Tag: ಕೊಡವ

ಪಾಟ್

ಅವಡ ಗೇನತ್

ನೋಟುವ ಕಣ್ಣ್‌ಕ್| ನೀನಿಲ್ಲತಾಪಕ| ಮೌನತ್ ಬೂವ ಕಣ್ಣೀರ್‍| ಕಾತಿತ್ ಚೋತಿತ್| ಕಾಂಗತೆ ಪೋಪಕ| ಇಂಗುವ ತುಳಿ ತುಳಿ ಕಣ್ಣೀರ್‍ ಪೂಂದೆಳಿ ಬೀಂದ್| ಪಾಡ್‌ನ ರಾಗತ್|| ಕೋಗಿಲೆರಾ ಸ್ವರ| ತೇಲಿ ಬಂದ್|| ಆಜಿಬಾಜಿರ ಗೇನ| ಯಾಲೆ ಓಡ್‌ಚೋ ಅಂದ್|| ಏಡೆದೆಲ್ ನೀನ್…| ಒಳ್‌ಚಂದ್|| ನೋಟುವಾ|| ಮಾಜಿ ಮಾಜಿತ್ ಅಂದ್| ಕಂಡೆನೋಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಓಂ ಶಿವಾ

ಚಂದ್ರ ಬಿಲ್ಲೆ ನೆತ್ತಿಲ್| ಶಿವಂಡ ಜಡೆಮುಡಿ ಚೆಂಡ್‌ಲ್| ಗಂಗೆಡಾ ನೆಲೆ ಮಂಡೆಲ್| ಸರ್ಪಜಡೆ ಬೀಂದ್ ತವ್ವಲ್|| ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಬೋಳೆಲ್| ಕಣ್ಣ್ ಮೂಂದೊಂದ್ ನೆತ್ತಿಲ್| ಬಸ್ಮಕುರಿರಾ ಗತ್ತ್‌ಲ್| ಓಂ ಸ್ವರತ್‌ರ ಒತ್ತ್‌ಲ್| ನರಿರ ತೋಲ್‌ಡ ಪೊದೆಪ್‌ಲ್| ಶೂಲ ದುಡಿರ ಅನ್‌ಕಲ್ ಶಿವಗಣಂಗಡ ಚಂಡೆಲ್| ಶಿವಂಡ ಮಂಡೆರ ಚೆಂಡ್‌ಲ್| ಗಂಗೆಡಾಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಚದಿಯಂಗ

ಸೀತೆನ ಚದ್‌ಚಿ ರಾವಣಂಗ್ ಶನಿ ಉದ್‌ಚಿ|| ನಳ ನೀಲ ಅಂಗದ ಜಾಂಬವ ಸುಗ್ರೀವ ವೀರ ಹನುಮಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆದ್‌ಚಿ| ಶ್ರೀರಾಮ ಕೊಂದತ್ ರಾವಣನ ಅಂದ್| ಲೋಕಕೆಲ್ಲ ಶುಭ ಶ್ರೀರಾಮನುಂಡ್|| ಕೇಳಿ ಮಾಜನಳೆ ಎಣ್ಣುವಿನೋ ಒಂದ್| ರಾಮಂಡ ಮಣ್ಣ್‌ಲ್ ಮೊಟ್ಟ್‌ಕೋರ್‍ ರಾವಣ| ಪುಟ್ಟಿತ್ ಕುಡಿಪ ಚೋರೆ ಬದ್‌ಕ್‌ಲವು ಬೋರೆ| ರಾಮಂಡಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಪೋರ

ಕಡ ನೀರ್‌ರಡಿ ಆಳ ಕವಿರ ಮನ ಪೋರ! ಬಾನ ಭೂಮಿಂಜ ದೂರ ಕವಿರ ಮನ ಪೋರ! ಬದ್‌ಕ್ ಚಾವ್ ಕೋವ್ ಓವ್| ಬಂಡ್ ಬೊಂಡ್ ಞಂಡ್ ಕುಂದ್| ತಂದ್ ಬೆಂದ್ ಕಂಡ್ ಉಂಡ್| ಪುಂಡ್ ತುಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದ್| ಕಾಂಗತಾನೋ ಕವಿ ಕಂಡ್ ಕೋಗಿಲೆರ ಸ್ವರ ಕವಿ ಮನಕ್ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಕುಂಡಿಕೆಕ್ ಕಳೆ

ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ನೆಲೆ| ಕುಂಡಿಕೆಕ್ ಕಳೆ| ದೇವಿ ಕಾವೇರಮ್ಮೆ|| ಕೇಟಿ ತೀರ್‌ತ| ಭಾಗ್ಯ ತಪ್ಪವ ದೇವಿ ನೀನಮ್ಮೆ|| ಬಾಂಗಿ ಜೂಂಗಿ ತುದಿಪಿ ನಿನ್ನ| ದೇವಿ ಕೇಳಮ್ಮೆ| ತಾಂಗಿತ್ ಒಕ್ಕ ಕೆಂದಿ ಬಾವಕ್, ಎಂದು ನೋಟಮ್ಮೆ|| ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ನೆಲೆ|| ಬೇಲ್ ಬಾಣೆ ರಂಗ್ ರಂಗ್‌ಡ| ತೆಳಿಲೂ ನೀನಮ್ಮೆ|| ಕಾಜು ಮಾಲೆರ ಆಜಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಭಕ್ತೆ ಶಬರಿ

ರೋಮ ರೋಮತ್ ತಡಿಲ್| ರಾಮ ರಾಮಂದ್ ಮಡಿಲ್| ಹೋಮ ಹೋಮಕ್ ನೆನತ್| ರಾಮ ಬಪ್ಪಾಂದ್ ಮಲೆಲ್| ಪಡಿಞಾರ್‍ ಮಲೆ ನೆಲೆಲ್| ಕಾತಳ್‌ತ್ ಮಳೆ ಬೆದ್‌ಲ್| ಶಬರಿ ತೇಡಿತ್ ಪಣ್ಣ್| ತೇಟಿ ಎಡ್‌ತಿತ್ ಮಣ್ಣ್|| ರೋಮ ರೋಮ|| ವನತ್ ಕೊದಿಚಿತ್ ಮನತ್| ನೆನತ್ ಇಳ್ಂಜತ್ ಕುಂದ್| ಗನತ್ ಕಾತತ್ ಅಂದ್|ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಕುಡೆಯ

ಅಜ್ಜಪ್ಪಂಗಡ ಕಾಲ ಕೆಣಿಯನು ಮಣಿಯನು ಕೊಡಗ್‌ಲಂದ್| ವಲಸೆ ಬಂದವು ನಿಂದ್| ಕೊದಿಲ್ ಚದಿಯಿಲ್ಲತಂದ್| ಎದೆ ದುಂಬಿ ಪೋಡಿ| ಈ ಮಣ್ಣ್‌ಲಂದ್| ನೆರ್‌ಕೆ ಮನೆ ಪಿಲ್ಲ್ ಮನೆ| ಪೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೇಂದ್| ನೇಡಿ ಸಂತಾನ ಕಿಕ್ಕ್‌ರ್‍ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಡಿ| ಕೊಡವಂಡ ತೋಟ ಪಟ್ಟಿ ಮನೆಕ್| ಕೈ ಕೈ ಕೂಡಿ ಕತ್ತಿ ಗುದ್ದಲಿಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಪೊಣ್ಣ್

ತಂದ್-ಬೆಂದ್‌ರ ಕಂದ್ ಕೊಲೆ ಬುಟ್ಟತಂದ್| ತಾಮನೆಂಜ ಬಾಮನೆಕ್ ಬಂದ ನಾನಂದ್| ತಾಪುತ್ತಿ ಕೊಡೆ ಪುಡಿಪ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂದ್| ತಾಮುಂದ್ ನೀಮುಂದ್ ಕುಶಿಕಳಿಯೊ ಅಂದ್| ತಾಂಡೆದೆರ ಆಸೆರ ಕೆಟ್ಟ್ ಕೈಚತ್ ಅಂದ್| ತಬ್ಬಿಮುತ್ತ್ ಎಡ್‌ತತ್ ನಾಡಂವನೂ ಅಂದ್| ತುಂಬೆ ಪೂ ತೆಲೆಯಾರ್‍ ತಿಂಗತ್ ಬೀಂದ್| ತೇಂಗುಡಿಪ ತುಂಬಿಯಕ್ ತೇನಾಯಿ ನಿಂದ್|ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಆತ್ಮ

ಬಾವು ಕರ್‌ತದ್ ಕೈಂಜಿ| ಬೊಳ್‌ತದ್ ಕಾಂಬಲ| ಚಾವು ಕರ್‌ಕ್‌ನ ಜನ್ಮ| ನಡ್‌ಂದಿತ್ ಕಾಂಗಲ| ಜನ್ಮ ಕರುವಾನ ಕಂಡ್| ಆತ್ಮ ಮೊರ್‌ಡುಲೆ ಎಂದು| ನೀ ಮೊರಡ್ ಎಂದು| ಆತ್ಮ ಉಂಡೊಂದ್| ಮರೆಲುಂಡ್ ಆ ಜಗ| ನೀ ಕಂಡದಲ್ಲ ಸುಗ| ಅರೆಲುಂಡ್ ಆ ಜಗ| ಪೆತ್ತವ್ವಂಗೆಲ್ಲಿ ಸುಗ? ಕರೆಲುಂಡ್ ಆ ಜಗ|ಓದಿ..

ಪಾಟ್

ಮರ

ಉದಿಪ ಆ ದೇವನ ತೊತ್ತ್ ತುದಿಪಿ ನಾನ್| ಕುಂದ್ ಕಾಡ್‌ಮಲೆ ನಿಂದ್ ನಾನ್| ಉದಯ ರಾಗತ ಇಂಪುರ ಸ್ವರಕ್ ತಂಪುನ ಕೊಡ್‌ಪಿ ಎಂದು ನಾನ್| ಇರ್‌ಪಗಂದೆಣ್ಣತೆ ಮಳೆ ಬೆದ್‌ಂದೆಣ್ಣತೆ| ಮರ ಒಂದ್ ಮಣ್ಣ್‌ಲ್ ಪುಟ್ಟಿನಾನ್| ಪಣ್ಣ್‌ ಪಲ ಕೊಡ್‌ತಂಡ್| ಉರಿಬೆದ್ ತಡ್‌ತಂಡ್| ಪೋತುವಿ ಜೀವಿಯಳ ಎಂದೂ ನಾನ್| ಕೆತ್ತತೀಓದಿ..