ರಾಣಿರ ಪಾಟ್

ಬಾಳೊ, ಬಾಳೊ ನಂಗಡ
ದೇವ್!  ಬಾಳೊ ಮಾದೇವ್!
ಪಟ್ಟೊ ಬಾಳೊ ಚೂರಿಯ್!
ಕೂಡೊ ಬಾಳೊ ಚಣ್ಣುರ್‍!
ಬೂಮಿ ಬಾಳೊ ಜಬ್ಬೂಮಿ!
ಈ ಬೂಮಿರ ಮೀದಲ್,
ಜಬ್ಬರಂಡ ಬೂಮಿಲ್,
ಜಂಬುದ್ವೀಪತ್‌ಳ್ಳ್‌ಲ್,
ಐಂಬತ್ತಾರ್‌ರಾಜಿಯ
ಕುಂತಿ ದೇವಿ ಮಕ್ಕಳೊ
ರಾಜ ಪಟ್ಟ ಬಾಂದ್‌ತ್.

ಅದ್‌ಂಗೊಂಡ್ ಈವರ
ದೇವಡ ದಯಗೊಂಡ್
ಏಳ್ ನೆಲೆ ವಿಲಾಯಿತಿ
ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಬಾವದೊ,
ಪೊಂಮುತ್ತು ಚರಂಬೋಲೆ
ಮುಲ್ಲೆಪೂವ್ ಪೊಂಗಳೊ
ರಾಣಿ ಪಟ್ಟ ಬಾವಕ,
ಏರ ದಂಡ್ ಕಟ್ಟ್‌ಣ್
ಇಂಗ್ರೇಜಿ ಬಾದರ
ಪೊಂದೊಪ್ಪಿ ಚರದಾರ,
ಲಾರ್ಡ ನಾಬ್ ಬೈಂಬನ್,
ಚತ್ತ್‌ರನಡಕಿತ್,
ಮಿತುರತೊಣಿಯಾಯಿ,
ಕತ್ತಿ ಕೈಯ್ ಮೇಲಾಚಿ,
ಪೊಂಬಾವುಟ ನಟ್ಟಿತ್,
ಗೆದ್ದ ಗೆದ್ದ ಸೀಮೆಲ್,
ರಾಣಿರ ದಯಗೊಂಡ್,
ಬಾನ ದುಂಬ ಮೀಂಪೋಲೆ
ಸೀಮೆ ದುಂಬ ಒಕ್ಕಲ್;

ತೋಟ ದುಂಬ ಪೂಪೋಲೆ
ಒಕ್ಕದುಂಬ ಮಕ್ಕಳ್;
ಮಾಂಜಪ್ಪೆಯ ಪೂಪೋಲೆ
ಕೈ ಬಾಲ ಪೆರತ್‌ತ್;
ಪೊಂಮುತ್ತು ಚರಂಪೋಲೆ
ಮುಲ್ಲೆ ಪೂವ್ ಪೊಂಗಳ್;
ಮಲ್ಲಿಗೇರ ಪೂಪೋಲೆ
ಪೊಂಗಕೆಲ್ಲ ಕೈಮಕ್ಕ;
ದೇವಕಾಡ್ ಮಾಂಬೋಲೆ,
ಪುಂಡಾಯಿ ಪೆರಪಳ;
ಕಾವೇರಿ ಮಣಪೋಲೆ,
ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಪೆರಪಳ;

ರಾಣಿರ ದಯಗೊಂಡ್
ಈ ದೇಜ ಜನಕೆಲ್ಲ
ಒಂದಾಂಡ ಕೊರವಿಲ್ಲೆ;
ತಣ್ಣನೆ ಪೂಲೆವಳ.
ಪೊಂದೊಪ್ಪಿ ಚರದಾರ
ಕೆಂಗುದರೆ ಕುಞಿಕ್
ಪೊಂಜೀನ್ ಬಿಗಿದಿತ್,
ಬೆಂದಟ್ಟತ್ತೆಳತ್ತಿತ್,
ದಂಡ್ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂಧಿತ್,
ಬೂಮಿ ಪಟ್ಟ ಬಾಂದ್‌ತ್.

ತನ್ನಡ ಚತುರನ
ಕೈಚೆರೆ ಪುಡಿಚಿತ್,
ಕೂಡ್‌ವಳೆ ಕೂಟಿತ್,
ತನ್ನ ಪೋಲೆ ರಾಯಂಡ
ನಾಯಡಕಿ ಕೊವ್ವಳ;
ಬೆಪ್ಪಳ ಬೊಡಿಯೆಲ್ಲ.
ಕೆಂಗಡವ್ ಕುಞಿರ
ಮುಂದೋಳ್‌ಕ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚ್‌ತ್.
ಬೈಂಬಾಮೆ ಪಡೆಯೋಳ್
ಪೆನ್ನರಿನಡಕಿತ್,
ಗೋವು ಚೆರೆ ಬುಟ್ಟ್‌ತ್.

ದೇವಿ ಪಟ್ಟ ಬಾವಕ
ಈ ಲೋಕ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ
ಒಂದಾಂಡ ಭಯವಿಲ್ಲೆ;
ಆನಗೊಂಡ್ ರಾಣಿಯ್,
ದೇವಡ ದಯಗೊಂಡ್
ತಣ್ಣನೆ ಪೋಲೆವಡ್;
ಪೊಮ್ಮಾಲೆ ಕೊಡ್‌ವ್‌ರ
ಕಾತ್ ರಕ್ಷೆ ಮಾಡಡ್.
*****
– (ಈ ಕವನ ಬರೆದವರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದವರೋ ತಿಳಿಯದು.  ಈ ಕವನವನ್ನು ಚೋಕಂಡ ಅಪ್ಪೈಯ ೧೮೩೯ ಎಂದು  ನಮೂದಾಗಿದೆ)
– ಸಂಗ್ರಹ: ಏ ಗ್ರೇಟರ್‍ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕೊಡಗರ ಪದಗಳು

Leave a Reply