ಬಟ್ಟೆ ಪಾಟ್

೧. ಲೇಲೇಲ! ಪಾಡಿತೆ
ಪೋಕನ ನಂಗ;
ಲೆಲೇಲ!  ಪಾಡಿತೆ
ಪೋಪೆನೊ ನಾನ್.

೨. ಚೆಂಬ್ ದುಡಿಕೊತ್ತ್
ತೋಲೆಲ್ಲಿಕೊಂಡ?-
ಬಂಗಾಡ್ ಮುಚ್ಚಂಡ
ಬಲಂಬರಿ ತೋಲ್,
ಊಕಾಡ್ ಕೋಡಂಡ
ಎಡ ಬರಿ ತೋಲ್;
ಚೆಂಬ್‌ದುಡಿಕೊತ್ತ್
ತೋಲಾಚಿ, ಬಾಲ್!

೩. ಚೆಂಬ್‌ದುಡಿಕೊತ್ತ್
ಕೇರೆಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ?
ಮೇಕ್ಯಿ ತೊಡಿಯತ್ತ್
ಕಿಞೋಳಿನಾರ್‍;
ಚೆಂಬ್‌ದುಡಿಕೊತ್ತ್
ಕೇರಾಚಿ, ಬಾಲ್!

೪. ಚೆಂಬ್‌ದುಡಿಕೊತ್ತ್
ಕೋಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ?
ಕೊಕ್ಕಾಮಲೇಲ್
ಕೊಡಿ ಚಾಂಜ್ ತೂರ,
ಕ್‌ಬ್ಬೂಮಿ ನೋಟತ್
ಬೇರ್‌ಟ್ಟ್ ತೂರ,
ಆವಿಜ ನೋಟತ್
ಬಾಂಗ್‌ನ್ ತೂರ,
ಚೆಂಬ್ ದುಡಿಕೊತ್ತ್
ಕೋಲಾಚಿ, ಬಾಲ್!

೫. ಇಲ್ಲಿಂಜಿ ಕೊಟ್ಟ್‌ನ್
ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಕೇಪ?
ನಂಗಡ ಒಡೆವಂಡ
ದೇವಡಿ ಕೇಪ.
ಇಲ್ಲಿಂಜಿ ಪಾಡ್‌ನ್
ಪಾಟೆಲ್ಲಿ ಕೇಪ?
ಮಣಿ ಮಲೆನಾಟ್
ಅಂಗಡಿ ಕೇಪ.
ಯೇಂಗಿ ದ್ವನಿ ಬಾರೊ,
ಕೋಳಿ ಕೊರೋಳೆ!
*****

– (ಈ ಕವನ ಬರೆದವರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದವರೋ ತಿಳಿಯದು)
– ಸಂಗ್ರಹ: ಏ ಗ್ರೇಟರ್‍ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕೊಡಗರ ಪದಗಳು

Leave a Reply