ||
ತೊಟ್ಟ್‌ಲುಳ್ಳ ಪೂಂದೆಳಿರ| ಕೃಷ್ಣನಾ| ಕಂಡಿರ|| ಕಂಡಿರ ಕಂಡಿರಾ…||

ಅವ್ವಂಡ ಮಡ್‌ಲ್ ಅಂದ್| ಅವುಂಜ ಮಣ್ಣ್| ಬಾಯಿಲಂದ್||
ಅವ್ವ ತೊರ್‌ಂದ್ ಬಾಯಿಲಂದ್| ಮೂಂದ್ ಲೋಕ| ದುಂಬಿತಂದ್||
ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಬೆಂದು| ದೇವ ದೇವಂಗ್ ಎಂದು||
ಯೋಶೋದೆರ ಭಾಗ್ಯವಂತ| ಕೃಷ್ಣನಾ| ಕಂಡಿರಾ|| ಕಂಡಿರ ಕಂಡಿರಾ…||

ಪಾಕುಡಿಕೆನ ಒಡ್‌ತ್| ಕೂಟ್‌ಕಾರಳೂ| ಪೊದತ್||
ಪಾಲ್‌ಕುಡ್‌ಚೀ ಗಟತ್| ಬುದ್ದ್ ಪಾರೀ ನೆಲತ್||
ಯಮುನೆರ ಕರೆಕರೆಲ್| ಗೋಪಿಯಡ| ಸೆರೆಸೆರೆಲ್||
ರಾದೆರ ಆ ಮಾದವ ಶ್ರೀ| ಕೃಷ್ಣನಾ| ಕಂಡಿರಾ|| ಕಂಡಿರ ಕಂಡಿರಾ…||

ಗೋಪಿ ಪೊಂಗ ತೇಡುವ| ಯಮುನೆಲಯಿಂಗ| ಪಾಡುವ||
ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾಂದೆಣ್ಣಿ| ಪೂಬನತ್‌ಲ್| ತೇಡುವಾ||
ರಾದೆಕ್‌ಂದೆ ಕೃಷ್ಣನೋ| ಕೃಷ್ಣಂಗ್‌ಂದೇ| ರಾದೆಯೊ||
ವನತ್ ಪಕ್ಷಿ ಪಾಡುವ| ನವಿಲ್ ಕೂಡ| ತೇಡುವ||
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಸ ಶ್ರೀ| ಕೃಷ್ಣನಾ| ಕಂಡಿರಾ|| ಕಂಡಿರ ಕಂಡಿರಾ…||
||ತೊಳಸೀ ಚಾಂದ್ ಮಾಲೆ||
*****

Leave a Reply