ಕಾವೇರಿ ಕಡು

ಬಾಳೋ!  ಬಾಳೋ ನಂಗಡ ದೇವ್!  ಬಾಳೋ ಮಾದೇವ್!
ಪಟ್ಟೊಂ ಬಾಳೋ ಚೂರಿಯ್!  ಕೂಡೋ ಬಾಳೋ ಚಣ್ಣುರ್‍!
ಈ ಬೂಮಿರ ಮೀದಲ್ ಬೂಮಿ ಬಾಳೋ ಜಬ್ಬೂಮಿ!
ಜಬ್ಬರಂಡ ಬೂಮಿಲ್ ಪೊಮ್ಮಲೆ ಕೊಡವುಲ್
ಪನ್ನೆರಂಡ್ ಕೊಂಬಾಪ.  ಪನ್ನೆರಂಡ್ ಕೋಂಬ್‌ಲ್
ಎಚ್ಚಕುಳ್ಳ್ ನಾಡಾಪ.  ಏದ್ ನಾಡ್ ಚೊಲ್ಲುಳ್?

ಕಾವೇರಿ ಕೊಂದಾಗರೆ ಕೆಂಗಳಮೆ ಕಿಗಟ್ಟ್
ಗುದ್ದ್‌ನ್ ಕಲ ಬೋಲೆ ಗುದ್ದ ಗುದ್ದ ನಾಡೋನೊ,
ಕಾರೋಟಿ ನೆಡಿಪೋಲೆ ಕೆಂಗಳಮೆ ಕಿಗಟ್ಟ್,
ಕಿಗಟ್ಟ್ ಪದಿನಾಲ್ ಕಾವೇರಿಕೊಂದೀಗರೆ
ಬೊಳ್ಳೊಲೆ ನೆಡಿಪೋಲೆ ಪಟ್ಟತಾನೆ ನಿಂದೊಲೊ
ಮೇಂದಲೆ ಪದಿನಾಲ್ ದಂಡ ನಾಡ್ ಕೂಡಾಣೆ
ನಾಡಿರ್‌ವತೆಟ್ಟಠಚಿ;  ನುಪ್ಪತಂಜಿ ನಾಡ್‌ಕ್

ನಾಡ್ ಪೋರಂದೆಣಿತ್.  ಪಟ್ಟಿಪೊಳೆಕಾವರ,
ಕಾರೋಟೆ ನೆಡಿಪೋಲೆ, ಏಳ್ ನಾಡ್ ಚೂರಬಿ
ಏಳ್ ನಾಡ್ ಕೂಟಣೆ ನುಪ್ಪತಂಜಿ ನಾಡಾಚಿ;
ನುಪ್ಪತಂಜಿ ನಾಡ್‌ಲ್ ನಾಡ್‌ನ ಪಾವುತ್‌ದ್
ಆರೆಂದಿತ್ತರಿವಿರೋ?  ಮೂಲೊ ಕನ್ನಿ ಕಾವೇರಿ
ಪುಟ್ಟವ್ ಸ್ಥಳವಾಪ್ ನೇರ ಪೋಯಿ ತಾವ್‌ಲ್,

ಉದ್ದ್ ಕೊಡೆ ತಾವ್‌ಲ್, ಪಚ್ಚ ಕೊಡೆ ಪಾಂಡತ್ತ್
ಬ್ರಮಗಿರಿ ಮೋಳುಲ್, ಮೂಲ ಕನ್ನಿ ಕಾವೇರಿ
ಬಂಗೆಪಾರೆ ಮೀದ್‌ಲ್ ಕುಞಿ ಕೆರೆ ನಲ್ಲಾಲ್
ಮಮ್ಮಾಯತ್ತೆ ಪುಟ್ಟಿತ್ ಮಾಯತೆ ಬೊಳಂದತ್
ದಂಡ್ ಕೈ ಒಡಂದತ್ ಕಾವೇರಿ ಕನ್ನಿಕೆಯೊ
ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕೂಡಿಚಿ?  ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ ಪಟ್ಟಲ್,

ಬೊಳ್ಳಿ ಕೊಡೆ ಚಂಗಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕೂಡಿಚಿ
ಅಲ್ಲಿಂಜಿ ಪೊರಟ್‌ತೊ ತೆಕ್ಕೋಟ್ ಮೊಗಬೆಚ್ಚಿ
ಕಾವೇರಿ ಪರಿಂಜ್‌ತ್ತ್.  ಮೇಲ್‌ನಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ
ನಾಡ್‌ನ್ ಪಾವುತ್‌ತ್, ಬೊಳ್ಳೊ ತೆಂಗೊಡತಿತ್
ಬಾಗೆರಂಡ್ ಬೆಚ್ಚೋಂದೆ, ಚೋರೆಂಗೆ ಮುರಿಚಿತ್
ಕೀತೆರಂಡ್ ಬೆಚ್ಚೋಂದೆ, ನಾಡ್‌ನ್ ಪಾವ್‌ತ್‌ತ್.-

ಕಾವೇರಿ ಕಡಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನನೆ ಕಡಲಾಪ?-
ಎಂದೆಣಿ ಪರಂದಿತ್ ಅಂದ್ ಬಾವ್ ಒಡೆದ್‌ನ್
ಬೇರಿಚಿತ್ತ್ ನೋಟಚಿ.  ಈನಗೊಂಡ್ ಪೋರಾಂದ್
ಅಂದ್‌ಬಾವ್ ಒಡೆವಂಡ ಮುತ್ತಪ್ಪಣೆ ಆಚಿಲ?
ಬೇರಕಾರ್‍ ಮಂದ್ರಿನ ಕೇಟರಿಂಜಿ ಕೊಂಡತ್.
ಬೇರಕಾರ್‍ ಮಂದಿರಿ ತಾನೆನ್ನ್‌ಪರಂದ್‌ದ್;-

ವುಯಿ! ಎಂದಕ್ಕ ಒಡೆವನೆ, ಕಾವೇರಿ ಕಡೆಕ್ಕಿನೋ
ಅದಂಗ್ ಕೊಯಿಲುಂಡ್;  ತಚ್ಚಾರಿರ ಕುಞಿಕ್
ವಾಲೆ ಆಳಾಯಚಿತ್ ಕಾಕಿಚಿತ್ತ್ ಕೊವ್ವಾಂಡು.
ಅಕ್ಕಣಿಕ್ಕ ಒಡೆವಂಡ ಮುತ್ತಪ್ಪಣೆ ಆಚಿಲ?
ತಚ್ಚಾರಿರ ಕುಞಿಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂದಿತ್
ಅಂದ್ ಬಾವ್ ಒಡೆವಂಗ್ ಅಡ್ಡ್ ಬುದ್ದ್‌ತೆದ್ದ್‌ತ್

ಅಡ್ಡ್ ಬುದ್ದ್‌ತೇಅಣೆ ಮುತ್ತಪ್ಪಣೆ ಆಚಿಲ;-
ವುಯಿ ಎಂದಕ್ಕ ತಚ್ಚಾರಿ, ಕಾವೇರಿ ಕಡಪ್‌ಕ್
ಪೆದ್ದೋಣಿ ಪಣಿ ಆಂಡು;  ಮಣ್ಣೊಯಂದ್ ಕುಂದ್‌ಲ್
ಮಾಂಜಪ್ಪೆಯ ಪೂಮರ ಪೂಮರ ಕೊರಂದಿತ್
ಪೆದ್ದೋಣಿ ಪಣಿಯಾಂಡು, ಎಂದಪ್ಪಣೆ ಆಕಣೆ,
ತಚ್ಚಾರಿರ ಕುಞಿಯ್ ಪೆದ್ದೋಣಿ ಪಣಿ ಕೆಜ್ಜ್,

ಕೆಜ್ಜಿ ಪಣಿ ತೇತ್‌ತ್ ಊರ್‍ ನಾಡ್ ಕೂಡಿತ್
ಪಾತೂರ್‍ ಬಲಿಚಿತ್ ದೋಣಿರತೊಳಕ್‌ಟ್ಟ್
ಕಾವೇರಿಕ್ ತಾತ್‌ನ್.  ದೋಣಿಕೊಟ್ಟ ಕೊವ್ವ್‌ಕ್
ಎನ್ನಾಂಡ್ ಕೊರವಾಪ, ಎಂದೆಣಿ ಪರಂದಿತ್,
ಮಾಣಿಕ ಮಲೆನಾಟ್ ಚೀಪ್ ತಾಡಿ ಮಾಪಳೆ
ತಾನ್‌ಂಕೂಡಿ ಬೋಂಡುಲ?  ಎಂದೆಣಿ ಪರಂದಿತ್,

ಮಾಪಳೆರ ಕುಞಿನ ಆಳಯಚಿ ಕಾಕ್‌ನ್,
ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ನಿಂದಿತ್, ಅಂದ್ ಬಾವ್ ಒಡೆವಂಗ್
ಅಡ್ಡ ಬುದ್ದಿತೆದ್ದ್‌ತ್; ವುಯಿ! ಎಂದಕ್ಕ ಒಡೆವನೆ,
ದೋಣಿ ಕೊಟ್ಟಿತೊಪ್ಪಕ್ ಸಂಬಳ ಪೆರಿಜ್ಜಾಂಡು-
ಎಂದೆಣಿ ಪರಂದಿತ್;  ಚೀಪ್ ತಾಡಿ ಮಾಪಳೆ!
ಅದಂಗೆನ್ನ ಮಾಪಳೆ!  ಸಂಬಳ್ ಪೆರಿಜ್ಜಾಕು,

ದೋಣಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊವ್ವಂಡು, ಎಂದಪ್ಪಣೆ ಆಚಿಲ?
ಚೀಪ್ ತಾಡಿ ಮಾಪಳೆ ದೋಣಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಂಡ್‌ತ್
ಕಾವೇರಿ ಕಡಪ್ಪ್‌ದ್ ಅನ್ನನೆ ಕಡಲಾಪ.
*****
– (ಈ ಕವನ ಬರೆದವರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದವರೋ ತಿಳಿಯದು)
– ಸಂಗ್ರಹ: ಏ ಗ್ರೇಟರ್‍ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕೊಡಗರ ಪದಗಳು

Leave a Reply