Author: ಅನಾಮಿಕ

ಪಾಟ್

ಮಕ್ಕಡ ಪಾಟ್ – ೧

ಕಾಕ್‌ಕಾಕೇಕ! ಕಾಕೆರ ಮಂಗಲೆಕ್ಕೇಕ್? ನಾಳೆ ಪೊಲಾಕ ನಾರಾಚೆ. ಕ್‌ಡ್‌ವಂಡ ಕುಞಿ ಪೊಳೆ ಕುತ್ತ ಪೋಚಿ; ಕಾಕೆರ ಕುಞಿ ಮೋರ್‌ಕ್ ಪೋಚಿ; ಚಕ್ಕೆಕರಿ ಚಡ ಚಡ ಬೇವ; ಕುಂಬಳ ಕರಿ ಗುಡ ಗುಡ ಬೇವ. ***** – (ಈ ಕವನ ಬರೆದವರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದವರೋ ತಿಳಿಯದು) – ಸಂಗ್ರಹ: ಏಓದಿ..

ಪಾಟ್

ರಾಣಿರ ಪಾಟ್

ಬಾಳೊ, ಬಾಳೊ ನಂಗಡ ದೇವ್!  ಬಾಳೊ ಮಾದೇವ್! ಪಟ್ಟೊ ಬಾಳೊ ಚೂರಿಯ್! ಕೂಡೊ ಬಾಳೊ ಚಣ್ಣುರ್‍! ಬೂಮಿ ಬಾಳೊ ಜಬ್ಬೂಮಿ! ಈ ಬೂಮಿರ ಮೀದಲ್, ಜಬ್ಬರಂಡ ಬೂಮಿಲ್, ಜಂಬುದ್ವೀಪತ್‌ಳ್ಳ್‌ಲ್, ಐಂಬತ್ತಾರ್‌ರಾಜಿಯ ಕುಂತಿ ದೇವಿ ಮಕ್ಕಳೊ ರಾಜ ಪಟ್ಟ ಬಾಂದ್‌ತ್. ಅದ್‌ಂಗೊಂಡ್ ಈವರ ದೇವಡ ದಯಗೊಂಡ್ ಏಳ್ ನೆಲೆ ವಿಲಾಯಿತಿಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಬಟ್ಟೆ ಪಾಟ್

೧. ಲೇಲೇಲ! ಪಾಡಿತೆ ಪೋಕನ ನಂಗ; ಲೆಲೇಲ!  ಪಾಡಿತೆ ಪೋಪೆನೊ ನಾನ್. ೨. ಚೆಂಬ್ ದುಡಿಕೊತ್ತ್ ತೋಲೆಲ್ಲಿಕೊಂಡ?- ಬಂಗಾಡ್ ಮುಚ್ಚಂಡ ಬಲಂಬರಿ ತೋಲ್, ಊಕಾಡ್ ಕೋಡಂಡ ಎಡ ಬರಿ ತೋಲ್; ಚೆಂಬ್‌ದುಡಿಕೊತ್ತ್ ತೋಲಾಚಿ, ಬಾಲ್! ೩. ಚೆಂಬ್‌ದುಡಿಕೊತ್ತ್ ಕೇರೆಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ? ಮೇಕ್ಯಿ ತೊಡಿಯತ್ತ್ ಕಿಞೋಳಿನಾರ್‍; ಚೆಂಬ್‌ದುಡಿಕೊತ್ತ್ ಕೇರಾಚಿ, ಬಾಲ್!ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಕಾವೇರಿ ಕಡು

ಬಾಳೋ!  ಬಾಳೋ ನಂಗಡ ದೇವ್!  ಬಾಳೋ ಮಾದೇವ್! ಪಟ್ಟೊಂ ಬಾಳೋ ಚೂರಿಯ್!  ಕೂಡೋ ಬಾಳೋ ಚಣ್ಣುರ್‍! ಈ ಬೂಮಿರ ಮೀದಲ್ ಬೂಮಿ ಬಾಳೋ ಜಬ್ಬೂಮಿ! ಜಬ್ಬರಂಡ ಬೂಮಿಲ್ ಪೊಮ್ಮಲೆ ಕೊಡವುಲ್ ಪನ್ನೆರಂಡ್ ಕೊಂಬಾಪ.  ಪನ್ನೆರಂಡ್ ಕೋಂಬ್‌ಲ್ ಎಚ್ಚಕುಳ್ಳ್ ನಾಡಾಪ.  ಏದ್ ನಾಡ್ ಚೊಲ್ಲುಳ್? ಕಾವೇರಿ ಕೊಂದಾಗರೆ ಕೆಂಗಳಮೆ ಕಿಗಟ್ಟ್ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಚಾವು ಪಾಟ್

ಕೆಟ್ಟ್‌ಪೋನ್ ಕೇಡೆ ಅಜ್ಜೆಯ್ಯ! ನಿಂಗ ಕೆಟ್ಟ್ ಕೇಡೆ ಅಜ್ಜೆಯ್ಯ! ಆವದಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜೆಯ್ಯ; ಜೋಗ ಪೋರತಾಚಿಲ? ನಾರಾಯಣ ದೇವಂಡ ಇಟ್ಟ್ ಪಡಿ ತೇಂಗಿಚಿ, ಮೇಲೆ ಪಡಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆ! ಚಾವಕ್ಕ್ ಮಡಿಚಿರ, ಬಾವಕ್ಕ್ ಕೊದಿಚಿರ; ಚಾವ್ ಕೇಡ್ ಎತ್ತಿಚಿ, ಬಾವ್ ಕೊದಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಚಾವೊದ್ ಪರಪದ್ ಮೂಲಲೋಕತುಳ್ಳದ್; ನಂಗಕ್ಕೊರದಿಯಲ್ಲ. ಕಾಲ ಪೋಯಿಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಪುತ್ತೆರಿ ಪಾಟ್

ಬಾಳೊ! ಬಾಳೊ ನಂಗಡ ದೇವ್!  ಬಾಳೊ ಮಾದೇವ್! ಪಟ್ಟೊ ಬಾಳೊ ಚೂರಿಯ್!  ಕೂಡೊ ಬಾಳೊ ಚಣ್ಣುರ್‍! ಬೂಮಿ ಬಾಳೊ ಜಬ್ಬೂಮಿ  ಜಬ್ಬರಂಡ ಬೂಮಿಲ್! ಈ ಬೂಮಿರ ಮೀದಲ್, ಜಂಬುದ್ವೀಪತುಳ್ಳ್‌ಲ್, ಎಚ್ಚಕುಳ್ಳ್ ರಾಜಿಯ ರಾಜಿಯಕ್ಕರೆಜಾಪ್, ಏದ್ ದೇಜ್ ಚೊಲ್ಲುಳ್ಳ್?  ನೋಟ ನೋಟ ಕಾಂಬಕ್ಕ, ಬೂಮಿಕೆಲ್ಲೊಯಂದದ್ ಮಹಮೇರು ಪರ್ವತ. ಪೂಮರಕ್ಕೊಯಂದದ್ ಮಾಂಜಪ್ಪೆಯಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಬುಲೋಗವ್ ಉಂಡಾನದ್

ಬಾಳೊ! ಬಾಳೊ ನಂಗಡ ದೇವ್! ಬಾಳೊ ಮಾದೇವ್! ಬೂಮಿ ಬಾಳೊ ಜಬ್ಬೂಮಿ! ಪಟ್ಟೊ ಬಾಳೋ ಚೂರಿಯ್! ಬೂಮಂಡಲ ಮೀದಲ್ ಮೂಂದ್ ಪಾಲ್ ಕಡಾಪ, ಒರ್‍ ಪಾಲ್ ಮಣ್ಣಾಪ.  ಈ ಮಂಡಲ ಚುತ್ತೋರ ಬಾನ ದುಂಬ ಮೀನಾಪ.  ಬಾನ ಪಟ್ಟ ಬಾವದೋ ಪಟ್ಟೊ ಬಾವ್ ಚೂರಿಯ್, ಕೂಡೊ ಪಟ್ಟ ಬಾವದೋಓದಿ..