ಮಕ್ಕಡ ಪಾಟ್ – ೧

ಕಾಕ್‌ಕಾಕೇಕ!
ಕಾಕೆರ ಮಂಗಲೆಕ್ಕೇಕ್?
ನಾಳೆ ಪೊಲಾಕ ನಾರಾಚೆ.
ಕ್‌ಡ್‌ವಂಡ ಕುಞಿ
ಪೊಳೆ ಕುತ್ತ ಪೋಚಿ;
ಕಾಕೆರ ಕುಞಿ
ಮೋರ್‌ಕ್ ಪೋಚಿ;
ಚಕ್ಕೆಕರಿ
ಚಡ ಚಡ ಬೇವ;
ಕುಂಬಳ ಕರಿ
ಗುಡ ಗುಡ ಬೇವ.
*****

– (ಈ ಕವನ ಬರೆದವರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದವರೋ ತಿಳಿಯದು)
– ಸಂಗ್ರಹ: ಏ ಗ್ರೇಟರ್‍ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕೊಡಗರ ಪದಗಳು

Leave a Reply