ಪುತ್ತೆರಿ ಪಾಟ್

ಬಾಳೊ! ಬಾಳೊ ನಂಗಡ ದೇವ್!  ಬಾಳೊ ಮಾದೇವ್!
ಪಟ್ಟೊ ಬಾಳೊ ಚೂರಿಯ್!  ಕೂಡೊ ಬಾಳೊ ಚಣ್ಣುರ್‍!
ಬೂಮಿ ಬಾಳೊ ಜಬ್ಬೂಮಿ  ಜಬ್ಬರಂಡ ಬೂಮಿಲ್!
ಈ ಬೂಮಿರ ಮೀದಲ್, ಜಂಬುದ್ವೀಪತುಳ್ಳ್‌ಲ್,
ಎಚ್ಚಕುಳ್ಳ್ ರಾಜಿಯ ರಾಜಿಯಕ್ಕರೆಜಾಪ್,
ಏದ್ ದೇಜ್ ಚೊಲ್ಲುಳ್ಳ್?  ನೋಟ ನೋಟ ಕಾಂಬಕ್ಕ,
ಬೂಮಿಕೆಲ್ಲೊಯಂದದ್ ಮಹಮೇರು ಪರ್ವತ.

ಪೂಮರಕ್ಕೊಯಂದದ್ ಮಾಂಜಪ್ಪೆಯ ಪೂಮರ;
ದೇಜಕೆಲ್ಲೊಯಂದದ್ ಪೊಂಮಾಲೆ ಕೊಡವಾಪ.
ಬಾಳೆನ್ನಡ ಚಙಾದಿ!  ಚಙಾದಿ ಮನಪೋಲೆ
ಚಂದೆಳತ್ತ್ ಚಾಯೋಡೆ ಕೊಂಡಾಡಿತ್ತ್ ಕೋಪೊಡೆ,
ಒಪ್ಪಾರತ್ತೆಳತಿತ್, ಒರೊರ್‍ ಮೊಳಿಯಣಿ,
ಈರಂಡ್ ಪೊರಲೆಣಿ, ನೂಯಿತ್ತೊಂದ್ ಕವಿ ಕಟ್ಟ!

ಚೆಲ್‌ಪೋಲೆ ಚೇರೊಡೆ, ಚೆಕ್ಕೊತ್ತ್ ಚರಂಬೋಲೆ,
ಮಾಂಬಟ್ಟ ಮಡಿಪೋಲೆ, ಪಚ್ಚೆಪಟ್ ಮೈಪೋಲೆ,
ಕೆಂಬಟ್ಟ ನರಂಬೋಲೆ ಬೀರಾಳಿ ಕುರಿಪೋಲೆ,
ಕನ್ನಡಿ ನಳಪೋಲೆ, ಚೂರಿಯ್ ಕೊಡೆಪೋಲೆ,
ಚೂರಿಯ್ ಕೊಡೆಪೋಲೆ ಬಾನ ದುಂಬ ಮೀಂಬೋಲೆ,
ತೋಟ ದುಂಬ ಪೂಪೋಲೆ, ವೊಂಮಾಲೆ ಕೊಡವ್‌ಲ್,
ಸೀಮೆದುಂಬ ಒಕ್ಕಲ್, ತಂಗನ್ನನೆ ಇಪ್ಪಕ್ಕ,
ಅಪ್ಪರಂಡ್ರ ಅಂಣೈಯಃ ಬೂಮಿ ಬಾಳೊ ಜಬ್ಬೂಮಿ!

ಜಬ್ಬರಂಡ ಬೂಮಿನ ಈ ಬೂಮಿ ನಡತಿತ್,
ನಟ್ಟ ಬೊಳೆ ಕೊಯೇಂಡು, ಎಂದೆಣಿ ಪರಂದಿತ್,
ಕಾರೆಪಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರ್‍, ಮುತ್ತು ಪಾಲ ಚೆಟ್ಟರ
ಚೋಮನಿಪ್ಪ್ ಕೊಟ್ಟಂಜಿ, ಪುಂಡ್‌ರ ನಡ್‌ವ್‌ಲ್,
ನುಪ್ಪತ್ತಾರ್‍ ಚೋಮನ ಬೆಂದಟ್ಟ ಬೆಲೆ ಕೇಟ್
ಆಂಜೆಡತ್ತ್; ಚೋಮೈಯ, ನಂದಿಯನ್, ಮುದ್ದನ್,
ನುಚ್ಚಿ ಪೋಲೆ ಕಿಚ್ಚನ್, ಚೋರೆ ಪೋಲೆ ಚೋಮನ್,
ಕಾಳೆಚ್ಚನ್ ಕೆಚ್ಚನ್, ಪುತ್ತುರ್‌ಪ್ ಚೋಮನ
ಆಂಜೆಡತ್ತ್ ಕೊಂಡಿತ್, ತಾನೆನ್ನ್ ನೆನೆಪಳಃ –
ಜಬ್ಬೂಮಿನ ಉಪ್ಪ್‌ಕ್ ಚೋಮಂಗೊತ್ತ್ ಮುಟ್ಟಾಂಡು,-
ಎಂದೆಣಿ ಪರಂದಿತ್, ಮುಟ್ಟ್ ಜೋಡ್ ಕೂಟ್‌ನೆ.

ಎನ್ನನೆಂದರಿವಿರ?  ಮಾಂಜಪ್ಪೆಯ ನೇಂಗುಟ್ಟಿ,
ಪೂಲಿರ ಪುಡಿಯಾಯಿ, ಬಟ್ಟಿಪ್ಪನೆ ಪಾರಯಾಯಿ,
ಕೈಮರ ಕಳಿನೊಗ, ಪಾತೂರ ತೊಡೆ ಕಟ್ಟ್,
ಚೇರಿರ ತಮಿಯಾಯಿ, ಪೇನರಿರ ನಾವ್‌ಲ್
ಕೊಬ್ಬುಪಣಿ ತೇತಿತ್, ಪೇನರಿರ ವೊಯ್‌ಪೋಲೆ
ಕೊಬ್ಬ್‌ಕಾಣೀ ಇಟ್ಟತ್, ಕಾತೆಳತಿತಿಪ್ಪಕ್ಕ,
ಪೊನ್ನಾದರೆ ತಿಂಗತ್, ಮೇಲ್ ಲೋಗದೇಜಿಂಜಿ
ತೇಂಬೋಲೆ ಮಳೆ ಪೊಜ್ಜ್, ಆಯಿರಂಡ ಜಬ್ಬೂಮಿ
ಬೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಬೂಮಿಯ್ ಪಾಪೋಲೆ ಪದಬುದ್ದ್.

ಅಂದಲ್ಲ ಪಿನಿಯಾಂದ್, ಕೋಳಿಕ್‌ರ್‍ ಪಾದಿರ್‍,
ಮೈಕ್‌ರ್‍ ಪೊಲೆಚೆಕ್ಕ್, ಚೂರಿಯಂಡುದಯಕ್ಕ್,
ಪನ್ನೆರಂಡ್ ಬಾಲಂಗ, ಚಾಂಡಾಳ ಪೊಲೆ ಮಕ್ಕ
ಬೊಳ್ಳಿ ಮಡ ಪಟ್ಟಕ್ಕ್, ಚೋಮನಿಪ್ಪ್ ಕೊಟ್ಟಂಜಿ
ನುಪ್ಪತ್ತಾರ್‍ ಚೋಮನ, ಬೆಂದಟ್ಟತ್‌ಳ್‌ಪಿತ್,
ಆಟಿಯಂಡ್ ಪೋಯಿತ್, ಆಯಿರಂಡ ಬೂಮಿಲ್,
ಕನ್ನಡಯೇಕತ್‌ಲ್, ತೆಕ್ಕೊರ ಮೊಗಬೆಚ್ಚೆ,
ಚೋಮ ಜೋಡ್ ಕಟ್ಟತ್, ಚಾಲ್ ಇಟ್ಟತುತ್ತಿತ್.

ಒರಂಡಿರಂಡೆಣ್ಣನೆ, ಕನ್ನಡಿಯೇಕತ್‌ಲ್
ಏಳ್ ಚಾಲ್ ಉತ್ತಿತ್, ಮಾರ್‌ಟ್ಟ್ ತಾಯಚಿತ್.
ಅಂದಲ್ಲ ಪಿನಿಯಾಂದ್ ಕೈಮುರುವೆಳೆ ಬಾಲ
ಕೈ ಬಿತ್ತ್ ಕನಿಚಿತ್.  ಈನಗೊಂಡ್ ಪೋರಾಂದ್
ಆಯಿರಂಡ ಬೂಮಿನ ಆರ್‍ ಚಾಲ್ ಉತ್ತ್‌ತ್
ಬೆಲ್ಲಪೋಲೆ ಬೂಮಿಯ್ ಪಾಪೋಲೆ ಪದ್ದ ಬುದ್ದ್.
ಆತಿಂಗ ಕಯಚಿತ್, ಮೇಲೆ ಬಪ್ಪ್ ತಿಂಗತ್,
ನಲ್ಲೊರಾಚೆನಾಳಾಯಿ, ಚೂರಿಯಂಡುದಯಕ್ಕ್
ಪನ್ನೆರಂಡ್ ಎಳೆಪೊಂಗ, ಮುಲ್ಲೆ ಪೂವು ಪೊಂಗಳ್
ಕನ್ನಡಿಯನೇಕಕ್ಕ್ ಮೆಪ್ಪುಣಿಕ್ಕ್ ಬಂದಿತ್,
ಕ್‌ಪ್ಪುಣಿಕ್ಕ್‌ಲ್‌ಳಿಂಜಿತ್, ಪೊನ್ನಗೆ ಪೆರಿಚಿತ್,
ತಪ್ಪು ಕೊಪ್ಪು ಮಾಡಿರ!  ನಾ ಪಾಡ್‌ವ್ ಬೆಪ್ಪಿನೋ
ಬೆಪ್ಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆಡ್‌ಪಕ್ಕ:  ಆದಿ ಮೂಲಲೆಲ್ಲೆಲೋ.
*****

– ಈ ಕವನ ಬರೆದವರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದವರೋ ತಿಳಿಯದು)
– ಸಂಗ್ರಹ: ಏ ಗ್ರೇಟರ್‍ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕೊಡಗರ ಪದಗಳು

Leave a Reply